สทศ. แจ้งวันสมัครโอเน็ต ป.6 และ ม.3 รอบเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559

Home / การศึกษา / สทศ. แจ้งวันสมัครโอเน็ต ป.6 และ ม.3 รอบเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559

ประกาศถึงน้องๆ ที่พลาดการสอบโอเน็ตรอบปกติที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สทศ. ได้แจ้งการเปิดยื่นใบสมัครโอเน็ต ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ประจำปีการศึกษา 2559 ออกมาแล้ว โดยสามารถยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  12 ก.พ. 2560

สทศ. แจ้งวันสมัครโอเน็ต ป.6 และ ม.3
รอบเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2559

-สำหรับวันสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 รอบเหตุสุดวิสัย คือวันที่ 7 มี.ค. 2560 ประกาศผลสอบวันที่  25 มี.ค. 2560

-ส่วนโอเน็ตนักเรียน ม.3 รอบเหตุสุดวิสัย สอบวันที่ 7 – 8 มี.ค. 2560 ประกาศผลสอบวันที่  26 มี.ค.2560

โดยรอบเหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบโอเน็ตในช่วงวันและเวลาที่ทำการสอบ  ซึ่งเหตุสุดวิสัย แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

1.เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา

2.เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดเหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – มารดา แล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้เหตุฉุกเฉิน  ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้

ใบคำร้องขอสอบ O-NET ป.6 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559 

ใบคำร้องขอสอบ O-NET ม.3 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้น้องๆ สามารถยื่นด้วยตนเองที่ สทศ.หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้นมาที่ กลุ่ มงานบริหารการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ niets

 ข้อมูลจาก www.niets.or.th