ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมมือกับกรมการศาสนา จัดโครงการอบรมเยาวชนรู้ทันสื่อ

Home / กิจกรรม / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมมือกับกรมการศาสนา จัดโครงการอบรมเยาวชนรู้ทันสื่อ

ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ (MI) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับกรมการศาสนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ : เยาวชนรู้ทันสื่อ

14088931_1060934920628384_1961399125_n

โดยโครงการ “เยาวชนรู้ทันสื่อ” นี้เป็นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวัยรุ่น เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ และต้องการให้วัยรุ่นได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องเหมาะสมพึงกระทำของสื่อมวลชน รู้ถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงานทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และเพื่อให้ผู้รับสารซึ่งเป็นวัยรุ่นได้มีภูมิคุ้มกัน

โดยมีตารางการอบรมดังนี้

1. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

2. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.

3. โรงเรียนราชวินิต บางเขน ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

**สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-422-8812