การศึกษา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เยาวชน

น่าภูมิใจ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

Home / การศึกษา / น่าภูมิใจ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเห็นคุณค่าของหนังสือและภาษาไทย แม้พระองค์จะทรงเจริญพระชันษาในต่างประเทศ ทรงศึกษาวิชาการโดยทรงใช้ภาษาอื่นๆ แต่ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงมีพระราชดำริในเรื่องภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยให้มีแบบแผนไม่ผิดเพี้ยนไปตามความสะดวกหรือตามความพอใจของผู้ใช้ภาษา ดั่งมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า หนังสือประเภทสารานุกรมนั้น บรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง เมื่อมีความต้องการหรือพอใจจะเรียนรู้เรื่องใด ก็สามารถค้นหาอ่านทราบโดยสะดวก นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองของประชาชนอย่างสำคัญ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่จัดพิมพ์ขึ้น ครึ่งหนึ่งของจำนวนพิมพ์ได้พระราชทานแก่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะที่อยู่ห่างไกล อีกครึ่งหนึ่งจำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับต้นทุน เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาการขาดแคลนครูและที่เล่าเรียนเช่นขณะนี้ หนังสือสารานุกรมจะช่วยคลี่คลายให้บรรเทาเบาบางลงได้เป็นอย่างดี

“…สารานุกรมนี้จุดประสงค์อันแรกอันสำคัญที่สุดก็คือ ให้ผู้ที่ใช้สารานุกรมนี้ให้เกิดความรู้สึกว่า โลกนี้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โลกหมายถึงโลกความรู้ โลกกลมโลกของวิทยาศาสตร์ และโลกของวิชาต่าง ๆ อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน…”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 (ประเทศและประเทศลาว) ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2512

ปัจจุบันโครงการฯ ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยที่บรรจุความรู้ใน ๗ สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทยศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ขณะนี้มีออกมาแล้ว ๒๘ เล่ม โดยแต่ละเล่มได้จัดแบ่งเนื้อหาของแต่ละเรื่องออกเป็นสามระดับ เพื่อที่จะให้เยาวชนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามพื้นฐานของตน

ข้อมูลและภาพ wikipedia, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน