Bangkok City Library หอสมุด หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เล่านิทาน

หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ พื้นที่แห่งการเรียนรู้กับนิทานแห่งการร่วมมือ

Home / กิจกรรม / หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ พื้นที่แห่งการเรียนรู้กับนิทานแห่งการร่วมมือ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัชกูล รัตนวิบูลย์ ที่ปรึกษาหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “นิทานกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการคิดสร้างสรรค์” ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

นายชัชกูล รัตนวิบูลย์

ได้กล่าวว่า หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด จัดการอบรมการพัฒนาเยาวชนไทยให้การรักการอ่าน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจินตนาการผ่านนิทานโดยมีครูและนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกว่า 140 คน

รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ เปิดเผยว่า นิทาน หรือหนังสือภาพ จะช่วยสร้างความพร้อมในการเรียนได้ เพราะเด็กตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องเรียนอย่างมีความสุข และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันมีเทคนิควิธีการเรียนการสอนมากมาย และนิทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชักจูงใจให้เด็กเริ่มอ่านและจำเป็นภาพ ผนวกกับการสร้างจินตนาการ ให้รู้จักแยกแยะความแตกต่างของรูปร่าง เป็นการช่วยฝึกการจำจากภาพ ในที่สุดเด็กจะสามารถต่อยอดการเรียนรู้ พัฒนาสมองในด้านการจดจำ จนกระทั้งช่วยลดความผิดเพี้ยนของการจำรูปร่างอักษรได้ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกด้วย

นาย พาคร วงศ์อนุตรโรจน์

นาย พาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้เชียวชาญด้านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้สนับสนุนอีกเสียงว่า การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ต้องมีการเตรียมความพร้อมสร้างพื้นฐาน ผ่านการจำ เข้าใจ มองเห็นเป็นรูปธรรมก่อน และค่อยรู้จักการลงมือทำเพื่อการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และสื่อการเรียนการสอนควรมีความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ตามพหุสัมผัสของเด็ก (Multi-sensory) ส่วนพื้นฐานการอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้จะง่ายขึ้นเมื่อได้รับการเรียนรู้จริง เพราะการกระตุ้นความสนใจให้เด็กได้เรียนรู้อย่างความสุข ตามลีลาการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Learning style)จะสร้างพัฒนาการของเด็กได้เต็มศักยภาพ สุดท้ายผู้ใหญ่และครูต้องเป็นผู้สนับสนุนทางเลือกที่หลากหลายของการเตรียมพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้เรียนเพราะผู้เรียนเป็นคนตัดสินใจว่าตัวเองอยากทำอะไรและอยากเป็นอะไรในอนาคตต่อไป

 

หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ Bangkok City Library ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง สี่แยกคอกวัว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร