10 อันดับ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

10 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำในไทย ปี 2017

Home / การศึกษา / 10 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำในไทย ปี 2017

เห็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชนมาบ่อยแล้ว คราวนี้เรามาติดตามการจัด 10 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำในไทย ปี 2017 ดูบ้าง ว่าจะมีมหาวิทยาลัยใดบ้าง ไว้เป็นข้อมูลให้กับน้องๆ ที่กำลังเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันลองมาเช็คกันว่า มีมหาวิทยาลัยดัวเองติดอันดับด้วยหรือเปล่า

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก “Webometrics Ranking of World Universities” หรือ “Ranking Web of World Universities” เว็บไซด์การจัดอันดับของประเทศสเปน ได้สำรวจตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย เฉพาะ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 10 อันดับ ออกมาได้ดังนี้

10 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำในไทย ปี 2017

cr. เฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อันดับ1 Suan Sunandha Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เริ่มเปิดการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ถูกจัดอันดับมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 24 ของประเทศไทยจากเดิม อันดับที่ 18 ตกลงมา 7 อันดับ และได้อันดับ 1 ของราชภัฏ 5 ปี ติดต่อกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วังสวนสุนันทา เคยเป็นเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิตในรัชกาลที่ 5 มาก่อน

cr. เฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร.

อันดับ2 Buriram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไปและได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Buriram Rajabhat University”

cr. เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม PR NPRU

อันดับ3 Nakhon Pathom Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2479 มีการจัดการศึกษา 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดการศึกษาจะเน้นทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในรูปแบบของ Active Learning มุ่งให้นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างสรรค์และพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังเสริมด้วยกิจกรรมอันหลากหลายที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม

ปัจจุบัน มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ และมีนักศึกษาจีน นักศึกษาเวียดนาม จำนวนกว่า 200 คน

cr. เฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อันดับ4 Pibulsongkram Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มก่อนตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2464 ในนามโรงเรียนพิษณุโลกวิทยายน มีประวัติการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้ง และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตบุคคลากรทางการศึกษาของประเทศ

อันดับ5 Phuket Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เดิมชื่อว่า “วิทยาลัยครูภูเก็ต” เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยครูในส่วนภูมิภาคเพิ่มอีก 3 แห่ง เพื่อให้การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูภูเก็ตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏภูเก็ต” และเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

อันดับ6 Ubon Ratchathani Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถาปนา 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และมีการจัดการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันนี้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อันดับ7 Rajabhat Maha Sarakham University มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สถาปนา 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดสอนในระดับอนุบาล อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรภาคสมทบ ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 8 คณะ และ 1 โรงเรียน

cr. เฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อันดับ8 Phranakhon Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเป็นมหาวิทยาลัยด้านการฝึกหัดครูที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับการสถาปนาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในนาม “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” สังกัดกระทรวงธรรมการ ทำหน้าที่ผลิตครูเพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435

อันดับ9 Roi-Et Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและกระจายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในระดับภูมิภาค โดยจัดตั้งพร้อมกับสถาบันราชภัฏอีก 4 แห่ง อันได้แก่ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ, สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ, สถาบันราชภัฏนครพนม (ปัจจุบัน ได้รวมเข้ากับ มหาวิทยาลัยนครพนม แล้ว) และ สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันได้ควบรวมเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แล้ว)

อันดับ10 Rajabhat Institute Chandrakasem มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2483 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ และเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมในทุกสถานการณ์ คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากล

ข้อมูลจาก admissionpremiumwebometrics