เช็คผลสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560

Home / การศึกษา / เช็คผลสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560

ด่วนเลยค่ะ! สำหรับน้องๆ ที่เข้าสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 สามารถตรวจผลการสอบได้แล้วนะคะ จากทางสทศ. ใครยังไม่ได้ตรวจรีบเลย สามารถคลิ๊กด้านล่างนี้ และหากใครที่ตวรจแล้วก็ขอให้ได้คะแนนดีๆ กันถ้วนหน้านะจ๊ะ

วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560

>>>คลิ๊กตรวจผลสอบ<<<

มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ มีทั้งหมด 27 แห่ง ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

** หมายเหตุ ทั้ง 27 มหาวิทยาลัยนี้อาจจะไม่ใช้แค่ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เพราะบางมหาวิทยาลัยอาจจะเลือกใช้ข้อสอบอื่นๆ ได้ตามแต่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ ซึ่งน้องๆ ต้องศึกษาระเบียบการก่อนการสมัครรับตรงโครงการต่างๆ เป็นอย่างดีก่อนจะสมัครสอบ

ข้อมูลและภาพจาก www.niets.or.th, blog.eduzones.com, admission.in.th