Admission การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา แอดมิชชัน

ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

Home / การศึกษา / ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

น้องๆ วัยรุ่นควรรู้ การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 2/2560 ได้มีการแถลงข้อมูล การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถาบัน ดังนี้

ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2561

1.นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก สามารถสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clering house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน

 

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผล วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 1/2 ประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผล วันที่ 26 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ

สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561
ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ โครงการ กสพท โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป

สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ

รับสมัคร วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561
ปรากศผล วันที่ 8 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

สำหรับนักเรียนทั่วไป

ใช้ GPAX , O-NET และ GAT/PAT เป็นเกณฑ์การคัดเลือก

ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ

รับสมัคร วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561
ประกาศผล วันที่ 13 กรฎาคม 2561

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

สำหรับนักเรียนทั่วไปที่ยังไม่มีที่เรียน

สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง

ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

กำหนดการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

– จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

– จัดสอบวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

– จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

– จัดสอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561

วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561

– จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

– จัดสอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561

วิชาเฉพาะ(ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการจัดสอบของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เช่น วิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท เป็นต้น )

– จัดสอบโดย กลุ่ม/มหาวิทยาลัย

– จัดสอบระหว่าง 24 กุมภาพันธุ์ 2561 – 12 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ กลุ่ม/มหาวิทยาลัย แต่ละแห่งที่จัดสอบเป็นผู้กำหนดวันสอบ

ที่มาข้อมูลจาก p-dome.comniets.or.th