ทีนวาไรตี้

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์


อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน

มาแล้วจ้า! เตรียมรับมือก้าวให้ทัน?ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ตั้งแต่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม และพม่า teen.mthai.com ขออัพเดต อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน?7 วิชาชีพน่าสนใจ ที่สามารถเลือกทำงานได้ในทุกประเทศของอาเซียน ได้สบายๆ?สามารถเลือกไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างอิสระ โดยเบื้องต้นได้กำหนดครอบคลุมถึง 7 อาชีพหลัก

ข้อมูล teen.mthai.com อ้างอิง region4.prd.go.th /?thaigoodview.com

7 อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน ที่กำลังมาแรงส์

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน3teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพวิศวกร ( Engineering Services )

วิศวกร คือ ผู้นำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆในลักษณะการคิดค้นการออกแบบการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อส่ง เสริมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ การทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมแยกได้ดังนี้

 1. งานประเภทการสำรวจ ได้แก่ งานแขนงวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมโยธาทั่วไป
 2. งานประเภทออกแบบ เป็นงานทำในสำนักงานถือเป็นหน่วยสมองของงานวิศวกรรมเพราะมีหน้าที่ ออกแบบสิ่งก่อสร้างทุกประเภททั้งอาคารบ้านเรือน สะพาน เขื่อนตลอดจนออก แบบเครื่องจักรกลต่าง ๆ
 3. งานประเภทควบคุมและบำรุงรักษา ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องกลในสถานที่ต่างๆตลอดจนการควบคุมการวางแผนปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมทุกชนิด
 4. งานประเภทวิจัย เป็นงานที่ค้นหว้าแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆในทางวิศวกรรมหรือหาวิธีใหม่ๆ
 5. งานประเภทเผยแพร่ความรู้ หมายถึงการสอนของครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษา

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 1. เป็นวิศวกรรมควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ ทางหลวง เขื่อนต่าง ๆ
 2. ทำงานด้านวิศวกรรมเกษตรทุกสาขา
 3. ทำงานด้านเครื่องจักรและระบบกระแสไฟฟ้า
 4. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 5. ทำงานเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย

เงินเดือน สาขาต่างๆ เงินเดือน เริ่มต้นที่ 12,000 บาท สูงสุดที่ 60,000 บาทโบนัสและสวัสดิการต่างหากแล้วแต่ระดับการจ่ายของบริษัท
อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน5teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพพยาบาล ( Nursing Services )

พยาบาลคือ ผู้รักษา ดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล เป็นผู้ช่วยแพทย์ โดยการสังเกต และบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะขัดข้องใดๆ ที่อาจเกิด จากการเจ็บป่วย จัดให้คนไข้ มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคติดเชื้อ สอนคนไข้ และประชาชนทั่วไปให้รู้จักการดูแลและส่งเสริมสุขภาพวางแผน มอบหมาย สั่งการ ดูแล และประเมินผลงานของผู้ช่วยพยาบาล และผู้ทำหน้าที่ประสานงาน ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ และอนามัยแขนงอื่นๆ ในการบริการคนไข้

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 1. ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานพยาบาล(คลีนิค)
 2. สถานพักฟื้น สถานฟื้นฟู ดูแลรักษาสุขภาพ สถานสงเคราะห์ เด็ก หรือคนชรา สถานอนุบาลเด็กทารกหรือเด็กก่อนวัยเรียน
 3. สถานการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สถานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานีอนามัย/คลีนิคในชุมชนพยาบาลประจำบ้าน หรือส่วนบุคคล เป็นต้น
 4. ธุรกิจประกันชีวิต
 5. นักวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เช่น International HIV/AIDS Research Project
 6. เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือที่ปรึกษาในองค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน
 7. เจ้าหน้าที่แนะนำ Product Specialist ให้บริษัทขายยา และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

เงินเดือน ประมาณ 10300 บาท โอที(หรือเวร) 600 บาท เวรดึก , 220 บาทเวรบ่าย , ค่าใบประกอบ 900-2000บาท เเละเบี้ยงเลี้ยง 1000 บาท เดือนนึงๆประมาณ 15,000-20,000บาท

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน0teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพสถาปนิก ( Architectural Services )

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพ สถาปนิกนี้ จะทำหน้าที่ออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างร่วมกับวิศวกร คำนวณวัสดุ เวลา และราคาของค่าแบบก่อสร้างและการก่อสร้างที่เหมาะสมให้คำแนะนำในเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น และแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรม

แนวทางในการประกอบอาชีพ

สถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบต้องทำงานตามขั้นตอนและกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับวิศวกรก่อสร้างและนักเขียนแบบ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

 1. บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 2. ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
 3. คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน
 4. เตรียมแบบ และส่งแบบที่วาดโดยช่างเขียนแบบให้ลูกค้าพิจารณา เพื่อ ดัดแปลงแก้ไขและตอบข้อซักถามของ ลูกค้าร่วมกับวิศวกร
 5. เมื่อแก้ไขดัดแปลงให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับวิศวกรทำการก่อสร้าง
 6. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา
 7. ให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการคำนวณของวิศวกร

อาจวางแผนและควบคุมงานที่สถาปนิกจะได้รับทำเป็นประจำตลอดปีคือ งานปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไขตัวอาคารเพื่อความทันสมัยสวยงามและปลอดภัยอยู่เสมอ สถาปนิกอาจมีความชำนาญในอาคารบางชนิดเป็นพิเศษ เช่นการออกแบบการใช้อาคารในพื้นที่แคบ เป็นต้น หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน

เงินเดือน สถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือน ขั้นต้นอยู่ระหว่าง 15,000 -20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และสิทธิประโยชน์อื่น เช่น โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน1teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพการสำรวจ ( Surveying Qualifications )

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือเพื่องานอื่นๆ โดยการกำหนดสถานที่ตั้ง และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำ การสำรวจบริเวณทะเล และเหมืองแร่ และการสำรวจประเภทอื่นๆ เป็นผู้ช่วยนักสำรวจเกี่ยวกับการใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน ช่วยแปลข้อมูลที่ได้จากงานสนาม และทำงานอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 1. ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำเพื่อการทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้างงานเหมืองแร่หรืองานอื่นๆโดยกำหนดสถานที่ตั้ง
 2. วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศตรวจสอบบันทึกแผนที่แผนผังโฉนดและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำการคำนวณเบื้องต้นซึ่งจำเป็นสำหรับงานสำรวจ
 3. ตรวจสอบและปรับกล้องรังวัดหรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศโต๊ะสำรวจและเครื่องมือสำรวจอื่นๆ
 4. สำรวจและสั่งงานผู้ช่วยเพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนดและเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆความสูงชันเส้นและมุมความสูงต่ำของพื้นดินและข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวดินพื้นที่ใต้ดินและพื้นที่ใต้ท้องน้ำ
 5. ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้
 6. บันทึกการใช้มาตรการต่างๆและการคำนวณรวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ
 7. จัดทำแบบวาดโดยละเอียด และทำรายงาน

เงินเดือน ช่างสำรวจที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้
ราชการ เอกชน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,700 4,500-5,500

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,740 5,500-6,500

สำหรับงานเอกชนนั้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ความชำนาญงาน และวุฒิการศึกษาของแต่ละบุคคล นอกเหนือจากเงินเดือน และค่าจ้างประจำแล้ว อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่นในรูปของสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร โบนัส บำเหน็จ บำนาญ

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือต้องทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานติดตั้งหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ทันการใช้งาน

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน4teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพพนักงานบัญชี ( Accountancy Services )

ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ได้แก่ ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี

 • การวิเคราะห็รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน
 • การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชี และการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ

เงินเดือน เริ่มต้นที่ 9,000 บาทขึ้นไป
อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน6teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพทันตแพทย์ ( Dental Practitioners )

 • ให้การรักษาโรค และความผิดปกติของฟันและช่องปากด้วยการศัลยกรรม ให้ยา และวิธีการอื่นๆ
 • ตรวจปากและฟันของผู้ป่วย
 • ใช้เครื่องเอ็กซเรย์และทดสอบตามความจำเป็น เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะของความผิดปกติ
 • พิจารณาผลของการตรวจและการทดสอบ และตกลงใจเลือกวิธีการรักษา หารูฟันผุ ทำความสะอาดและอุดรูฟันผุ และถอนฟัน ที่เป็นโรคหรือไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์
 • พิมพ์ปากและจำลองแบบของเหงือก และส่วนอื่นๆ ของปาก เพื่อใช้ในการประดิษฐ์ฟันปลอม และใส่ฟันปลอม
 • ใส่เครื่องยึดเพื่อจัดฟันที่มีลักษณะผิดปกติ หรือเก ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • รักษาโรคฟัน ปากหรือเหงือกด้วยการใช้ยาหรือศัลยกรรม ให้ยาชาหรือวางยาสลบตามความจำเป็น อาจทำเฉพาะทางในการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่า

เงินเดือน ทันตแพทย์สามารถทำงานในภาครัฐ และภาคเอกชนโดยประกอบอาชีพตามสถานบริการทันตกรรม โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีทั่วไป

อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้ และความชำนาญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ไม่มีประสบการณ์จะมีรายได้โดยประมาณ?ราชการ เงินเดือน 6,360 เอกชน เงินเดือน 12,000 – 15,000

ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด อาจจะต้องมี การจัดเวรอยู่ประจำโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว ผู้ทำงานกับภาครัฐจะได้รับ สวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ ส่วนผู้ที่ทำงานในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าภาคราชการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่างๆ เงินประกันสังคม เงินโบนัส เป็นต้น สำหรับผู้ที่สำเร็จทันตแพทย์ที่มีเงินทุนสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดคลีนิครักษาฟัน มีรายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และความอุตสาหะ

อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน2teen.mthai.com

อาชีพในอาเซียน?อาชีพแพทย์ ( Medical Practitioners )

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยตรวจคนไข้ในที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกวันและต้องตรวจคนไข้นอกที่เข้ามารับการรักษา ผู้ที่เป็นแพทย์อาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลาเพื่อทำการรักษาคนไข้ให้ทันท่วงที ผู้ที่เป็นแพทย์ต้องพร้อมเสมอที่จะสละเวลาเพื่อรักษาคนไข้ ในสถานที่ทำงานจะต้องพบเห็น คนเจ็บ คนป่วยและคนตาย แพทย์จึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพราะหากมีจิตใจที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้พบเห็นจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • ตรวจร่างกาย
 • วินิจฉัยโรค
 • สั่งยา
 • ผ่าตัดเล็ก
 • รักษาอาการบาดเจ็บ โรค และอาการผิดปกติต่างๆ ของผู้ป่วย
 • ตรวจผู้ป่วยและตรวจหรือสั่งตรวจทางเอ็กซเรย์หรือการทดสอบพิเศษ
 • ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่นตามความจำเป็น
 • วินิจฉัยความผิดปกติ สั่งยา ทำการผ่าตัดเล็กหรือการรักษาอย่างอื่น
 • แนะนำผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตนที่จำเป็นสำหรับการทะนุถนอมสุขภาพหรือการกลับคืนสู่สภาพปกติ
 • บริหารยาและยาสลบตามต้องการ
 • ทำการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ทำการคลอด และให้การดูแลรักษามารดา และทารกหลังคลอด
 • เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้ตรวจโรคที่เป็นและการรักษาที่ได้ให้หรือสั่ง อาจผสมยา อาจรับผิดชอบและสั่งงานสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น

เงินเดือน ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมีอัตราเงินเดือน ดังนี้

ปริญญาตรี ? ? ? ? ? ? ?ปริญญาโท ? ? ? ? ? ?ปริญญาเอก

ราชการ ? ? ? 8,190 9,500 – 10,500 15,000 – 16,000

รัฐวิสาหกิจ 9,040 15,000 – 12,000 23,000 – 24,500

เอกชน ? ? ? 10,600 21,000 – 22,000 28,000 – 30,000

ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องมาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด อาจจะต้องมีการจัดเวรอยู่ประจำโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส เป็นต้น สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาแพทย์สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยรายได้ที่ได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถ และความอุตสาหะ

แม้จะเป็นโอกาสทองของคนไทยในสายวิชาชีพดังกล่าว แต่ ก็มีจุดที่ต้องระวังคือการที่คนจากประเทศอื่นจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหลัก ซึ่งมีหนทางเปิดกว้างในอนาคตนะคะ


 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  เรียนจบด้านวิศวกรเเต่ทำงานออกแบบเขียนเเบบครับสนใจอยากไปทำงานในสมาคมอาเซี่ยนตอนนี้ทำอยู่อุดรธานีทำมาได้4ปีเเล้วครับ
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  เรียนจบ นตท ทุกเหล่าก็มีงานทำครับ
  เรียนจบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็มีอาชีพรองรับ
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  คนงานก่อสร้างพม่าเดือนนึงตกเกือบ 2 หมื่นนะครับเดี๋ยวนี้
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  jikalo01 ขี้โม้จังว่ะ คนมีเงินเยอะจริงเค้าไม่ออกมาพูดมากหรอกนะ ธุรกิจไรวันละสองแสน คนทำะูรกิจได้แบบนั้นเค้าไม่มีเวลามาเล่นโพสข้อความไร้สาระหรอกนะ
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  ผมทำธุรกิจครับ หาเงินวันละ 2 แสนอัพ ไม่ได้เรียนตรงสายด้วยครับ ไม่ชอบเป็นลูกน้องใครครับ ตอนนี้ 26 ไม่บอกจำนวนหนี้ แต่บอกคำเดียวว่า อีก 4 ปีข้างหน้า ผมแทบจะเที่ยวทั่วโลกได้ทั้งปี โดยไม่ได้ต้องหาเงิน !!!!
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  แต่เมืองไทยมีอาชีพพิเศษอีกอย่างคือ หมอดูครับ ไม่ว่าจะเป็นริว จิตสัมผัส เจน ญาณทิพย์ หมอนู่นนี่นั่น ไพ่ทาโรต์ ไทย จีน พม่า อินเดีย อียิปต์ ทำเงินได้ดีด้วยนะ หุๆๆๆๆ
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  ไม่มีในสายที่เราเรียนเลย 555
 • อาชีพวัยรุ่น 7 อาชีพในอาเซียน มาแรงส์
  0 vote
  avatar
  ต้องอัพเดทรายได้ต่อเดือนใหม่ทั้งหมดแล้วครับ
  ตอนนี้ขนาด แรงงานขั้นต่ำยังวันละ 300 บาท
  สำหรับอาชีพเฉพาะไม่มีรายได้ต่อเดือนหลักพันแล้วครับ
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

รู้หรือไม่! บนโลกใบนี้มีถึง 18 เพศกันแล้ว ถ้าไม่เชื่อมาดูกัน
สาวเบลเยียม วัย 17 ขอแปลงโฉมตัวเองเป็นเหล่าเซเลบคนดัง สวยเป๊ะ!
ทึ่ง! 20 อาชีพสุดแปลกจากทั่วโลก ที่ไม่คิดว่ามีอยู่จริง
ย้อนวัยประถม! 11 กิจกรรมสุดฮิตยามว่างกับของเล่นใกล้ตัวแบบนี้
เรื่องจริงวัยรุ่นยุคใหม่ Gen Z คนเกิดหลัง 1995
เรื่องจริงวัยรุ่นยุคใหม่ Gen Z คนเกิดหลัง 1995
ตอนม.ต้น-ปลาย เพื่อนๆ คงจะเคยเ...

Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

รู้หรือไม่! บนโลกใบนี้มีถึง 18 เพศกันแล้ว ถ้าไม่เชื่อมาดูกัน
สาวเบลเยียม วัย 17 ขอแปลงโฉมตัวเองเป็นเหล่าเซเลบคนดัง สวยเป๊ะ!