ม.ขอนแก่น VS ม.มหาสารคาม คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Home / การศึกษา / ม.ขอนแก่น VS ม.มหาสารคาม คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มาเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางภาคการเกษตรไปกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ สองมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านสาขาเกี่ยวกับการเกษตรฯ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น VS ม.มหาสารคาม ที่จะทำให้การเกษตรของไทยพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

battle 38

ม.ขอนแก่น
ประวัติความเป็นมา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะเกษตรศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยก่อตั้งพร้อมกับการสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2507

_MG_0014
หลักสูตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่
–    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
–    สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
–    สาขาวิชาพืชไร่
–    สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
–    สาขาวิชาสัตวศาสตร์
–    สาขาวิชากีฏวิทยา
–    สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
–    สาขาวิชาประมง
–    สาขาวิชาพืชสวน
–    สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
–    สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
–    หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ

_MG_0088

_MG_0094

_MG_0096
จุดเด่น
คณะเกษตรศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะวิชาทางการเกษตรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และการบริหารที่มีธรรมาภิบาล ผลงานโดดเด่นของคณะเกษตรศาสตร์ คือ สร้างนวัตกรรมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ เป็นประโยชน์แก่ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะเกษตรศาสตร์ คือ รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยระดับดีเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2553

เครดิต : http://ag2.kku.ac.th/th/index.cfm


ม.มหาสารคาม
ประวัติความเป็นมา
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานใหม่ในมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ และเป็นคณะแรกในมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาสารคาม ปรากฎในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 103 ตอนที่ 139 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2529 โดยมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้พัฒนาขึ้นมาโดยตลอด จนปีการศึกษา 2555 และปัจจุบันคณะเทคโนโลยีประกอบไปด้วย 3 ภาควิชาหลัก

_MG_9960
หลักสูตร
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่
–    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
–    สาขาวิชาเทคโนโลการเกษตร
–    สาขาวิชาสัตวศาสตร์
–    สาขาวิชาประมง
–    สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
–    สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

_MG_9959

_MG_9956
จุดเด่น
คณะเทคโนโลยี มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพหรือเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการบริหารที่ดี

เครดิต : http://www.techno.msu.ac.th

.

ติดตามคอลัมน์ Campus Battle ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.38

Facebook : www.facebook.com/campusstars

01 Cover38