มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ผลิตนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่

Home / กิจกรรม / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ ผลิตนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่

โลกเปลี่ยน – สื่อเปลี่ยน – คนเปลี่ยน DigiM จึงเน้นพัฒนาให้นักศึกษาเป็น Smart Person  ที่สามารถสร้าง Smart Media เรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อให้เป็นเงิน

หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
ผลิตนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่

Digital Media and Creation หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (Digi M) คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลิตนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะรอบด้านในการผลิตสื่อดิจิทัล และสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาตอบโจทย์ทุกความต้องการของโลกแห่งอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ เขียนบท ตัดต่อ การถ่ายภาพและการสร้างสรรค์เสียง ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ไลน์ ยูทูบ และสื่อใหม่ รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจสื่อ และวิธีการหาแหล่งเงินทุนในการผลิต การสร้างรายได้ สามารถบริหารสื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ ได้แก่

  • จิตวิทยาการสื่อสารและการวิเคราะห์ผู้รับสาร
  • ภูมิทัศน์สื่อและนิเวศสื่อ
  • การผลิตสื่อดิจิทัล
  • การสร้างสรรค์เพลงและเสียงประกอบสำหรับสื่อดิจิทัล
  • การจัดการธุรกิจสื่อดิจิทัล
  • การทำการตลาดจากเนื้อหา (Content marketing)
  • วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล (Data journalism)
  • การผลิตสื่อเพื่อเพศทางเลือก
  • การผลิตสื่อเพื่อคนพิการ
  • การผลิตสื่อเพื่อผู้สูงวัย

เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ

เป็นผู้ผลิตสื่อ Youtuber, Blogger, Creative, Content Creator,  Audiovisual Specialist นักธุรกิจสื่อดิจิทัล ผู้บริหารสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล ผู้จัดการสื่อในองค์กรสื่อ  รวมทั้งผู้ผลิตรายการ ผู้สื่อข่าว ผู้กำกับการแสดง นักจัดรายการวิทยุ นักเขียนบท ช่างภาพ ช่างตัดต่อ เจ้าหน้าที่กราฟิก พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ่ทุกคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับวิสัยทัศน์ใหม่คือ “Major Driver in New Business Transformation and AEC+China Integration” เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของโลกยุคใหม่ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 โดยสร้างทักษะด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษาทุกคน สามารถต่อยอดการทำธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของประเทศอย่างมืออาชีพ

เนื่องจากสถานการณ์สื่อมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าประเทศไทยจะมีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลกว่า 30 สถานี แต่สื่อใหญ่หลายสำนักปิดตัวลง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังเกิดธุรกิจสื่อแบบใหม่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการสื่อสารซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อพฤติกรรมการสื่อสารของคนในสังคม อย่างไรก็ตามหลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ตระหนักดีว่าเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ควรจะต้องปรับเปลี่ยนตามด้วย เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตสื่อดิจิทัลและผลิตงานสร้างสรรค์ได้หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

ในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงปรับปรุงหลักสูตรวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร “สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์” (Digital Media and Creation) เพื่อให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์เป็นผู้ผลิตสื่อและนักเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ ที่มีทักษะด้านสื่อดิจิทัล และสามารถสร้างธุรกิจสื่อใหม่ได้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ commarts.dpu.ac.thนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์