o net การศึกษา ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ผลสอบ O-Net ผลสอบโอเน็ต เช็คผลสอบโอเน็ต ปี 60 โอเน็ต

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 เช็คผลสอบโอเน็ต ปี 60

Home / การศึกษา / ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 เช็คผลสอบโอเน็ต ปี 60

น้องๆ ม.6 คนไหนที่ยังไม่เช็คผลสอบโอเน็ต รีบเช็คด่วนๆ เลยค่ะ หลังจากที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 และประกาศผลสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศผลสอบ O-NET ม.6

เช็คผลสอบโอเน็ต ปี 60

คลิก >> http://www.niets.or.th

โดยการสอบโอเน็ต ม.6 พบว่า

  • วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ378,161 คน ทำคะแนนเฉลี่ย 52.29
  • สังคมศึกษา ผู้เข้าสอบ 378,924 คน คะแนนเฉลี่ย 35.89
  • ภาษาอังกฤษ  เข้าสอบ 378,779 คนคะแนนเฉลี่ย 27.76
  • คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 379,064 คน คะแนนเฉลี่ย 24.88
  • วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 378268 คะแนนเฉลี่ย 31.62

หากจำแนกตามรายสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงสุดในแต่ละวิชา พบว่า

-วิชาภาษาไทย คือ สาระการฟัง การดู และการพูด

-วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ สาระภูมิศาสตร์

-วิชาภาษาอังกฤษ คือ สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

-วิชาคณิตศาสตร์ คือ สาระจำนวนและการดำเนินการ

-วิชาวิทยาศาสตร์ คือ สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

และในปีนี้ นอกจากการประกาศผลสอบ O-NET จำแนกตามตัวแปรแล้ว สทศ. ได้จัดทำใบรายงานผลสอบ O-NET แบ่งเป็นระดับ คือระดับรายบุคคล, ระดับโรงเรียน, ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ระดับศึกษาธิการจังหวัดและระดับศึกษาธิการภาค เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เช็คข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย

คลิก>> http://www.niets.or.th/th/content/view/4369