ทีนวาไรตี้

คำขวัญวันครู วันครูแห่งชาติ


คำขวัญวันครู 2556 วันครูแห่งชาติ

คำขวัญวันครู 2556 วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ การจัดงานวันครูเริ่มมีครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 แต่เริ่มจัดให้มีคำขวัญเกี่ยวกับงานวันครูเมื่อไม่นานมานี้ แรกๆ เป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด?และ วันครูแห่งชาติ ในปี 2556 นี้??คนที่ชนะการประกวด คำขวัญวันครู คือ นายสะอาด สีหภาค โดยมี คำขวัญดังนี้

เรียบเรียงโดย teen.mthai
ขอขอบคุณข้อมูล??school.obec.go.th

“แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน”

คำขวัญวันครู 2556 วันครูแห่งชาติ

รวมคำขวัญวันครู

 • พ.ศ. 2522 : นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลายๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอได้โปรดตระหนักถึงหน้าที่ ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป

 • พ.ศ. 2523 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

 • พ.ศ. 2524 : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผน อันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย

 • พ.ศ. 2525 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป

 • พ.ศ. 2526 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์

อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน

 • พ.ศ. 2527 : นายชวน หลีกภัย

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด

 • พ.ศ. 2528 : นายชวน หลีกภัย

การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดี มีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจ เมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิดผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป

 • พ.ศ. 2529 : นายชวน หลีกภัย

ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย

 • พ.ศ. 2530 : นายมารุต บุญนาค

ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี

คำขวัญวันครู 2556 วันครูแห่งชาติครู

คำขวัญวันครู 2556?วันครูแห่งชาติ

 • พ.ศ. 2531 : นายมารุต บุญนาค

ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี

 • พ.ศ. 2532 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย

 • พ.ศ. 2533 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

ครู คือ ผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี

 • พ.ศ. 2534 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ

ครู คือ ผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี

 • พ.ศ. 2535 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ

 • พ.ศ. 2536 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

 • พ.ศ. 2537 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

ครู คือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 • พ.ศ. 2538 ?: นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 • พ.ศ. 2539 : นายสุขวิช รังสิตพล

ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน

 • พ.ศ. 2540 : นายสุขวิช รังสิตพล

ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา

คำขวัญวันครู 2556?วันครูแห่งชาติ

 • พ.ศ. 2541 : นายชุมพล ศิลปอาชา

ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี

 • พ.ศ. 2542 : นายปัญจะ เกสรทอง และ นางเซียมเกียว แซ่เล้า

ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา?ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู

 • พ.ศ. 2543 : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และ นายประจักษ์ เสตเตมิ

ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี?สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา

 • พ.ศ. 2544 : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์

พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู

 • พ.ศ. 2545 ?: นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี

สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู

 • พ.ศ. 2546m: นางสมปอง สายจันทร์

ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู

 • พ.ศ. 2547 : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา

ครู คือ พลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู

 • พ.ศ. 2548 : นายประจักษ์ หัวใจเพชร

ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู

 • พ.ศ. 2549 : นางพรรณา คงสง

ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู

 • พ.ศ. 2550 : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์

สิบหกมกรา เทิดทูน “พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู”

คำขวัญวันครู 2556?วันครูแห่งชาติ

 • พ.ศ. 2551 : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม

ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา

 • พ.ศ. 2552 : นางนฤมล จันทะรัตน์

ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู

 • พ.ศ. 2553 : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

 • พ.ศ. 2554 : นางกนกอร ภูนาสูง

เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล

 • พ.ศ. 2555 : นางสาวขนิษฐา อุตรโส

บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล

 • พ.ศ. 2556 : นายสะอาด สีหภาค

แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน

 • พ.ศ. 2557 :?นายธีธัช บรรณะทอง

เทิดพระเกียรติทั่วหล้า?กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

 

 

เรียบเรียงโดย teen.mthai
ขอขอบคุณข้อมูล school.obec.go.th


แวะมาพูดคุยทักทายกันก่อนจ้า

 • ซาบซึ้งกับคำว่า..ครู..

  โดยคุณ : คนอุทัย , เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม 2013 เวลา 11:09,
 • คำขวัญวันครู คือ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน

  โดยคุณ : Pawinee Pimngern , เขียนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2013 เวลา 18:54,
 • ดีไจ้มากถึงวันครู

  โดยคุณ : 0843183086 , เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 16:47,
 • ไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีเลือไม่ถูกเลย

  โดยคุณ : นิ้ง น่ารัก , เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2013 เวลา 18:12,
 • คำขวัญวันครู คือ ?แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน?

  โดยคุณ : ฟหกด่าสว , เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2013 เวลา 13:05,
 • พ.ศ. 2536 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

  ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม

  *********************
  โอ้ กุก็เพิ่งรุ้วันนี้ละ

  โดยคุณ : อืมก็นะ , เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2013 เวลา 13:04,
 • ขอบคุณที่ให้ได้มีโอกาสระลึกถึงคุณครูผู้มีพระคุณที่ได้สั่งสอนหล่อหลอมให้กระผม(นายธุรการ)มีความรู้
  มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สิ่งที่เป็นคุณค่าเพื่อเกษตรกรไทยและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตอันใกล้นี้ หลายๆเรื่อง กำลังขับเคลื่อนอยู่
  จะระลึกถึงพระคุณของคุณครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนเสมอ
  นายธุรการ.,

  โดยคุณ : ธุรการ ยังบรรเทา , เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2013 เวลา 10:43,
 • เนื่องในวันครู ขอระลึกถึงคุณครูทุกท่านที่ให้ความรัก ความเอาใจใส่ในการอบรมสั่งสอน ตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นประถม คือ ครูสำรวย ครูอร่่าม ครูไพจิตร ครูสะอาด และคุณครูผู้มีจิตเมตตาอบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความสำนึกแต่เรื่องดีๆ ครูจารุวรรณ ประสงค์ดี รวมทั้งคุณครูสุเทพ ผู้ให้กำลังใจในการต่อสู้ในเรื่องต่างๆ และครูทุกๆท่านที่ให้ความรู้ ทำให้ศิษย์คนนี้ได้มีอนาคตที่ดี ขอบพระคุณมากๆครับ

  โดยคุณ : วิชชากร , เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2013 เวลา 06:37,
Teen Talk
อัพเดทความเคลื่อนไหวทุกเรื่องราวของ "วัยทีน" ได้ที่ Teen.mthai.com

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

10 พฤติกรรมการกลัวสุดแปลกที่คุณคาดไม่ถึง
10 พฤติกรรมการกลัวสุดแปลกที่คุณคาดไม่ถึง
พฤติกรรมการกลัวของแต่ละคนมีแตก...
7 อันดับสัตว์ประหลาด ถูกสร้างมาจากแรงริษยาพยาบาท ของเทพกรีก
4 แมงมุมมีพิษในไทย อันตรายถึงชีวิต
4 แมงมุมมีพิษในไทย อันตรายถึงชีวิต
จากข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เ...
วิธีแก้อาการเมาค้างสุดแปลกของต่างประเทศ
วิธีแก้อาการเมาค้างสุดแปลกของต่างประเทศ
วัยรุ่นนักเที่ยวทั้งหลายต้องเค...
9 เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เครื่องบิน ที่เคยถูกยิงตก

ร่วมโหวตสุดยอดดาวโรงเรียน

Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

7 อันดับสัตว์ประหลาด ถูกสร้างมาจากแรงริษยาพยาบาท ของเทพกรีก
ทำนายเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนแบบไหน