เวียดนามกำลังมาแล้ว แซงไทยในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือ PISA

Home / การศึกษา / เวียดนามกำลังมาแล้ว แซงไทยในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือ PISA

แม้เวียดนามจะมีเศรษฐกิจด้อยกว่าประเทศกำลังพัฒนา แต่เวียดนามมีการลงทุนทางการศึกษาสูง โดยเฉพาะพ่อแม่เวียดนามนั้น มีความคาดหวังสูงในด้านการศึกษา ติดตามผลการเรียน ร่วมมือกับครูช่วยระดมทุนเพื่อให้โรงเรียน รวมถึงตัวนักเรียนเวียดนามนั้นมีความขยันเรียน มีวินัยสูง

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1

โดยผลการประเมินในโครงการ (Programme for International Student Assessment) 2015 หรือ PISA  ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 72 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการ สอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based assessment หรือ CBA) เต็มรูปแบบ สำหรับประเทศไทย ได้เก็บข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 8,249 คน ใน 273 โรงเรียนของทุกสังกัดการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียน

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือ PISA

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5

พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านวิทยาศาสตร์ ได้อันดับ 54 คะแนน  421  (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน) การอ่าน ได้อันดับ 54 คะแนน 409 (ค่าเฉลี่ย OECD 493 คะแนน) และคณิตศาสตร์ ได้อันดับ 57 คะแนน 415 (ค่าเฉลี่ย OECD 490 คะแนน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2012 ด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์ มีคะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงถือได้ว่าคะแนนด้านคณิตศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลงจากรอบการประเมินที่ผ่านมา

เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภาพรวมตั้งแต่การประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน พบว่า ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เวียดนามอยู่ในอันดับ 8  เวียดนามได้คะแนน 525 คะแนน และสิงคโปร์เป็นอันดับ 1 ได้คะแนน 556 คะแนน สาธารณรัฐโดมินิกัน อันดับที่ 70 ได้คะแนน 332 คะแนน

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เวียดนามอยู่ในอันดับ 22 ได้คะแนน 495 คะแนน และสิงคโปร์เป็นอันดับ 1 ได้คะแนน 564 คะแนน

การรู้เรื่องการอ่าน เวียดนามอันดับที่ 32 ได้คะแนน 487 คะแนน และสิงคโปร์เป็นอันดับ 1 ได้คะแนน 535 คะแนน

ผลการประเมินตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ชี้ไทยยังตามหลังเวียดนามทั้งการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ส่วนสิงคโปร์เป็นที่ 1 ในทุกด้าน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการลงทุนทางการศึกษา ความขยันของนักเรียน การทำงานหนักของครู และบทบาทสำคัญของพ่อแม่ที่มีต่อการศึกษาของลูก ล้วนเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ในระดับนานาชาติผลการประเมิน PISA 2015 พบว่า นักเรียนในประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เอสโตเนีย มาเก๊า-จีน แคนาดา และฮ่องกง-จีน มีคะแนนทั้งสามด้านอยู่ในกลุ่มบนสุดสิบอันดับแรก (Top 10) ส่วนนักเรียนไทย และอินโดนีเซีย มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD สำหรับประเทศไทย กลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนนสูงในระดับเดียวกับกลุ่มบนสุดห้าอันดับแรก (Top 5) และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD

จากการประเมิน PISA ที่ผ่านมา มีข้อสังเกตที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก นักเรียนไทยทั้งกลุ่มที่มีความสามารถสูงและกลุ่มที่มีความสามารถต่ ามีจุดอ่อนอยู่ที่ด้านการอ่าน จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า

ความสามารถด้านการอ่านมีความสัมพันธ์กับด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ หากความสามารถด้านการอ่านต่างจะทำให้ผลการประเมินด้านอื่นมีคะแนนต่างไปด้วย ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงต้องยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนอย่างเร่งด่วน และประการสอง ผลการประเมินชี้ว่า ระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในระดับสูงได้ แต่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นยังมีอยู่เฉพาะในวงจำกัด หากระดับนโยบายสามารถสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ipst.ac.th และ pisathailand.ipst.ac.th

ศูนย์ PISA แห่งชาติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ภาพจาก uasean, การศึกษาในเวียดนาม ,bic.moe.go.th