ข่าวดี! เด็กม.ปลาย เข้าสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลฯ เรียนต่อนอกฟรี ปี 60

Home / การศึกษา / ข่าวดี! เด็กม.ปลาย เข้าสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลฯ เรียนต่อนอกฟรี ปี 60

ข่าวดีข่าวด่วน ที่น้องๆ ต้องห้ามพลาดโอกาสเรียนต่อต่างประเทศด้วยทุนของรัฐบาลฯ เฉพาะน้องๆ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการเรียนดี มีความตั้งใจอยากเรียนต่อต่างประเทศโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายละก็ ต้องติดตามทุนทั้งหมดนี้ ได้แก่ทุนเล่าเรียนหลวง, ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ทุนกระทรวงการต่างประเทศ, ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย, ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2560

%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ทุนเล่าเรียนหลวง
– จำนวน 9 ทุน ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยจะเลือกเรียนวิชาใด ณ สถาบันอุดมศึกษา แห่งใดก็ได ซึ่ง ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผู้ไดรับทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม

เกณฑ์การตัดสินผลสอบ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะต้องเขาสอบทุกวิชาในหน่วยทุนที่สมัครสอบ ดังนี้
– วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– คะแนนรวมวิชาเฉพาะแต่ละหน่วย ไ่มต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลงมาตามลำดับไม่เกิน ๒ เท่าของจำนวนทุน

 

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ

-ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวนรวม 57 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

-อายุไม่เกิน 20 ปี

-ศึกษาขบมัธยมศึกษาตอนปลาย

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกวา ๓.๕๐

วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม คณิต วิทย์

เกณฑ์การตัดสินผลสอบ

จะต้องเข้าสอบทุกวิชา
– วิชาภาษาอังกฤษไมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (mean) ของผู้เข้าสอบทั้งหมดของทุกประเภททุน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับจำนวนไม่เกิน 5 เท่าต่อ 1 ทุน

 

ทุนกระทรวงการต่างประเทศ

-รับสมัครสอบ จำนวนรวม 5 ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน และกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะตองชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

สาขาวิชา

1

วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม

 

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

-ทุนที่รับสมัครสอบ จำนวนรวม 3 ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน และกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะตองชดใช้เงินอีก 1 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

สาขาวิชา

555

วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม

 

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์

– จำนวน 1 ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน และกรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเทากับจำนวนเงินทุนที่ไดรับไป

สาขา

777

วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม คณิต Writing

 

นอกจากนี้ผู้สมัครทุกทุนการศึกษา ต้องมี คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ดังนี้

-อายุไม่เกิน 20 ปี

-ศึกษาขบมัธยมศึกษาตอนปลาย

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกวา ๓.๕๐

ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กันยายน 2559 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 28 ธันวาคม 2559

เข้ารับการประเมินความเหมาะสมรับทุน 19 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 14 กุมภาพันธ์ 2560