สทศ.ประกาศ O-Net ม.6 วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ำสุด

Home / การศึกษา / สทศ.ประกาศ O-Net ม.6 วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ำสุด

หลังจากสทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-net (โอเน็ต) ของน้องๆ ม.6 ปีการศึกษา 2558 ไปเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59  เรียบร้อยแล้ว โดยผลออกมาพบว่า น้องๆ ทำคะแนนเฉลี่ย 5 วิชา ต่ำกว่าครึ่ง โดยวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด และภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ขณะที่ “ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์” ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งทุกวิชา

20160321180707

สทศ.ประกาศ O-Net ม.6 วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ำสุด

โดยการสอบในแต่ละวิชาในภาพรวมครั้งนี้ คือ

– วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 422,625 คน  เฉลี่ย 49.36 คะแนนสูงสุด 96.50 คะแนน ต่ำสุด 0.50

– สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เข้าสอบ  423,519 คน  เฉลี่ย 39.70 คะแนน  สูงสุด 81.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

– ภาษาอังกฤษ  เข้าสอบ 423,417 คน  เฉลี่ย 24.98 คะแนน สูงสุด 99.00คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

– คณิตศาสตร์  เข้าสอบ 423,654 คน  เฉลี่ย 26.59 คะแนน  สูงสุด 100.00คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

– วิทยาศาสตร์  เข้าสอบ 422,718 คน  เฉลี่ย 33.40 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

สำหรับค่าสถิติพื้นฐานซึ่งจำแนกตามตัวแปรคือ คะแนนเฉลี่ย ตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้งและภูมิภาค ได้ข้อสรุปดังนี้

1. สังกัด ภาษาไทย

– รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เฉลี่ย 81.49 คะแนน

– รร.สาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เฉลี่ย 64.84 คะแนน

– สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เฉลี่ย 49.95 คะแนน

– สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เฉลี่ย 47.70 คะแนน

2. สังคมฯ

– รร.มหิดล เฉลี่ย58.32  คะแนน

– รร.สาธิตฯ เฉลี่ย 46.33 คะแนน

– สพฐ.เฉลี่ย 40.00 คะแนน

– สช.เฉลี่ย 38.65 คะแนน

3. ภาษาอังกฤษ

– รร.มหิดล เฉลี่ย 75.53 คะแนน

รร.สาธิตฯ เฉลี่ย 46.19 คะแนน

– สพฐ .เฉลี่ย 24.68 คะแนน

– สช. เฉลี่ย 27.49 คะแนน

4. คณิตศาสตร์

– รร.มหิดล  เฉลี่ย 92.21 คะแนน

– รร.สาธิต เฉลี่ย 45.85 คะแนน

– สพฐ.เฉลี่ย26.65 คะแนน

– สช.เฉลี่ย 26.68 คะแนน

5. วิทยาศาสตร์

– รร.มหิดล เฉลี่ย 67.22  คะแนน

– รร.สาธิต เฉลี่ย 42.57 คะแนน

– สพฐ.เฉลี่ย 33.55 คะแนน

– สช.เฉลี่ย 32.91คะแนน

           จากผลการสอบในภาพรวมทั้ง 5 วิชาพบว่า คะแนนเฉลี่ย ไม่ถึงครึ่งคือร้อยละ 50 แม้แต่วิชาเดียว  โดยภาษาไทย เฉลี่ยสูงสุดคือ 49.36 คะแนน รองลงมา สังคม 39.70 วิทยาศาสตร์ 33.40 คณิตศาสตร์ 26.59 ต่ำสุดคือ ภาษาอังกฤษ 24.98 ขณะที่วิชาที่มีผู้สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ส่วนวิชาที่มีผู้สอบได้ 0.00 คะแนน มี 4 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามเฉพาะวิขาภาษาไทย ผู้สอบได้คะแนนต่ำสุด คือ 0.50 คะแนน เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังพบว่านักเรียนสามารถทำค่าคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาสูงกว่าปีการศึกษา 2557 โดย สทศ. จะนำผลการทดสอบโอเน็ต ไปใช้เทียบเคียงกับผลการประเมินระดับนานาชาติโดยเฉพาะ PISA ต่อไป

ส่วนนักเรียนที่ดูผลสอบแล้วไม่มั่นใจในคะแนนสามารถยื่นขอดูกระดาษคำตอบได้  ในวันที่ 24-26 มี.ค. เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 ซึ่ง สทศ.จะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 4 เม.ย. 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. แต่หากนักเรียนไม่มาดูกระดาษคำตอบตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ข้อมูลและภาพจาก admissionpremium