GAT/PAT ปี 2560 การศึกษา ข้อสอบ

ด่วนจ้า! ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 แค่ 3 วันเท่านั้น!

Home / การศึกษา / ด่วนจ้า! ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 แค่ 3 วันเท่านั้น!

น้องๆ คนไหนที่มีความประสงค์ต้องการดูกระดาษคำตอบการสอบ GAT/PAT ปี 2560 ต้องรีบกันหน่อยแล้วค่ะ ทาง สทศ. ประกาศการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ปี 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2560 แค่ 3 วันนี้เท่านั้น ยื่นได้ช่วงเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการ สทศ. ชั้น 35 และสามารถดูกระดาษคำตอบได้ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 นี้

ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2

สิ่งที่ต้องทราบเรื่องขอดูกระดาษคำตอบ

1.ต้องยื่นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริง และบัตรนัดการรับบริการดูกระดาษคำตอบ เพื่อขอรับบริการในวัน และเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่า
สละสิทธิ์ในการรับบริการขอดูกระดาษคำตอบ

2.การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ สถาบันฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบเข้าดูได้ เพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้เข้ารับบริการจะได้ดูกระดาษคำตอบของตนเองที่ทำการทดสอบไว้ เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนยื่นขอรับบริการเท่านั้น

3.สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ เข้าไปในระหว่างการรับบริการดูกระดาษคำตอบ เว้นแต่บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริง และบัตรนัดการรับบริการดูกระดาษคำตอบเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับบริการนำกระดาษคำตอบ เฉลยคำตอบและเกณฑ์การให้คะแนน ออกจากสถานที่ให้บริการโดยเด็ดขาด

4. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการดูกระดาษค4ตอบ คิดรายวิชาละ 20 บาทต่อคน

คลิ๊ก >>> แบบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ที่มาข้อมูลจาก niets