การศึกษา แอดมิชชั่น

15 คณะ-สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด ในระบบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560

Home / การศึกษา / 15 คณะ-สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด ในระบบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560

โดยเพจ PRswu ได้เผย ข้อมูลที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง 15 คณะ-สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด ในระบบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560 ลองมาดูกันว่ามีคณะอะไร จากมหาวิทยาลัยใดบ้าง

15 คณะ-สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด
ในระบบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560

อันดับ 1 คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมัคร 1,543 คน

อันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัคร 1,336 คน

อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา สมัคร 1,314 คน

อันดับ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมัคร 1,299 คน

อันดับ 5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัคร 1,201 คน

อันดับ 6 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมัคร 1,155 คน

อันดับ 7 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัคร 1,113 คน

อันดับ 8 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัคร 1,055 คน

อันดับ 9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร สมัคร 1,048 คน

อันดับ 10 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัคร 1,018 คน

อันดับ 11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมัคร 999 คน

อันดับ 12 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมัคร 994 คน

อันดับ 13 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา สมัคร 991 คน

อันดับ 14 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัคร 980 คน

อันดับ 15 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมัคร 977 คน

 

ข้อมูลและภาพจาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ), PRswu