ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ VS ม.รังสิต คณะ IT

Home / การศึกษา / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ VS ม.รังสิต คณะ IT

DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY VS RANGSIT UNIVERSITY

คณะ IT หรือ INFORMATION TECHNOLOGY เป็นคณะที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น ทุกคนล้วนใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงสร้างความบันเทิงให้กับชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือ

battle 37

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
คณะ และหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2544 จัดการเรียนการสอนแยกเป็น ระดับปริญญาตรี 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา และระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

DSC_0623

DSC_0636
นอกจากนี้มีหน่วยงานย่อย 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ ทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์, การฝึกอบรม, และการบริการวิชาการต่างๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งมั่นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อสร้างชิ้นงานหรือระบบงานที่มีคุณค่าทั้งต่อองค์กรและสังคม ทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ผู้มีความรู้ทางด้านไอทีจึงเป็นที่ต้องการต่อทุกสายอาชีพ  หรือพูดอีกอย่างได้ว่ามีความรู้ทางไอทีเหมือนมีอาวุธติดตัวทำให้ไม่ตกงาน

DSC_1792

IT
จุดเด่น
ที่นี่สร้างมืออาชีพทางด้านสื่อประสมเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมที่ มุ่งเน้นงานทางด้าน 2 มิติ และ 3 มิติ จากความใส่ใจของคณาจารย์ เน้นเรียนอย่างมีความสุข มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา บัณฑิตของที่นี่จึงถึงพร้อมด้วยศาสตร์ทางด้านการออกแบบสื่อผสมและการพัฒนาเกม และมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมของอุปกรณ์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในคณะที่มีภาคปฏิบัติเฉพาะทางจำนวน 5 ห้อง ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยของการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่อยู่ในคณะ

DSC_5532

DSC_5622
นอกจากนี้ยังมีผลงานเด่นของนักศึกษา ด้านทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ (IT) และศิลปศาสตร์ (วาดรูปและออกแบบ) นำมาสร้างงานที่จับต้องได้และเป็นอาชีพที่น่าจับตามองในปัจจุบันความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  มีความร่วมมือระหว่าง ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กับบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด (MOU) ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานที่บริษัท ซึ่ง การีน่า ออนไลน์ เป็นบริษัทอินเตอร์เน็ตรายใหญ่ของเอเชีย ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ยอดนิยมที่มีผู้เล่นเป็นอันดับหนึ่ง และเป็นผู้สนับสนุนกีฬา eSports ในประเทศไทย ล่าสุดได้จัดการแข่งขัน LCL : DPU Championship 2016 by Garena  เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่การแข่งขัน eSports มอบทุนการศึกษาถึงปริญญาโท มูลค่ารวมกว่า 1 ล้าน 5 แสนบาท

เครดิต : ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th/admission/index.php


 

ม.รังสิต
คณะ และหลักสูตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดของอาจารย์ที่สอนด้านคอมพิวเตอร์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะแตกตัวออกมาก่อตั้งคณะใหม่ ซึ่งจะรวบรวมสาขาที่มีการเรียนการสอนในด้านคอมพิวเตอร์ไว้ในคณะเดียวกันในปี พ.ศ.2532 ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย, สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน, สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์, สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

10325226_10152356352875033_5732558039831311918_n
นอกจากนี้ยังมีในระดับปริญญาโท 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม, สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10402000_10152628327875033_2662086163912112530_n
จุดเด่น
หลักสูตรต่างๆ ของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้ทำการเปิดสอน จะช่วยเตรียมตัวให้นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงทั้งยังช่วยบ่มเพาะให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเตรียมความพร้อมในวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ องค์กรธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่าง ประเทศได้อย่างแท้จริง

1377319_10152789183295033_3136754211709464816_n

winnerEsport
ตัวหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย เป็นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาระบบเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย เช่น สามารถนำองค์ความรู้ด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียไปประยุกต์ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในมิติการแสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร บัณฑิตจะมีทักษะในการประยุกต์ซอฟต์แวร์มัลติมีเดียและเกมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันเหตุการณ์ สามารถพัฒนาระบบเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตลาดต้องการ หรือสามารถที่จะต่อยอดในการศึกษาต่อระดับสูง สามารถพัฒนา Tools ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียได้

เครดิต : http://it.rsu.ac.th/th/index.php, http://www.admissionpremium.com/u-review/19

.

ติดตามคอลัมน์ Campus Battle ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.37

Facebook : www.facebook.com/campusstars

cover37-1