ม.มหาสารคาม ร่วมกับ บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น จัดอบรมพัฒนาครู STEM Education ทั่วภาคอีสาน

Home / การศึกษา / ม.มหาสารคาม ร่วมกับ บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น จัดอบรมพัฒนาครู STEM Education ทั่วภาคอีสาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการยกระดับการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เน้นพัฒนาศักยภาพครูระดับประถมศึกษา เพื่อต้องการปลูกฝังเด็กตั้งแต่เริ่มต้น ให้เป็นผู้ใหญ่ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ทั้งทักษะการคิดชั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การคิดแบบมีวิจารณญาณ มีทักษะด้านการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ รวมถึงมีทักษะทางสังคม

จัดการอบรมพัฒนาครู STEM Education ทั่วภาคอีสาน

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า “ตามที่นโยบายรัฐต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน  เพื่อให้มีกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจที่รอบคอบ โปร่งใสเป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากประชาชน ส่วนของภารกิจมหาวิทยาลัยก็เอื้อต่อนโยบายดังกล่าว คือการมีร่วมกับทุกภาคส่วนและพัฒนาให้ดีขึ้น

อย่างเช่น โครงการนี้ ที่จะช่วยในการพัฒนาครูในการพัฒนาเรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้ผุ้สอนมีแนวทางในการปฏิบัตินำไปบูรณาการเพื่อสอนแก่เด็กนักเรียนในห้องเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถวัดและประเมินผลได้ โดยการติดตามผลงานจากผู้สอนและการกลับมาแลกเปลี่ยนผลงานต่อไป”

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร เน้นย้ำภาพรวมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนว่า “เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นการที่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่า จะเป็นสถาบันการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานอื่นๆ รวมไปถึงภาคเอกชนนั้น เป็นการสะท้อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในหลายๆมุมมอง เพราะบางครั้งทาภาครัฐเองมีมุมมองอีกแบบ แต่ภาคเอกชนจะมีมุมมองใหม่ๆ และสามารถเสริมศักยภาพของสถาบันนั้นๆให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น”

สำหรับภาคเอกชน นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ นอกจากเป็นผู้พัฒนา ผลิต และจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งสื่อหลักในชั้นเรียนและสื่อเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้แล้วยังมีความพร้อมทางด้านการจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพครูผู้สอน ทั้งนี้เฉลี่ยแล้ว บริษัทฯ จัดอบรมกว่า 400 ครั้งในแต่ละปี

โดยในการเข้าร่วมโครงการนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าจัดอบรมครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม อุดรธานี มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา และอุบลราชธานี และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะส่งผลในการยกระดับทางการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่ครูผู้สอนกว่า 1,200 ท่านที่จะเข้าร่วมการอบรมนี้

“ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงคือ คือเด็กเองการทำ STEM ไม่ยากอย่างที่ใครๆ คิด ตนเป็นครูที่สอนนักเรียน ทุกกลุ่มสาระอยู่แล้ว เพียงรู้จักการบูรณการศาสตร์การเรียนรู้ใน4 วิชาหลักคือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ สร้างชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเด็กให้ตรงตามสิ่งแวดล้อม เข้ากับธรรมชาติของท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ ทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมของตนเองได้ แล้วรู้ว่าท้องถิ่นของตนเองมีอะไรสำคัญ”ครูสมปอง อ่อนพรรณา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการนี้กล่าวถึงการนำทักษะที่ตนได้รับจากการฝึกอบรมและนำมาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนของตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จะช่วยกระตุ้นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารและครูผู้สอนในด้านความคิดและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ที่ไปใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ห้องเรียนมีคุณภาพ และยังเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุก ๆ สถาบันที่ต้องการผลิตครูต้นแบบ เพื่อขยายผลต่อสู่โรงเรียนเครือข่ายอื่น ๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการเร่งพัฒนาประชากรในประเทศไทยให้มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579)และแผนการพัฒนาประเทศสู่ ไทยแลนด์ 4.0

ข้อมูลและภาพจาก บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)