ข่าวด่วน! ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรงปีการศึกษา 2560 จำนวน 4,491 คน

Home / การศึกษา / ข่าวด่วน! ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรงปีการศึกษา 2560 จำนวน 4,491 คน

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ตอนนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2560 โดยรวมทุกวิทยเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสกลนคร  โดยมีรายละเอียดดังนี้

20090914140635

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปฏิทินการรับสมัคร

20161012112151

ขั้นตอนการรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง http://www.admission.ku.ac.th 
– เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 ธันวาคม 2559   เวลา 09: 00 น.
– ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 30 มกราคม 2560   เวลา 20: 00 น.

จำนวนรับเข้าศึกษา จำแนกตามวิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา 

วิทยาเขตบางเขน
– คณะเกษตร                      จำนวนรับ 205  คน
– คณะประมง                       จำนวนรับ 140 คน
– คณะวนศาสตร์                   จำนวนรับ 40 คน
– คณะวิทยาศาสตร์               จำนวนรับ 165 คน
– คณะวิศวกรรมศาสตร์          จำนวนรับ 905 คน
– คณะศึกษาศาสตร์               จำนวนรับ 4  คน
– คณะเศรษฐศาสตร์              จำนวนรับ 210 คน
– คณะสังคมศาสตร์               จำนวนรับ 131 คน
– คณะสัตวแพทยศาสตร์        จำนวนรับ 50 คน
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร      จำนวนรับ 375 คน
– คณะมนุษยศาสตร์               จำนวนรับ 160 คน
– คณะบริหารธุรกิจ                 จำนวนรับ 189 คน
– คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   จำนวนรับ 60 คน
– คณะสิ่งแวดล้อม                  จำนวนรับ 30 คน

วิทยาเขตกำแพงแสน
– คณะเกษตร กำแพงแสน               จำนวนรับ 70 คน
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  จำนวนรับ  58 คน
– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จำนวนรับ 163 คน
– คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวนรับ 26 คน
– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา              จำนวนรับ 20 คน

วิทยาเขตศรีราชา
– คณะวิทยาการจัดการ           จำนวนรับ 420 คน
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จำนวนรับ 30 คน
– คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา     จำนวนรับ 70 คน
– คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา    จำนวนรับ 40 คน
– คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ     จำนวนรับ 60 คน

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
– คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 200 คน
– คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                จำนวนรับ  330 คน
– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                 จำนวนรับ 280  คน
– คณะสาธารณสุขศาสตร์                                     จำนวนรับ  10 คน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)  จำนวนรับ 50 คน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

– ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้คะแนนเฉลี่ย สะสม (ม.4 – ม.6 ภาคแรก) รวม 5 ภาคการศึกษา
– ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า ใช้คะแนน เฉลี่ยสะสม (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคการศึกษา
– ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560
–  ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

*** ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนน ทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
*** ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า จะใช้ผล คะแนนทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2559 หรือครั้งที่ 1/2559

– รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 
 ข้อมูลและภาพจาก admissionpremiumpirun.ku.ac.thku.ac.th