ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน ASEAN Cyber University Project

Home / กิจกรรม / ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน ASEAN Cyber University Project

ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน ASEAN Cyber University  Project  เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิง  เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา e-Learning ของภูมิภาคอาเซียน

ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน ASEAN Cyber University  Project

ม.ศรีปทุม เข้าร่วมงาน ASEAN Cyber University  Project  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คนที่ แถวที่ ด้านขวาจากภาพ) ในฐานะกรรมการอำนวยการ (Steering Committee) ASEAN Cyber University Project เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิง  เข้าร่วมการประชุม The 6Th  Meeting  of  ASEAN  Cyber  University  Project  Steering  Committee  เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา e-Learning ของภูมิภาคอาเซียน และการดำเนินการร่วมกันอย่างมีระบบและแบบแผน และยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ e-Learning ของกลุ่มประเทศอาเซียน สู่ระดับโลก ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยต่างๆ จาก ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนม่าร์ สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการประชุม