แจ้งเกิดคลื่นลูกใหม่ของสังคม โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ ๗

Home / กิจกรรม / แจ้งเกิดคลื่นลูกใหม่ของสังคม โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ ๗

ข้อความก่อนหน้าข้อความถัดไปแจ้งเกิดคลื่นลูกใหม่ของสังคม โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านหลวง จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ โดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดประกวดกิจกรรมผลงานหรือโครงการของเด็กและเยาวชน ที่ดำเนินการหรือทำขึ้นด้วยแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น และเป็นแบบอย่างอันดีงามให้เด็กและเยาวชนอื่นได้ก้าวเดินตาม ภายใต้โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ ๗

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

แจ้งเกิดคลื่นลูกใหม่ของสังคม โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ ๗

โดยมีเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จากทั่วประเทศ ส่งผลงานโครงการเข้าร่วมประกวด โดยโครงการที่ชนะเลิศได้แก่ โครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์ โรงเรียนบ้านหลวง จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการโรงเรียนธนาคาร ศูนย์อนุรักษ์ไก่ชนนเรศวร Coffee Truck โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ECO School โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จ.กรุงเทพมหานคร

1 (17)

ด.ช.อาเยวิน แซ่หวาง ตัวแทนทีมชนะเลิศ โครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์ โรงเรียนบ้านหลวง จ.เชียงใหม่ เผยความรู้สึกว่า “ภาคภูมิใจมากๆ ที่โครงการของเราได้เป็นหนึ่งในโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม เราทุกคนได้รวมกลุ่มกันถ่ายทำหนังสั้น เรื่อง คนดีรู้จักพอไม่คอรัปชั่น โดยแรงบันดาลใจของพวกเราเกิดจากการเห็นกลุ่มรุ่นพี่ในโรงเรียนที่เคยเกเร รวมกลุ่มทำหนังสั้นส่งเข้าประกวดแล้วได้รางวัลระดับภาค เกิดแรงจูงใจทำให้เราเข้าสมัครร่วมชุมนุมหนังสั้น คุณครูก็เริ่มฝึกพวกเราให้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำ และฝึกฝนให้ พวกเราได้คิดบทเองไปจนถึงถ่ายทำและตัดต่อเองจนได้ภาพยนตร์สั้นที่สมบูรณ์ และนำส่งเข้าประกวดโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ ๗ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ และจะนำสิ่งที่เราได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สร้างแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดไปสู่น้องๆ รุ่นต่อไปครับ”

1 (16)

น.ส.สาวิตรี คำใจ ตัวแทนทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการโรงเรียนธนาคาร ศูนย์อนุรักษ์ไก่ชนนเรศวร Coffee Truck โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จ.พิษณุโลก

เผยความรู้สึกว่า “ขอบคุณโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ที่ให้โอกาสเด็กพิเศษที่บกพร่องทางร่างกายแบบพวกเรา ได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์  ในแบบที่คนทั่วไปทำได้ ซึ่งแต่ละโครงการย่อยของเราจะเน้นให้เด็กๆ ทุกคนในโรงเรียนรู้จักพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือสังคม ฝึกให้นักเรียนทำได้ ขายเป็น และรู้จักออม ทุกคนได้ฝึกประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ที่ตนเองสนใจ ก่อเกิดเป็นรายได้และสามารถนำไปช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ ซึ่งแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของเราทุกคนมาจากครอบครัวที่ฝันอยากให้เรามีอนาคตที่ดี ช่วยเหลือตนเองได้ และอยากฝากถึงน้องๆ เยาวชนรุ่นต่อไปให้เข้าร่วมสมัครประกวดกันเยอะๆ นะคะ เพราะสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในโครงการนี้มากกว่าการคาดหวังรางวัลใดๆ ค่ะ”

IMG_3898

นายนิอนัส วิลัยริด ตัวแทนทีมรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ECO School โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จ.กรุงเทพมหานคร เผยความรู้สึกว่า “ดีใจมากๆ ครับ ที่โครงการของเราเป็น ๑ ใน ๓ ที่ได้รับรางวัล โครงการของเราเป็นโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขสิ่งแวดล้อมชุมชน ทางด้านดิน น้ำ อากาศ และสุขภาพ โดยทำวิจัยร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งแรงบันดาลใจนี้   เกิดจากคนในชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานรัฐบาลอยากเห็นเด็กยุคใหม่ คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นอย่าง   มีกระบวนการเรียนรู้ พวกเราจะแบ่งประเด็นปัญหาไปตามความสนใจที่กำลังประสบปัญหาอยู่ แล้วนำมาปรึกษาคุณครูในการทำโปรเจ็คปัญหาต่างๆ ซึ่งอนาคตจะมีการขยายต่อไปยังโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นกลุ่มนอกโรงเรียน ซึ่งรางวัลของเราจริงๆ ก็คือการที่เราสามารถนำเอาแรงบันดาลใจของเราสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นและขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ส่งผลงานเข้ามาประกวดโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” เยอะๆ เพราะโอกาสดีๆ แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับ”

1 (7)

สำหรับโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ ๘ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครประกวดได้ที่ โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ตู้ปณ. ๑๑๑๙ ปณฝ.เพชรบุรี  ตัดใหม่ กรุงเทพ ๑๐๓๑๑ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๕-๑๓๕๘ ถึง ๙ ต่อ ๒๐๑ โทรสาร ๐-๒๐๑๕-๑๓๕๐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๒๗๙๖-๑๖๗๐-๑ ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๕๙

1 (14)

1 (13)

1 (8)

1 (12)

1 (1)

1 (15)