กำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560

Home / การศึกษา / กำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสนามสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งเรื่อง กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

9-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6

กำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรง ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญก่อนดำเนินการ สมัครสอบ ในเว็บไซต์ www.cuas.or.th หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง

 

กำหนดการ

9-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6

 

กำหนดการเปิด-ปิดระบบการรับสมัครสอบ และชำระเงิน

สทศ. จะเปิดและปิดระบบการรับสมัครสอบ และชำระเงินตามกำหนดการที่ระบุในข้อ 2 และตามเวลา ดังนี้

9-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6

วิชาที่จัดสอบและตารางกำหนดการสอบ ได้แก่

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์ ๑ (พื้นฐาน + เพิ่มเติม)

ฟิสิกส์

เคมี

ชีววิทยา

คณิตศาสตร์ ๒ (พื้นฐาน)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โดยจัดสอบในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 เวลาที่ใช้ในการสอบ วิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ดังนี้

9-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6

ขั้นตอนการสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา >>>คลิกที่นี่<<<

ข้อมูลจาก niets