ทีนวาไรตี้

คำขวัญวันครู วันครูแห่งชาติ


คำขวัญวันครู 2556 วันครูแห่งชาติ

คำขวัญวันครู 2556 วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ การจัดงานวันครูเริ่มมีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้ แรกๆ เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด?และ วันครูแห่งชาติ ในปี 2556 นี้??คนที่ชนะการประกวด คำขวัญวันครู คือ นายสะอาด สีหภาค โดยมี คำขวัญดังนี้

เรียบเรียงโดย teen.mthai
ขอขอบคุณข้อมูล??school.obec.go.th

“แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน”

คำขวัญวันครู 2556 วันครูแห่งชาติ

รวมคำขวัญวันครู

 • พ.ศ. 2522 : นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอได้โปรดตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

 • พ.ศ. 2523 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

 • พ.ศ. 2524 : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผน อันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย

 • พ.ศ. 2525 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป

 • พ.ศ. 2526 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน

 • พ.ศ. 2527 : นายชวน หลีกภัย

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด

 • พ.ศ. 2528 : นายชวน หลีกภัย

การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดี มีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจ เมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิดผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป

 • พ.ศ. 2529 : นายชวน หลีกภัย

ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย

 • พ.ศ. 2530 : นายมารุต บุญนาค

ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี

คำขวัญวันครู 2556 วันครูแห่งชาติครู

คำขวัญวันครู 2556?วันครูแห่งชาติ

 • พ.ศ. 2531 : นายมารุต บุญนาค

ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

 • พ.ศ. 2532 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย

 • พ.ศ. 2533 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

ครู คือ ผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี

 • พ.ศ. 2534 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

ครู คือ ผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี

 • พ.ศ. 2535 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ

 • พ.ศ. 2536 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

 • พ.ศ. 2537 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

ครู คือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 • พ.ศ. 2538 ?: นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 • พ.ศ. 2539 : นายสุขวิช รังสิตพล

ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน

 • พ.ศ. 2540 : นายสุขวิช รังสิตพล

ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

คำขวัญวันครู 2556?วันครูแห่งชาติ

 • พ.ศ. 2541 : นายชุมพล ศิลปอาชา

ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 • พ.ศ. 2542 : นายปัญจะ เกสรทอง และ นางเซียมเกียว แซ่เล้า

ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา?ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู

 • พ.ศ. 2543 : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และ นายประจักษ์ เสตเตมิ

ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี?สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา

 • พ.ศ. 2544 : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์

พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู

 • พ.ศ. 2545 ?: นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี

สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู

 • พ.ศ. 2546m: นางสมปอง สายจันทร์

ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู

 • พ.ศ. 2547 : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา

ครู คือ พลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

 • พ.ศ. 2548 : นายประจักษ์ หัวใจเพชร

ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู

 • พ.ศ. 2549 : นางพรรณา คงสง

ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู

 • พ.ศ. 2550 : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์

สิบหกมกรา เทิดทูน “พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู”

คำขวัญวันครู 2556?วันครูแห่งชาติ

 • พ.ศ. 2551 : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา

 • พ.ศ. 2552 : นางนฤมล จันทะรัตน์

ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู

 • พ.ศ. 2553 : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

 • พ.ศ. 2554 : นางกนกอร ภูนาสูง

เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล

 • พ.ศ. 2555 : นางสาวขนิษฐา อุตรโส

บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล

 • พ.ศ. 2556 : นายสะอาด สีหภาค

แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน

 • พ.ศ. 2557 :?นายธีธัช บรรณะทอง

เทิดพระเกียรติทั่วหล้า?กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

 

 

เรียบเรียงโดย teen.mthai
ขอขอบคุณข้อมูล school.obec.go.th


แวะมาพูดคุยทักทายกันก่อนจ้า

 • ซาบซึ้งกับคำว่า..ครู..

  โดยคุณ : คนอุทัย , เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม 2013 เวลา 11:09,
 • คำขวัญวันครู คือ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน

  โดยคุณ : Pawinee Pimngern , เขียนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2013 เวลา 18:54,
 • ดีไจ้มากถึงวันครู

  โดยคุณ : 0843183086 , เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 16:47,
 • ไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีเลือไม่ถูกเลย

  โดยคุณ : นิ้ง น่ารัก , เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2013 เวลา 18:12,
 • คำขวัญวันครู คือ ?แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน?

  โดยคุณ : ฟหกด่าสว , เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2013 เวลา 13:05,
 • พ.ศ. 2536 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

  ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

  *********************
  โอ้ กุก็เพิ่งรุ้วันนี้ละ

  โดยคุณ : อืมก็นะ , เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2013 เวลา 13:04,
 • ขอบคุณที่ให้ได้มีโอกาสระลึกถึงคุณครูผู้มีพระคุณที่ได้สั่งสอนหล่อหลอมให้กระผม(นายธุรการ)มีความรู้
  มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สิ่งที่เป็นคุณค่าเพื่อเกษตรกรไทยและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตอันใกล้นี้ หลายๆเรื่อง กำลังขับเคลื่อนอยู่
  จะระลึกถึงพระคุณของคุณครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนเสมอ
  นายธุรการ.,

  โดยคุณ : ธุรการ ยังบรรเทา , เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2013 เวลา 10:43,
 • เนื่องในวันครู ขอระลึกถึงคุณครูทุกท่านที่ให้ความรัก ความเอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอน ตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นประถม คือ ครูสำรวย ครูอร่่าม ครูไพจิตร ครูสะอาด และคุณครูผู้มีจิตเมตตาอบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความสำนึกแต่เรื่องดีๆ ครูจารุวรรณ ประสงค์ดี รวมทั้งคุณครูสุเทพ ผู้ให้กำลังใจในการต่อสู้ในเรื่องต่างๆ และครูทุกๆท่านที่ให้ความรู้ ทำให้ศิษย์คนนี้ได้มีอนาคตที่ดี ขอบพระคุณมากๆครับ

  โดยคุณ : วิชชากร , เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2013 เวลา 06:37,
Teen Talk
รู้หรือไม่? วันที่ 8 ส.ค.ของทุกปี เป็นวันแห่งคนอ้วน (Debu No Hi) ในประเทศญี่ปุ่น ^^

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าวัยเพียง 12 ปีสร้างรายได้นับล้าน
ไอศครีมแชมเปญ ปาร์ตี้นี้วัยรุ่นห้ามพลาด!
ไอศครีมแชมเปญ ปาร์ตี้นี้วัยรุ่นห้ามพลาด!
ไอศครีมแชมเปญ ปาร์ตี้นี้วัยรุ่...
ตู้กดเงิน เกย์ทีเอ็ม กดได้เฉพาะชาวสีม่วงนะยะ
ตู้กดเงิน เกย์ทีเอ็ม กดได้เฉพาะชาวสีม่วงนะยะ
อุ้ยต๊ายว้ายกรี๊ด...มาดูตู้เอท...
เมื่อคนญี่ปุ่นเรียนภาษาไทย
เมื่อคนญี่ปุ่นเรียนภาษาไทย
ตอนนี้ในโลกโซเชียลนั้นต่างก็แช...
กฎหมายใหม่ คิดก่อนแชร์ ไม่งั้นเตรียมแห่เข้าคุก
กฎหมายใหม่ คิดก่อนแชร์ ไม่งั้นเตรียมแห่เข้าคุก
ปัจจุบันโซเชี่ยลมีเดียมีบทบาทส...

ร่วมโหวตสุดยอดดาวโรงเรียน

Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

จูวอน สวมบทรุ่นพี่จิอากิเป๊ะเว่อร์ ในละคร Tomorrow Cantabile
นิทานพื้นบ้านสุดโหด ฉบับพี่น้องตระกูลกริมม์