บรรยากาศกิจกรรมเยาวชนรู้ทันสื่อ ของกรมการศาสนาร่วมกับม.ธุรกิจบัณฑิตย์

Home / กิจกรรม / บรรยากาศกิจกรรมเยาวชนรู้ทันสื่อ ของกรมการศาสนาร่วมกับม.ธุรกิจบัณฑิตย์

กรมการศาสนาจับมือภาควิชาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมคุณธรรมจริยธรรม-เยาวชนรู้ทันสื่อ เน้นให้ความรู้ด้านการรับรู้สื่ออย่างมีสติ ใช้หลักธรรมะในการตัดสินใจ สร้างภูมิคุ้มกันในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-6

กิจกรรมเยาวชนรู้ทันสื่อ 

 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิการกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ซึ่งมีทั้งที่เป็นประโยชน์และข้อมูลข่าวสารที่เป็นโทษต่อสังคมและผู้สาร โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มีโอกาสในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดี เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือภาควิชาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑฺตย์ วัดยานนาวา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์(ศพอ.) วัดนาคปรก จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมวัยรุ่นเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ : เยาวชนรู้ทันสื่อ เพื่อให้ความรู้ด้านการรับรู้สื่ออย่างมีสติ ใช้หลักธรรมะในการตัดสินใจ สร้างภูมิคุ้มกันในการเปิดสื่อ สามารถแยกแยะได้ว่าเรื่องไหนจริงและเรื่องไหนไม่จริง เรื่องควรแชร์หรือไม่ควรแชร์ หรือเรื่องไหนควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรกระทำตาม ไม่หลงไปกับสื่อต่างๆ ที่ไม่มีคุณธรรม โดยได้จัดกิจกรรมนำร่องไปแล้ว 3 โรงเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2 โรงเรียนราชวินิต บางเขน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วันที่ 6 กันยายน 2559

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-7

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมทำกิจกรรม 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ช่วงสันทนาการ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชน วิทยากรโดย ภาควิชาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ช่วงที่ 2 เป็นช่วงบรรยาย เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงมีกรณีศึกษาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง วิทยากรโดย นักวิชาชีพสื่อมวลชน ช่วงที่ 3 เป็นช่วงสรุป ซึ่งจะเป็นการสรุปสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมด้วยหลักธรรม การมีสติในการเปิดรับและส่งข้อมูลข่าวสาร โดยพระธรรมวิทยากร จากกรมการศาสนา โดยมีการทดสอบให้เด็กและเยาวชนส่งผ่านความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสื่อ เพื่อความรู้เท่านั้น รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ในการรับและส่งข้อมูลข่าวสารในกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านการเขียน เรียงความเยาวชนรู้ทันสื่อ ซึ่งเป็นการประกวดหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-4

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-5

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า จากการประเมินผลแล้วพบว่า กระบวนการดังกล่าวนี้ สามารถสร้างการรับรู้ได้ดี โดยเป็นการเรียนรู้ธรรมะแบบรู้เท่าทันต่อกระบวนการเผยแพร่ของสื่อ Social network ซึ่งเป็นการดึงสติกลับคืนมาเพื่อมองคนรอบข้าง มากกว่าที่จะเป้นสังคมก้มหน้า เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่สำหรับกลุ่มเยาวชนมัธยมปลายก่อนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาในรูปแบบการใช้ โครงการหรือกิจกรรมเป็นต้นแบบ โดยเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการทำงาน ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดถือเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาและให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างทั่วถึงทั้งในระบบสถานศึกษาและนอกระบบสถานศึกษา โดยปี 2560 จะได้มีการขยายผลไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กไทยพันธุ์ใหม่ที่ดีและเก่ง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีคุณค่าต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง สถานศึกษาใดสนใจ สามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมศาสนาได้ที่โทร 02-422-8812

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-1

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-2

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-3

เครดิตภาพจาก ภาควิชาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ MI มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์