กิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี โครงการ DTC อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 โรงเรียนบ้านบึงไทย

วิทยาลัยดุสิตธานี จัด “โครงการ DTC อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนบ้านบึงไทย

Home / กิจกรรม / วิทยาลัยดุสิตธานี จัด “โครงการ DTC อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนบ้านบึงไทย

วิทยาลัยดุสิตธานีรวมพลังคณาจารย์ และ นักศึกษากว่า 70 คน ลงพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาชุมชน สานต่อ “โครงการDTC อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7”  โรงเรียนบ้านบึงไทย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

วิทยาลัยดุสิตธานี จัด “โครงการ DTC อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนบ้านบึงไทย

 ผศ.ดร. สาโรจน์ พรประภา อธิการบดี และเหล่าคณาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาของเด็ก และ เยาวชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่ยังไม่ได้รับการขยายโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งยังขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงการสร้างชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ วิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการ “DTC อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7” 

โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพ และแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่สันทนาการเพื่อการเรียนรู้ด้วยการเทปูนสนามบาสเกตบอล ร่วมกันทาสีอาคารเรียนให้ดูสดใส ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารด้วยการปลูกต้นไม้ สอนภาษาอังกฤษ สอนการแกะสลักผัก ผลไม้, การจัดโต๊ะอาหาร, การจับผ้าแบบต่างๆ ในงานพิธี (จับSKIRT) ,การจัดดอกไม้, การพับริบบิ้น, การทำใบตองบายศรี เพื่อเป็นการต่อยอดและฟื้นฟูการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน พร้อมทั้งสาธิตการประกอบอาหาร ขนมหวาน เพื่อเลี้ยงน้อง ๆ ชาวค่าย เป็นระยะเวลา 8 วัน สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงไทยเป็นอย่างมาก

โครงการนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 เพื่อประโยชน์แก่เยาวชน และประชากรในชนบทที่ห่างไกล ทำให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีได้เรียนรู้วิถีชีวิตชนบท เกิดความเข้าใจในปัญหาสังคม รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา ความสามารถ รวมทั้งเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน เกิดความรัก ความสามัคคี รวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อร่วมสนับสนุน เสริมสร้าง และยกระดับประเทศไทยให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนตลอดไป