โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ครั้งที่ 2 ชิงทุนการศึกษา

Home / การศึกษา / โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ครั้งที่ 2 ชิงทุนการศึกษา
โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ครั้งที่ 2 (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย) ​ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาระยะสั้น ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง มูลค่า 2,000,000 บาท  โดย บริษัท ทีชชิ่งทอยส จํากัด และบริษัท AMD Far East Ltd. Thailand ดําเนินงานโดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (ES-ILC)
A4

โครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ครั้งที่ 2 ชิงทุนการศึกษา

ในปพุทธศักราช 2558 ที่ผานมา บริษัททีชชิ่งทอยสจํากัด รวมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ ไดจัดโครงการทัศนศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสิงคโปรและกัมพูชา โครงการ ดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางมาก จากจํานวนตัวเลขผูสมัครเขารวมโครงการมากกวา 15,000 คน จาก 5,000 โรงเรียน นับเปนจุดเริ่มตนทนี่าสนใจสําหรับผูเริ่มศึกษาอาเซียนศึกษา เพราะไดเห็นพัฒนาการจากอดีต อันยิ่งใหญ สูประเทศที่พัฒนาแลวในทุกดานของการดําเนินชีวิต การเขาใจความแตกตางระหวางสองประเทศ จะชวยใหเขาใจประชาคมอาเซียนในภาพรวมมากยิ่งขึ้น และเขาใจเอกลักษณอยางหนึ่งทางวัฒนธรรมของ อาเซียน นั่นคือ ความเปนเอกภาพบนความแตกตาง (Unity in Diversity)
รายละเอียด
– เป็นทุนการศึกษาเพื่อทัศนศึกษาระยะสั้นสำหรับครูและนักเรียน
– ผู้สมัคร 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียน 2 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน โดยคุณครูที่ปรึกษาสามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม
– หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมได้หลายทีม
– คัดเลือกทีมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับชั้นละ 4 ทีม (ภาคละ 1 ทีม)* เดินทางไปทัศนศึกษา และเรียนภาษาอังกฤษคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบัน Oxbridge ที่ฮ่องกง
เนื้อหาการคัดเลือก
การคัดเลือกรอบแรก : เนื้อหาครอบคลุมข้อสอบวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยแบบออนไลน์
การคัดเลือกรอบตอบคำถามสด : เนื้อหาครอบคลุมวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฮ่องกง

กำหนดการโครงการ

รับสมัครผ่านเว็บไซด์ www.es-ilc.org    1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2559

ทำข้อสอบคัดกรองรอบแรก  1 – 7 กรกฎาคม 2559

ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ผ่านเว็บไซด์ www.es-ilc.org  14 กรกฎาคม 2559

ตอบปัญหาสดรอบชิงชนะเลิศ   6 สิงหาคม 2559

ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาที่ สพฐ.  10 ตุลาคม 2559

ออกเดินทางสู่ประเทศฮ่องกง  11 – 14 ตุลาคม 2559

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ บริษัทเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด หรือเว็บไซด์ www.es-ilc.org หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-7445 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.)