คณะนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ VS มหาวิทยาลัยรังสิต

Home / การศึกษา / คณะนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ VS มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ VS มหาวิทยาลัยรังสิต …ช่วงใกล้ปิดเทอมแบบนี้ สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบปี 4 คงกำลังหางานกันอยู่แน่ๆ หรือน้องคนไหนหางานได้แล้ว Campus Star ก็ขอยินดีด้วย แต่ถ้าย้อนกลับไปตอนคิดจะเข้ามหา’ลัยใครเลือกคณะอะไรกันบ้างเอ่ย ใช่คณะที่ได้รับความนิยมล้มหลามอย่างคณะนิเทศศาสตร์?

Campus battle

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติความเป็นมา
คณะนิเทศศาสตร์เปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขานี้ สำหรับในระยะแรกของการก่อ ตั้งได้ใช้ชื่อว่า “แผนกวิชาสื่อสารมวลชน” กระทั่งปี พ.ศ. 2500 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “แผนกวิชาสื่อสารมวลชน” มาเป็น “คณะสื่อสารมวลชน” ในขณะนั้นหลักสูตรเน้นเฉพาะสาขาการประชาสัมพันธ์เท่านั้น หลักสูตรได้รับการอนุมัติตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 ให้เปิดดำเนินการได้ 2 สาขาวิชา คือ การประชาสัมพันธ์ และวารสารศาสตร์ และในปีการศึกษา 2523 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากคณะสื่อสารมวลชนเป็น “คณะนิเทศศาสตร์” หรือ “School of Communication Arts” และเปิดสาขาวิชาการโฆษณาเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง

vlcsnap-2013-04-09-01h56m36s214

_MG_2868

_MG_2866
สาขาที่เปิดสอน
กรุงเทพ เปิดสอนด้านนิเทศศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมทางด้านการประชาสัมพันธ์, วารสารศาสตร์, การโฆษณา, ศิลปะการแสดง, วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, ภาพยนตร์ และการสื่อสารตรา

DSC_4623

DSC_4608

ความนิยม กับการประสบความสำเร็จ
เนื่องจากเทคโนโลยีของคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ เป็นที่ยอมรับว่ามีความโดดเด่น เน้นการเรียน การสอนที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง ใช้อุปกรณ์จริง และเรียนกับตัวจริงในวงการ  ทำให้เด็กนิเทศฯ ได้เรียนรู้เทคโนโลยี รู้ทันข่าวสารและก้าวทันตามโลกได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำงานในสายอาชีพทั้งงานด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ

DSC_4737

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต
ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 หลังจากที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เริ่มแรกได้เปิดการสอนในสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และสาขาวิชาสารนิเทศ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะได้รับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากทบวงมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง และรับสมัครตรงเองอีกส่วนหนึ่ง ต่อมาปี พ.ศ. 2541 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศได้ย้ายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทำให้ปีดังกล่าวคณะนิเทศศาสตร์ เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 สาขาวิชาในปี พ.ศ. 2542 คณะนิเทศศาสตร์ได้เปิดการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และในปีการศึกษา 2545 เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะไปสู่นานาชาติจึงเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นมาอีกหนึ่งหลักสูตร

_MG_8907

_MG_8917
สาขาที่เปิดสอน
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, สาขาวิชาการโฆษณา, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาวารสารศาสตร์, สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์, สาขาวิชาสื่อสารการแสดง, สาขาวิชาสื่อสารการตลาด, สาขาวิชามัลติมีเดีย, สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ และยังมีสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)

_MG_8971

_MG_9036
ความนิยมกับการประสบความสำเร็จ
ความนิยมของคณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิตมาจากการที่มีคณะให้ได้เลือกเรียนอย่างหลากหลาย และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งไปสู่ความเป็นผู้นำ ของสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการเป็นศูนย์กลางเพื่อการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางด้านการสื่อสารและการวิจัย สายอาชีพที่รองรับก็มีหลากหลาย ทั้งงานด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ในสาขาด้านสื่อสารการตลาด เองก็สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้หลายหลาย

_MG_9104

ติดตามคอลัมน์ Campus Battle ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.35

Facebook : www.facebook.com/campusstars

01-Cover