ทีนวาไรตี้

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์


อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน

มาแล้วจ้า! เตรียมรับมือก้าวให้ทัน?ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ตั้งแต่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม และพม่า teen.mthai.com ขออัพเดต อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน?7 วิชาชีพน่าสนใจ ที่สามารถเลือกทำงานได้ในทุกประเทศของอาเซียน ได้สบายๆ?สามารถเลือกไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างอิสระ โดยเบื้องต้นได้กำหนดครอบคลุมถึง 7 อาชีพหลัก

ข้อมูล teen.mthai.com อ้างอิง region4.prd.go.th /?thaigoodview.com

7 อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน ที่กำลังมาแรงส์

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน3teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพวิศวกร ( Engineering Services )

วิศวกร คือ ผู้นำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆในลักษณะการคิดค้นการออกแบบการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อส่ง เสริมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ การทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมแยกได้ดังนี้

 1. งานประเภทการสำรวจ ได้แก่ งานแขนงวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมโยธาทั่วไป
 2. งานประเภทออกแบบ เป็นงานทำในสำนักงานถือเป็นหน่วยสมองของงานวิศวกรรมเพราะมีหน้าที่ ออกแบบสิ่งก่อสร้างทุกประเภททั้งอาคารบ้านเรือน สะพาน เขื่อนตลอดจนออก แบบเครื่องจักรกลต่าง ๆ
 3. งานประเภทควบคุมและบำรุงรักษา ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องกลในสถานที่ต่างๆตลอดจนการควบคุมการวางแผนปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมทุกชนิด
 4. งานประเภทวิจัย เป็นงานที่ค้นหว้าแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆในทางวิศวกรรมหรือหาวิธีใหม่ๆ
 5. งานประเภทเผยแพร่ความรู้ หมายถึงการสอนของครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษา

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 1. เป็นวิศวกรรมควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ ทางหลวง เขื่อนต่าง ๆ
 2. ทำงานด้านวิศวกรรมเกษตรทุกสาขา
 3. ทำงานด้านเครื่องจักรและระบบกระแสไฟฟ้า
 4. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 5. ทำงานเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย

เงินเดือน สาขาต่างๆ เงินเดือน เริ่มต้นที่ 12,000 บาท สูงสุดที่ 60,000 บาทโบนัสและสวัสดิการต่างหากแล้วแต่ระดับการจ่ายของบริษัท
อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน5teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพพยาบาล ( Nursing Services )

พยาบาลคือ ผู้รักษา ดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล เป็นผู้ช่วยแพทย์ โดยการสังเกต และบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิด จากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้ มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้ และประชาชนทั่วไปให้รู้จักการดูแลและส่งเสริมสุขภาพวางแผน มอบหมาย สั่งการ ดูแล และประเมินผลงานของผู้ช่วยพยาบาล และผู้ทำหน้าที่ประสานงาน ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และอนามัยแขนงอื่นๆ ในการบริการคนไข้

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 1. ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานพยาบาล(คลีนิค)
 2. สถานพักฟื้น สถานฟื้นฟู ดูแลรักษาสุขภาพ สถานสงเคราะห์ เด็ก หรือคนชรา สถานอนุบาลเด็กทารกหรือเด็กก่อนวัยเรียน
 3. สถานการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สถานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานีอนามัย/คลีนิคในชุมชนพยาบาลประจำบ้าน หรือส่วนบุคคล เป็นต้น
 4. ธุรกิจประกันชีวิต
 5. นักวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น International HIV/AIDS Research Project
 6. เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือที่ปรึกษาในองค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน
 7. เจ้าหน้าที่แนะนำ Product Specialist ให้บริษัทขายยา และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

เงินเดือน ประมาณ 10300 บาท โอที(หรือเวร) 600 บาท เวรดึก , 220 บาทเวรบ่าย , ค่าใบประกอบ 900-2000บาท เเละเบี้ยงเลี้ยง 1000 บาท เดือนนึงๆประมาณ 15,000-20,000บาท

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน0teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพสถาปนิก ( Architectural Services )

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพ สถาปนิกนี้ จะทำหน้าที่ออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างร่วมกับวิศวกร คำนวณวัสดุ เวลา และราคาของค่าแบบก่อสร้างและการก่อสร้างที่เหมาะสมให้คำแนะนำในเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น และแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรม

แนวทางในการประกอบอาชีพ

สถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบต้องทำงานตามขั้นตอนและกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับวิศวกรก่อสร้างและนักเขียนแบบ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

 1. บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 2. ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
 3. คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน
 4. เตรียมแบบ และส่งแบบที่วาดโดยช่างเขียนแบบให้ลูกค้าพิจารณา เพื่อ ดัดแปลงแก้ไขและตอบข้อซักถามของ ลูกค้าร่วมกับวิศวกร
 5. เมื่อแก้ไขดัดแปลงให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับวิศวกรทำการก่อสร้าง
 6. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา
 7. ให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการคำนวณของวิศวกร

อาจวางแผนและควบคุมงานที่สถาปนิกจะได้รับทำเป็นประจำตลอดปีคือ งานปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขตัวอาคารเพื่อความทันสมัยสวยงามและปลอดภัยอยู่เสมอ สถาปนิกอาจมีความชำนาญในอาคารบางชนิดเป็นพิเศษ เช่นการออกแบบการใช้อาคารในพื้นที่แคบ เป็นต้น หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน

เงินเดือน สถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต้นอยู่ระหว่าง 15,000 -20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และสิทธิประโยชน์อื่น เช่น โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน1teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพการสำรวจ ( Surveying Qualifications )

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือเพื่องานอื่นๆ โดยการกำหนดสถานที่ตั้ง และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำ การสำรวจบริเวณทะเล และเหมืองแร่ และการสำรวจประเภทอื่นๆ เป็นผู้ช่วยนักสำรวจเกี่ยวกับการใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน ช่วยแปลข้อมูลที่ได้จากงานสนาม และทำงานอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 1. ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำเพื่อการทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้างงานเหมืองแร่หรืองานอื่นๆโดยกำหนดสถานที่ตั้ง
 2. วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศตรวจสอบบันทึกแผนที่แผนผังโฉนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำการคำนวณเบื้องต้นซึ่งจำเป็นสำหรับงานสำรวจ
 3. ตรวจสอบและปรับกล้องรังวัดหรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศโต๊ะสำรวจและเครื่องมือสำรวจอื่นๆ
 4. สำรวจและสั่งงานผู้ช่วยเพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนดและเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆความสูงชันเส้นและมุมความสูงต่ำของพื้นดินและข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวดินพื้นที่ใต้ดินและพื้นที่ใต้ท้องน้ำ
 5. ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้
 6. บันทึกการใช้มาตรการต่างๆและการคำนวณรวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ
 7. จัดทำแบบวาดโดยละเอียด และทำรายงาน

เงินเดือน ช่างสำรวจที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้
ราชการ เอกชน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,700 4,500-5,500

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,740 5,500-6,500

สำหรับงานเอกชนนั้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชำนาญงาน และวุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล นอกเหนือจากเงินเดือน และค่าจ้างประจำแล้ว อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่นในรูปของสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร โบนัส บำเหน็จ บำนาญ

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ทันการใช้งาน

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน4teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพพนักงานบัญชี ( Accountancy Services )

ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ได้แก่ ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี

 • การวิเคราะห็รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน
 • การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชี และการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ

เงินเดือน เริ่มต้นที่ 9,000 บาทขึ้นไป
อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน6teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพทันตแพทย์ ( Dental Practitioners )

 • ให้การรักษาโรค และความผิดปกติของฟันและช่องปากด้วยการศัลยกรรม ให้ยา และวิธีการอื่นๆ
 • ตรวจปากและฟันของผู้ป่วย
 • ใช้เครื่องเอ็กซเรย์และทดสอบตามความจำเป็น เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะของความผิดปกติ
 • พิจารณาผลของการตรวจและการทดสอบ และตกลงใจเลือกวิธีการรักษา หารูฟันผุ ทำความสะอาดและอุดรูฟันผุ และถอนฟัน ที่เป็นโรคหรือไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์
 • พิมพ์ปากและจำลองแบบของเหงือก และส่วนอื่นๆ ของปาก เพื่อใช้ในการประดิษฐ์ฟันปลอม และใส่ฟันปลอม
 • ใส่เครื่องยึดเพื่อจัดฟันที่มีลักษณะผิดปกติ หรือเก ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • รักษาโรคฟัน ปากหรือเหงือกด้วยการใช้ยาหรือศัลยกรรม ให้ยาชาหรือวางยาสลบตามความจำเป็น อาจทำเฉพาะทางในการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า

เงินเดือน ทันตแพทย์สามารถทำงานในภาครัฐ และภาคเอกชนโดยประกอบอาชีพตามสถานบริการทันตกรรม โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีทั่วไป

อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้ และความชำนาญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ไม่มีประสบการณ์จะมีรายได้โดยประมาณ?ราชการ เงินเดือน 6,360 เอกชน เงินเดือน 12,000 – 15,000

ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด อาจจะต้องมี การจัดเวรอยู่ประจำโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว ผู้ทำงานกับภาครัฐจะได้รับ สวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ ส่วนผู้ที่ทำงานในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าภาคราชการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินประกันสังคม เงินโบนัส เป็นต้น สำหรับผู้ที่สำเร็จทันตแพทย์ที่มีเงินทุนสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดคลีนิครักษาฟัน มีรายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และความอุตสาหะ

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน2teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพแพทย์ ( Medical Practitioners )

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยตรวจคนไข้ในที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกวันและต้องตรวจคนไข้นอกที่เข้ามารับการรักษา ผู้ที่เป็นแพทย์อาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลาเพื่อทำการรักษาคนไข้ให้ทันท่วงที ผู้ที่เป็นแพทย์ต้องพร้อมเสมอที่จะสละเวลาเพื่อรักษาคนไข้ ในสถานที่ทำงานจะต้องพบเห็น คนเจ็บ คนป่วยและคนตาย แพทย์จึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะหากมีจิตใจที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้พบเห็นจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • ตรวจร่างกาย
 • วินิจฉัยโรค
 • สั่งยา
 • ผ่าตัดเล็ก
 • รักษาอาการบาดเจ็บ โรค และอาการผิดปกติต่างๆ ของผู้ป่วย
 • ตรวจผู้ป่วยและตรวจหรือสั่งตรวจทางเอ็กซเรย์หรือการทดสอบพิเศษ
 • ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่นตามความจำเป็น
 • วินิจฉัยความผิดปกติ สั่งยา ทำการผ่าตัดเล็กหรือการรักษาอย่างอื่น
 • แนะนำผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตนที่จำเป็นสำหรับการทะนุถนอมสุขภาพหรือการกลับคืนสู่สภาพปกติ
 • บริหารยาและยาสลบตามต้องการ
 • ทำการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ทำการคลอด และให้การดูแลรักษามารดา และทารกหลังคลอด
 • เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้ตรวจโรคที่เป็นและการรักษาที่ได้ให้หรือสั่ง อาจผสมยา อาจรับผิดชอบและสั่งงานสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น

เงินเดือน ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมีอัตราเงินเดือน ดังนี้

ปริญญาตรี ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาโท ? ? ? ? ? ?ปริญญาเอก

ราชการ ? ? ? 8,190 9,500 – 10,500 15,000 – 16,000

รัฐวิสาหกิจ 9,040 15,000 – 12,000 23,000 – 24,500

เอกชน ? ? ? 10,600 21,000 – 22,000 28,000 – 30,000

ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องมาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด อาจจะต้องมีการจัดเวรอยู่ประจำโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาแพทย์สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยรายได้ที่ได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถ และความอุตสาหะ

แม้จะเป็นโอกาสทองของคนไทยในสายวิชาชีพดังกล่าว แต่ ก็มีจุดที่ต้องระวังคือการที่คนจากประเทศอื่นจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหลัก ซึ่งมีหนทางเปิดกว้างในอนาคตนะคะ


 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  เรียนจบด้านวิศวกรเเต่ทำงานออกแบบเขียนเเบบครับสนใจอยากไปทำงานในสมาคมอาเซี่ยนตอนนี้ทำอยู่อุดรธานีทำมาได้4ปีเเล้วครับ
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  เรียนจบ นตท ทุกเหล่าก็มีงานทำครับ
  เรียนจบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็มีอาชีพรองรับ
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  คนงานก่อสร้างพม่าเดือนนึงตกเกือบ 2 หมื่นนะครับเดี๋ยวนี้
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  jikalo01 ขี้โม้จังว่ะ คนมีเงินเยอะจริงเค้าไม่ออกมาพูดมากหรอกนะ ธุรกิจไรวันละสองแสน คนทำะูรกิจได้แบบนั้นเค้าไม่มีเวลามาเล่นโพสข้อความไร้สาระหรอกนะ
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  ผมทำธุรกิจครับ หาเงินวันละ 2 แสนอัพ ไม่ได้เรียนตรงสายด้วยครับ ไม่ชอบเป็นลูกน้องใครครับ ตอนนี้ 26 ไม่บอกจำนวนหนี้ แต่บอกคำเดียวว่า อีก 4 ปีข้างหน้า ผมแทบจะเที่ยวทั่วโลกได้ทั้งปี โดยไม่ได้ต้องหาเงิน !!!!
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  แต่เมืองไทยมีอาชีพพิเศษอีกอย่างคือ หมอดูครับ ไม่ว่าจะเป็นริว จิตสัมผัส เจน ญาณทิพย์ หมอนู่นนี่นั่น ไพ่ทาโรต์ ไทย จีน พม่า อินเดีย อียิปต์ ทำเงินได้ดีด้วยนะ หุๆๆๆๆ
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  ไม่มีในสายที่เราเรียนเลย 555
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  ต้องอัพเดทรายได้ต่อเดือนใหม่ทั้งหมดแล้วครับ
  ตอนนี้ขนาด แรงงานขั้นต่ำยังวันละ 300 บาท
  สำหรับอาชีพเฉพาะไม่มีรายได้ต่อเดือนหลักพันแล้วครับ
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

หลงใหลอย่างหนัก เพ้นท์หน้าแรกของหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ลงกำแพง
18 ดาราเด็กฮอลลีวูดผู้หญิง กับพัฒนาการความสวย
18 ดาราเด็กฮอลลีวูดผู้หญิง กับพัฒนาการความสวย
ภาพยนตร์ที่เราดูกันตอนเด็กๆนั้...
จะดีแค่ไหน ถ้าสามารถชุบชีวิตหนังสือเก่าขาดๆ ให้กลับมาใหม่เนี๊ยบ
ไม่ยากอีกต่อไป เน็ตไอดอล พิมฐา เผยวิธีถ่ายภาพลงไอจีให้น่าสนใจมากขึ้น
ถ่ายภาพรับปริญญาง่ายๆ สไตล์นักศึกษา
ถ่ายภาพรับปริญญาง่ายๆ สไตล์นักศึกษา
ถ่ายภาพรับปริญญาง่ายๆ สไตล์นัก...

Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

สุดยอด ละครวัยแสบฯ ได้เป็นต้นแบบเรื่องนักจิตวิทยาแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้ว
น่ารักน่ากอด หมอนคริสตัลสตาร์ เซเลอร์มูน