BASIS International School Bangkok โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ส่งเสริมนักเรียนตระหนักถึงคุณค่าภาษาและวัฒนธรรมไทย

Home / กิจกรรม / รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ส่งเสริมนักเรียนตระหนักถึงคุณค่าภาษาและวัฒนธรรมไทย

“โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ” (BASIS International School Bangkok) หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำในสหรัฐอเมริกาพร้อมเปิดสาขาแรกในอาเซียน โดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นการนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์เฉพาะของเบซิสมาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ
ส่งเสริมนักเรียนตระหนักถึงคุณค่าภาษา
และวัฒนธรรมไทย

สำหรับแนวคิด “Locally rooted, globally connected” ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมปลูกฝังให้ทั้งนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจรากฐานความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ พร้อมเปิดการเรียนการสอนวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นี้

อลิซาเบธธีสครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า หลักสูตรของโรงเรียนเป็นรูปแบบเฉพาะของทางเบซิสเพียงที่เดียว เป็นระบบการสอนแบบ SET/LET โดยนำครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject Expert Teacher) เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Expert Teacher) มาสอนร่วมกันและให้การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรม ความชอบ พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของนักเรียนได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังนำแนวคิด “Locally rooted, globally connected” ที่ให้ความสำคัญในความเป็นไทยมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตบนรากฐานของความเป็นไทยก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของโลก “นอกจากเบซิสจะมีหลักสูตรการศึกษาการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับโลกแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก

โดยมีแนวคิดหลัก “Locally rooted, globally connected” ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสากล ทางโรงเรียนได้ตอกย้ำแนวคิดนี้โดยมีการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยทุกวันทั้งยังปลูกฝังความเป็นไทยในหัวใจ ภายในโรงเรียนมี “เรือนไทยทองสิมาวิชชาลัย” ที่ออกแบบโดย อาจารย์ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์ นักออกแบบสถาปัตยกรรมไทยชื่อดังเรือนไทยแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่จะนำเสนอความเป็นไทยให้อยู่ท่ามกลางความเป็นสากลอย่างภาคภูมิ โดยจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ให้คุณค่าทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือศิลปะไทย เชื่อมโยงแก่นรากของความเป็นไทยกับความก้าวไกลของโลกสากลซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของโรงเรียนอันจะสร้างบุคคลกรคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต” อลิซาเบธธีสกล่าว