เด็กยุคนี้เรื่องต้องรู้ วิธีการกู้ยืม และชำระหนี้ กยศ.

Home / การศึกษา / เด็กยุคนี้เรื่องต้องรู้ วิธีการกู้ยืม และชำระหนี้ กยศ.

เด็กยุคนี้เรื่องต้องรู้ วิธีการกู้ยืม และชำระหนี้ กยศ. สำหรับน้องเพื่อนๆ และน้องๆ ที่มีความจำเป็นทางด้านทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ควรทำความรู้จักเรื่องกองทุน กยศ. นะคะเพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป แต่หลังจากที่เราได้รับโอกาสแล้ว เราก็ควรจะต้องรู้วิธีการชำระหนี้ เพื่อนำเงินในส่วนนี้ไปให้โอกาสกับน้องๆ รุ่นต่อไปด้วยนะคะ ดังนั้นวันนีทีนเอ็มไทยจึงได้รวบรวมวิธีการกู้ยืม และชำระหนี้ กยศ. มาให้ทราบดังนี้ค่ะ…

20131101103218

เด็กยุคนี้เรื่องต้องรู้ วิธีการกู้ยืม และชำระหนี้ กยศ.

ทำความรู้จัก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คือ หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว

3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม

3.4 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน

3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างศึกษา

3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

KYS1
ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน

20150813104626_23730C69-FB72-2123-5844-DE793C8CAF93

เงินให้กู้ยืม
– ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา
– ค่าครองชีพ ซึ่งได้แก่ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญชีได้
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

11 12

สามารถติดตามรายละเอียดการกู้ยืมเงินได้ที่ http://www.studentloan.or.th

KYS2
ชำระหนี้ กยศ.

หลักเกณฑ์การชำระหนี้

1. ผู้กู้ยืมเงินที่มีหน้าที่ชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน

– ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้)
– กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่กู้ต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ จะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้และมีหน้าที่ต้องชำระหนี้คืนกองทุน

2. หลักเกณฑ์การชำระหนี้

2.1 ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้

2.2 ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยให้ชำระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม

2.3 การชำระหนี้งวดต่อๆ ไปให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชำระที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี

2.4 หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกำหนด

3. วิธีการนับระยะเวลาการครบกำหนดชำระหนี้ของผู้ที่สำเร็จการศึกษา

ตัวอย่าง ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินจะครบกำหนดชำระหนี้คืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

4. วิธีการและหลักฐานในการชำระหนี้

ชำระโดยหักบัญชี, ผ่านเคาเตอร์, ทางตู้ ATM ฯลฯ กับบมจ.ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

5. ค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้ ผู้กู้ยืมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้รายการละ 10 บาท ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

6. อัตราการผ่อนชำระ

ผู้กู้ยืมเงินสามารถเลือกผ่อนชำระหนี้เป็นรายปีหรือรายเดือน โดยจำนวนเงินต้นที่ชำระเป็นรายปีหรือรายเดือนรวมตลอดปีหรือต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด

7. การผ่อนชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีแบบระยะเวลาผ่อน 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี

20140108085109_E51DCE51-E943-4F16-A894-5B429B42B2AA

8. ดอกเบี้ย

8.1 ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด
การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ของเงินต้นที่เหลือหลังจากชำระงวดแรกแล้ว โดยสามารถคำนวณดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ได้ดังนี้

ดอกเบี้ยหรือประโยชน์ = เงินต้นคงค้างทั้งหมด x อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด x ระยะเวลา

สามารถดูหลักเกณฑ์การชำระหนี้เพิ่มเติมได้ที่ http://www.studentloan.or.th

ล่าสุด ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกมาบอกว่า กยศ.ต้องดำเนินการขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปบังคับยึดทรัพย์ผู้กู้ ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้มีการยึดทรัพย์ผู้กู้ที่ยังไม่ชำระหนี้ จำนวน 786 ราย รวมเป็นเงิน 22 ล้านบาท และในปีนี้มีผู้ที่เข้าข่ายจะถูกยึดทรัพย์อีก 4,175 ราย รวมเป็นเงิน 109 ล้านบาท จึงอยากให้ผู้กู้ที่ค้างชำระรีบมาชำระเงินกู้ยืมคืน เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้อง และถูกยึดทรัพย์ ซึ่งหลังจากนี้ กยศ.จะไม่มีโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดีอีกแล้ว แต่ กยศ. ได้กำหนดมาตรการใหม่ โดยจะร่วมกับหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ โดยหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นลูกหนี้ กยศ. ซึ่งขณะนี้ กยศ. อยู่ระหว่างการคิดโปรโมชั่นต่างๆ เช่น ลดดอกเบี้ย เป็นต้น เพื่อจูงใจให้ผู้กู้มาชำระหนี้คืนมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก www.studentloan.or.thdailynews