แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานและทุนเรียนฟรี จากโรงเรียนนานาชาติดิอเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก

Home / กิจกรรม / แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานและทุนเรียนฟรี จากโรงเรียนนานาชาติดิอเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก

โอกาสดีๆ มาแล้ว! โรงเรียน The American School of Bangkok (ASB) ขอเชิญสถาบันการศึกษาทั่วประเทศส่งน้องๆ หรือน้องนักเรียนที่สนใจ อายุระหวา่ง 12 -15 ปี เข้าร่วมแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์ที่ทันสมัย เพื่อแข่งขันชิงทุนการศึกษาและถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ที่ชนะจากรายการแข่งขัน จะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาจนจบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนนานาชาติดิอเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก .. แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานและทุนเรียนฟรี จากโรงเรียนนานาชาติดิอเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก

แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานและทุนการศึกษาฟรี จากโรงเรียนนานาชาติดิอเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก

แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานและทุนเรียนฟรี จากโรงเรียนนานาชาติดิอเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก

เพื่อสร้างฝันให้กับเด็ก ซึ่งขาดทุนทรัพย์ ให้พวกเขาเติบโตเป็นคนเก่งและเป็นคนดีมีศักยภาพ ประเทศไทยตอ้งการผู้นำที่เป็นคนเก่งและคนดีแต่หากคุณเป็นคนดีที่ยังไม่เก่ง เราทำให้คุณเก่งได้ ถ้าคุณมีความพร้อม มุ่งมั่นที่จะร่วมเดินทางไปกับเรา เราจะมอบโอกาสนี้ให้เป็นทุนการศกึษาระดับนานาชาติ เป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน นอกจากนี้เรามุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน นับตั้งแต่เด็ก ครู ผู้ปกครอง ไปจนถึงนักศึกษา ได้ตระหนักรู้ถึงวิธีการฝึกฝนทักษะเพี่อให้เกิดความมั่นใจ ที่นําไปสู่การพูดภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นให้ได้

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา

กติกาและคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขัน ชายและหญิงอายุระหวา่ง 12 ­- 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและให้ที่อยู่ผู้ปกครองตามจริง พร้อมทั้งเซ็นรับรองเอกสาร (กรุณานํามาให้เจ้าหน้าที่ในวันที่ผ่านเข้ารอบ)

2. ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่เป็นผู้บกพร่องทางด้านร่างกายและสุขภาพ

3. ผู้เข้าแข่งขันยินดีเข้ารับการฝึกอบรมตามโปรแกรมที่ผู้จัดได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

4. เมื่อไม่สามารถมาได้ตามเวลาที่นัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

5. ผู้สมัครต้องถือว่าคำตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ผู้เข้าแข่งขันยินดีให้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามที่ทางผู้จัดการแข่งขันเห็นสมควร เพื่อนำไปออกอากาศตั้งแต่วันที่รับสมัครและเริ่มทำกิจกรรมต่างๆโดยผู้สมัครทุกคนรวมถึงครอบครัว และผู้ติดตามต้องยินยอมและให้เผยแพร่ภาพของผู้เข้าแข่งขันทุกคนรวมถึงครอบครัวต่อสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยทางรายการจะถือว่าภาพทั้งหมดเป็นลิขสทิธิ์ของบริษัทฯ ที่ผลิตทั้งสิ้น โดยไม่มีข้อโต้แย่งหรือฟ้องร้องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

โดยจะทำการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศ ให้เหลือ 100 คน 25 คน และ 9 คนสุดท้าย ตามลำดับ

รอบการตัดสินซึ่งจะเป็นการนําเสนอในรูปแบบรายการเรียลลิตี้โชว์ The Learning Curve

เมื่อทำการทำการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศเหลือ 9 คนสุดท้ายแล้ว ทุกคนจะได้เข้าร่วมรายการ เรียลลิตี้โชว์ The Learning Curve เป็นการแสดงสามารถของผู้เข้าแข่งขัน และทักษะทั้ง4 ดา้น คือ ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้านการใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านที่สะท้อนการเป็นพลเมืองที่ดีสร้างคุณประโยชน์แก่โลก

การแข่งขันทุกครั้งได้ร้บเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสินและให้คะแนนความสามารถ ในแตล่ะด้านของผู้เข้าแข่งขัน กรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการงานและมีประสบการณ์ จึงเป็นแบบอย่างที่ดีแกผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชมรายการ

ระยะเวลาของการเปิด-ปิด การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 เมษายน 2559 โดยผู้เข้าแข่งขันส่งใบสมัครออนไลน์ โดยการกรอกใบสมัคร ส่งผลการเรียน และเรียงความภาษาอังกฤษ 300 คำ ในหัวข้อ  “Who Am I?”

ติดตามรายละเอียด-ข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ http://www.asb.ac.th/

แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานและทุนการศึกษาฟรี จากโรงเรียนนานาชาติดิอเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก