ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา

Home / การศึกษา / ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา

กระทิงแดง U Project เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับนิสิต นักศึกษา และเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา โดยทางกระทิงแดงอยากชวนน้องๆ มาเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นปีที่ 3 แล้ว! น้องๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม, การศึกษาหรือวัฒนธรรม, การแพทย์และสาธารณสุข และ นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน  กิจกรรมดีๆ แบบนี้ห้ามพลาดนะคะ! ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคตด้วย ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา

ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา

ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา

กระทิงแดง U Project จุดพลังใจ จุดพลังความคิด ขับเคลื่อนสังคมไทย  ให้ประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ว่าสังคมในยุคปัจจุบัน เริ่มมีผู้ตระหนักถึงความยั่งยืนในด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ว่ามานี้ เริ่มงอกงามขึ้นแล้วในใจของคนยุคใหม่ โดยเฉพาะเหล่าเยาวชนที่มีจิตอาสา มีสำนึกที่ดีกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกลายเป็นพลังไม่เงียบ ที่จะช่วยผลักดันสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ และใช้ความรู้ที่ได้มา ผนวกกับความตั้งใจ ทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ ของคนไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา

กระทิงแดงได้เล็งเห็นศักยภาพนั้น โครงการกระทิงแดง U Project จึงได้กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพเหล่านั้นออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อสนองเจตนารมณ์ในการจรรโลงสังคมให้ดีขึ้น โดยมีการให้ความรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้

  • เกษตรกรรม
  • การศึกษาหรือวัฒนธรรม
  • การแพทย์และสาธารณสุข
  • นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน

ในการพัฒนาความรู้ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจอาสาเป็นอย่างมาก โดยรุ่นปัจจุบันนับเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้ชนะเลิศในสาขาต่างๆ โดยแบ่งเป็น

ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
สาขาเกษตรกรรม ทีม Seedling มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาเกษตรกรรม ทีม Seedling มหาวิทยาลัยพะเยา

กับโครงการอาหารหมักโคเนื้อ จากเปลือกข้าวโพด รักษ์โลก ลดเผา ไร้มลพิษ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 5 เดือน มีการออกงานนิทรรศการร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล จัดเตรียมโครงการและขยายผลการดำเนินงานไปสู่เกษตรพื้นที่สูง ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปอย่างดีและราบรื่นตลอดระยะเวลา 5 เดือน และได้รับการต้อนรับจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี

ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
สาขาเกษตรกรรม ทีม Seedling มหาวิทยาลัยพะเยา
ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
สาขาเกษตรกรรม ทีม Seedling มหาวิทยาลัยพะเยา
ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม ทีมเก๊าซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม ทีมเก๊าซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ที่ได้ริเริ่มโครงการหนังสือเสียง เติมจินตนาการ สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่น้อง ซึ่งเป็นโครงการเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น จึงเกิดแนวคิดที่จะช่วยเติมเต็มจินตนาการของบุคคลเหล่านี้ โดยประยุกต์ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ Animation เพื่อสรรสร้างสื่อ โดยเน้นเนื้อหานิทานสอนใจผ่านการควบคุมสื่อด้วยแป้นคีย์บอร์ดเพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ปีที่ 3 ได้เรียนรู้กันโดยถ้วนหน้า

ปัจจุบันหนังสือเสียงเติมจินตนาการ สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่น้องได้จัดทำสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดนิทานเสียงได้ที่ http://bit.ly/1VJ7mal

ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม ทีมเก๊าซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม ทีมเก๊าซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม ทีมเก๊าซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ทีมเฮาฮักพ่ออุ้ย วิทยาลัยชุมชนแพร่

สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ทีมเฮาฮักพ่ออุ้ย วิทยาลัยชุมชนแพร่

กับโครงการแม่อุ้ย ห่วงใยดูแลสุขภาพพ่ออุ้ยแม่อุ้ยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านทาง “โรงเรียนพ่ออุ้ย แม่อุ้ย วิทยา” เพื่อให้เหล่าผู้สูงอายุได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ ทั้งอาหาร สมุนไพร ดนตรี ประเพณีและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนชุมชนและภาคีเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ ให้ดีทั้งสุขภาพกายและใจ รวมทั้งขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป

โครงการนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 85 คน เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ทีมเฮาฮักพ่ออุ้ย วิทยาลัยชุมชนแพร่
ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ทีมเฮาฮักพ่ออุ้ย วิทยาลัยชุมชนแพร่
ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม ทีมเก๊าซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน ทีม RTTU Solar Coffee มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน ทีม RTTU Solar Coffee มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กับโครงการกาแฟคั่วบดจากพลังงานสะอาดเพื่อรักษาวนเกษตรบนดอยป่าแป๋ เป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในการลดต้นทุนการผลิตกาแฟจากเครื่องปั่นไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในภาควิชาเทคโนโลยีชนบทมาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ของชาวบ้าน จนสามารถเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด โดยมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และวางระบบการผลิตให้กับชุมชน ซึ่งได้ผลในการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เป็นอย่างดี

ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม ทีมเก๊าซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน ทีม RTTU Solar Coffee มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม ทีมเก๊าซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน ทีม RTTU Solar Coffee มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นอกจากนี้ ยังมีการ Vote โครงการที่ได้รับรางวัลยอดนิยม (Popular Vote) อีกด้วย ซึ่งทีมที่ได้รับการโหวตให้ชนะเลิศ คือ ทีม PLU Computer มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในสาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน โครงการจากเปลือกข้าวโพดมาเป็นกระดาษสาเพื่อผลิตดอกไม้จันทน์ ที่ประสบผลสัมฤทธิ์ในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

เหล่านี้ คือส่วนหนึ่งของพลังเยาวชน กับ โครงการกระทิงแดง U Project เท่านั้น ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่ช่วยให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง และเห็นผลยั่งยืนได้จริง

และในปี พ.ศ.2558 นี้ โครงการกระทิงแดง U Project ได้เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนแล้ว กับ โครงการกระทิงแดง U Project ปีที่ 3 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังคนรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้แล้ว ที่ http://ktd-uproject.com/home.php

ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา
ชวนน้องๆ! ร่วมโครงการกระทิงแดง U Project เยาวชนจิตอาสา