ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ทุนนวฤกษ์ ทุนพระราชทาน ทุนพระราชทานแก่นักเรียนชาวเขา ทุนภูมิพล ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทุนเล่าเรียนหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ควรรู้ 8 ทุนการศึกษาพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ ๙

Home / การศึกษา / ควรรู้ 8 ทุนการศึกษาพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงทราบว่าเด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์สำหรับการศึกษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งกองทุนการศึกษาหลายขั้นหลายทุน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง ทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ดังนี้

8 ทุนการศึกษาพระราชทาน
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

scholarship

ทุน “ภูมิพล”

ใน พ.ศ. 2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ตั้งเป็นทุน “ภูมิพล” ขึ้น เพื่อเก็บดอกผลพระราชทานเป็นทุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ ทุน “ภูมิพล” นี้ ยังได้พระราชทานให้แก่บัณฑิตที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย ต่อมาจึงได้พระราชทานไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล”

เมื่อ พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งทุนการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โดยพระราชทานทุนแก่นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่มีความสามารถทางวิชาการยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง ให้มีโอกาสได้ไปศึกษาวิชาชั้นสูงในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป ต่อมาเมื่อความต้องการผู้เชี่ยวชาญในวิชาแขนงอื่นๆ มีเพิ่มขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นต่อไป คือ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อักษรศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

ทุนเล่าเรียนหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงจัดตั้งศูนย์เล่าเรียนหลวงขึ้น และดำเนินการมาจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคำสั่งคณะราษฎร ช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยยุติการพระราชทานทุนไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อฟื้นทุนเล่าเรียนหลวง โดยทุนเล่าเรียนหลวงเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่สอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้คะแนนดีเยี่ยม ให้ไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ ภายหลังได้พระราชทานทุนนี้ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย

ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” โดยมีพระราชดำริให้ตั้งทุน เพื่อหาดอกผลสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวต้องประสบวาตภัยภาคใต้และขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ และจัดทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาที่ประสบสาธารณภัยนั้นด้วย

ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างสถาบันค้นคว้าและวิจัยเรื่องโรคเรื้อน ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใน พ.ศ. 2501 โดยได้พระราชทานเงินดังกล่าวไปจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธินี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้จัดตั้งโรงเรียนประจำสำหรับบุตรของผู้ป่วยโรคเรื้อน เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยแยกมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายหลังได้ขยายการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ไปจนถึงมัธยมศึกษา

ทุนนวฤกษ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ริเริ่มก่อตั้ง “ทุนนวฤกษ์” ในมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับต่างๆ รวมทั้งทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสมทบจากผู้บริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ก่อสร้างโรงเรียนตามวัดในชนบท ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนและกำพร้าให้มีสถานที่สำคัญสำหรับศึกษาเล่าเรียน

ทุนพระราชทานแก่นักเรียนชาวเขา

เป็นทุนที่ทางกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอพระราชทานจัดให้แก่นักเรียนชาวเขาได้ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาส่งบุตรหลานมาศึกษาในโรงรียนมากขึ้น ทำให้มีโอกาสใช้ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตน

ทุนพระราชทานแก่นักเรียนในโรงเรียนในพระองค์ และโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งจัดตั้งเป็นทุน และให้มีการบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นรายโรงเรียนไป เพื่อเป็นทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโรงเรียนในพระองค์และโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ เช่นโรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนราชประชาสมาสัย เป็นต้น

รางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและโรงเรียนดีเด่น

เป็นรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่มีความมานะพยายามในการศึกษาและมีผลการเรียนดี รวมทั้งโรงเรียนซึ่งมีการจัดการศึกษาดี ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณาจัดทำรางวัลพระราชทานให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตามเขตการศึกษาต่างๆ

ข้อมูลและภาพจาก การที่ทางทีมงาน MThai ได้เดินทางไปถ่ายภาพที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ.ปทุมธานี


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง