แจ้งข่าวทางการศึกษา ม.ขอนแก่นเปิดรับตรงโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

Home / การศึกษา / แจ้งข่าวทางการศึกษา ม.ขอนแก่นเปิดรับตรงโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต ตอนนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีประกาศปฎิทิน คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 ออกมาแล้วนะคะ

openkkimg_8401-620x315

ม.ขอนแก่นเปิดรับตรงโครงการพิเศษ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

ปฏิทินการดำเนินการ

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91

โครงการที่เปิดรับ

– โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จำนวน 60 คน

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91

 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

– นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือก

– การสอบวิชาความถนัดเพื่อการเรียนทางเภสัชศาสตร์ ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิชาความถนัดเพื่อการเรียนทางเภสัชศาสตร์ จะวัดความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผล ความสามารถในการจับใจความส่าคัญ และบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในรายวิชา เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา) คิดเป็น ร้อยละ 35%

– คะแนนสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษษ 2560  ของ สทศ.  ใน 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ 1 อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา คิดเป็น ร้อยละ 65%

– ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

– ดาวน์โหลดปฏิทินการรับสมัคร คลิกที่นี่

– เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่  

ข้อมูลจาก admissionpremium, มหาวิทยาลัยขอนแก่น