โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ?ไอซ์? (NO ICE LIKE ME)

Home / กิจกรรม / โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ?ไอซ์? (NO ICE LIKE ME)

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งคลิปวิดีโอความยาว 1-2 นาที เข้าประกวดในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ?ไอซ์? (NO ICE LIKE ME) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2555 ที่แฟนเพจ NO ICE LIKE ME บน facebook?

noice

กติกาการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด
1. ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ต้องมีอายุระหว่าง 15-24 ปี สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว และเป็นทีมไม่เกิน 3 คน
2. คลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ต้องความยาว 1-2 นาที โดยเลือกนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
2.1 ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ ?ไอซ์?
หรือ
2.2 การปฏิเสธการใช้ ?ไอซ์?
ภายใต้แนวคิด NO ICE LIKE ME
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายคลิปวิดีโอ เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด สามารถใช้กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายภาพ กล้องโทรศัพท์ มือถือ หรืออุปกรณ์สาหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ทุกชนิด

ขั้นตอนการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด
1. สมัครบัญชีผู้ใช้ ใน youtube.com และอัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอลงในเว็ปไซต์ youtube.com โดยระบุ ?ชื่อคลิป_NO ICE LIKE ME_2.x? (โจทย์ที่เลือก)
2. คัดลอกลิงค์คลิปวิดีโอ โพสต์ไว้ในหน้าแฟนเพจ NO ICE LIKE ME บน facebook (รบกวนช่วยเติม URL ตรงด้วยจ้า)
2. โพสต์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2555
เกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น 2 รอบ
เกณฑ์การตัดสิน รอบแรก 40% จากการกด ?Like? บนแฟนเพจ NO ICE LIKE ME
*คะแนนมาจากการกด like คลิปที่ส่งประกวด ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 จนถึง
วันที่ 15 กันยายน 2555 โดย ผู้จัดการประกวด จะนำคลิปที่ได้รับการกด like จำนวน 10 คลิปแรก
ไปพิจารณาในรอบที่สอง

เกณฑ์การตัดสิน รอบที่สอง 60% จากคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก
1. ตอบโจทย์การประกวด (โจทย์ที่ตนเองเลือก) ภายใต้แนวคิด NO ICE LIKE ME 30%
2. ความคิดสร้างสรรค์ 10%
3. สื่อสารเข้าใจ และน่าติดตาม 10%
4. เทคนิคการนำเสนอ 10%

*ภาพและเสียงที่ปรากฏในคลิปวีดีโอต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชาติ ต้องไม่มีเนื้อหา กิริยา และคาพูดที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด หยาบคาย ลามกอนาจารให้ร้ายผู้ใด คณะบุคคลใด องค์กรหน่วยงานใด หรือสถาบันใดให้เป็นที่เสื่อมเสียโดยเด็ดขาด

*ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ของผู้จัดการประกวด โดยจะไม่มีการคืนผลงานให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และผู้จัดการประกวดมีสิทธิในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณาหรือนาผลงานดังกล่าวมาดัดแปลงตามความเหมาะสม

*ผู้ส่งผลงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของการส่งคลิปวีดีโอ กติกา เงื่อนไขที่ระบุไว้ มิฉะนั้นจะมีผลต่อการพิจารณาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวด
โดยผลของการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คลิปที่ได้รับคะแนนรวมจากการตัดสินทั้งสองรอบมากที่สุด 3 อันดับ จะได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลคลิปวีดีโอยอดนิยมอันดับ 1 พร้อมรางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท
2. รางวัลคลิปวีดีโอยอดนิยมรองอันดับ 1 พร้อมรางวัลเงินสดมูลค่า 7,000 บาท
3. รางวัลคลิปวีดีโอยอดนิยมรองอันดับ 2 พร้อมรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท
*ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร จาก สำนักงาน ป.ป.ส.

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของการประกวดได้ ที่แฟนเพจ NO ICE LIKE ME?บน facebook