Thai Designer Academy กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง

Thai Designer จัดกิจกรรม “ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง”

Home / กิจกรรม / Thai Designer จัดกิจกรรม “ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง”

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ กันตนา กรุ๊ป จัดกิจกรรม “ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง” ให้แก่นักออกแบบไทย ผู้เข้าร่วมโครงการ Thai Designer Academy

Thai Designer จัดกิจกรรม
“ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง”

โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกับพันธมิตร กันตนา กรุ๊ป จัดกิจกรรม “ศึกษาเรียนรู้ผ้าทอ ลาวเวียง” ให้แก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ โครงการ Thai Designer Academy เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอ ลาวเวียง และศึกษาประวัติความเป็นมาของ ผ้าทอลาวเวียง จากอดีตสู่ปัจจุบัน อาทิ ผ้าพื้น ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า และ ผ้าจกพร้อมกิจกรรมทดลองทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าโบราณ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลาวเวียง บ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท


ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตยกรุงเทพฯและติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ที่ www.dip.go.th หรือ facebook.com/dip.pr