เตรียมความพร้อมรับมือ PAT 7.4 ภาษาจีน

Home / กิจกรรม / เตรียมความพร้อมรับมือ PAT 7.4 ภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนักเรียนที่สนใจอบรมภาษาจีน (หลักสูตรเตรียมตัวสอบความถนัดด้านภาษาจีน PAT 7.4) โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อประกอบการสมัครเรียนในคณะต่างๆ โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ด้านทักษะการฟังการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่19-20 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เตรียมความพร้อมรับมือ PAT 7.4 ภาษาจีน

20160815204626

    ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดที่คณะศิลปศาสตร์ DPU โทร. 02-954-7300 ต่อ 462