การศึกษา

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไทย


จะดีไหม ? หาก โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ที่เราจะเข้าศึกษาต่อนั้นมี ใบรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นมาตราฐานสากลที่สามารถรองรับ AEC เพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีหนุ่วยงานหนึ่งชื่อ?สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษ ที่จะทำให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและมาตราฐานที่แท้จริง ประเมิณได้ วัดระดับได้ พร้อมแล้วเช็คอินเข้าที่นั้ง VIP กับ teen.mthai.com พร้อมกันเลย !ว่า?สมศ คืออะไรกัน? จากบทสัมภาษณ์ ศาสตราจาร์ย ดร ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. คะ

ข้อมูล teen.mthai.com

สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

สมศ. คืออะไร ?

คือ?สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) เรียกโดยย่อว่า ” สมศ. ” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสถาบันการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือก โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย นั้นๆได้ด้วย?ใบรับรองคุณภาพการศึกษา?จาก สมศ.

ทำไมต้องมี สมศ.?

ปัจจุบันการเปิดทำธุรกิจ กิจการ ต่างๆเริ่มมีมากยิ่งขึ้น ยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ก็สามารถเปิดขึ้นได้อย่างเสรี โดยไม่มีการรับรองคุณภาพ นั้น แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่า หลักสูตรที่เรียนไปมีคุณภาพ ตรงหลักสูตร จริงหรือเปล่า ? สถาบันการศึกษา ก็เช่นเดียวกันที่จะมีการประเมิณคุณภาพ 5 ระดับ 1 ดีมาก 2 ดี 3 พอใช้ 4 ปรับปรุง 5 ปรับปรุงเร่งด่วน?สมศ.ทำหน้าที่สะท้อนผลการจัดการศึกษา เพื่อประเมินทุกระดับทั้งประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัย อาชีวะ และระบบการศึกษาพื้นฐาน ในระบบและนอกระบบ ซึ่งเรื่องประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย

สมศ. จะช่วยให้ การศึกษาไทย นักเรียน นักศึกษาไทย มีคุณภาพดีขึ้นได้ยังไง?

การประเมินคุณภาพ จะช่วยเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนและสังคมมีความมั่นใจว่า จะได้รับบริการจากสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นการช่วยให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ?ก็เหมือนกระจกส่องดูสภาพของตนเอง ทำให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็ง การแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพให้ดีขึ้น การประเมินคุณภาพ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ เป็นแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว

สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

สมศ. มีบทบาทสำคัญยังไงต่อ AEC?

คือ สมศ.ของทุกประเทศจะมาร่วมกัน ดำเนินการร่วมกัน โดยโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ไหนเข้าร่วมประเมิณภาพ จาก สมศ.?ได้รับรองคุณภาพการศึกษาแล้วก็สามารถ แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา อาจารย์ ถ่ายโอนหน่วยกิจ ไปมหาวิทยาลัยที่อยู่กรอบมาตราฐานเดียวกันได้

นักเรียน นักศึกษาไทย รู้จัก สมศ. บ้างหรือยัง ?

ตอนนี้ก็ได้มีการขยายผลการประเมิณคุณภาพการศึกษา โดยการที่ใน?นักเรียน นักศึกษาไทย?เช็คผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาที่?http://www.onesqa.or.th?ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งมี่ นักเรียน นักศึกษา จะมีโอกาศเลือก โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพสำหรับตัวเอง

สถาบันการศึกษาไหนที่ต้องถูกประเมิณบ้าง ?

สถานศึกษาทุกระดับ ทุกแห่ง ต้องได้รับการประเมิน ในระยะแรกจะมีการ ประเมินระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาและ ปวช. เฉพาะที่จัดการศึกษาในระบบ และระดับอุดมศึกษา โดยแยกกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็ทีทัศนะต่างไป

 • กลุ่ม wold class (ดีมาก) -?คือกลุ่มสถานศึกษาที่โกอินเตอร์ไปแล้ว อยู่ในสนามต่างประเทศ
 • กลุ่มท้าทาย (ดี) -?คือ กลุ่มสถานศึกษาที่พร้อมจะให้ทำการประเมิณตลอดเวลา
 • กลุ่มพร้อม แต่ต้องนัดหมายล่วงหน้า -?กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พบตามปกติ แต่ก็มีบ่นๆบ้าง
 • กลุ่มที่ไม่พร้อมการประเมิณ -คือกลุ่มสถานศึกษา ที่ครูอาจารย์ไม่ครบชั้น ระบบการศึกษาบกพร่อง กลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีทัศนะคติที่ไม่ดี ต่อ สมศ. เช่น คนที่ไม่เคยทำรายงานประจำปีเลย มานั้งปั่นตอนสุดท้ายที่ สมศ.จะไปตรวจ

สรุป สมศ. มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ??

 1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั่วประเทศ
 2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
 3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
 4. กำกับดูแล กำหนดมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั่วประเทศ
 5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วม
 6. จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ เผยแพร่สาธารณชน

อีกบทสัมภาษณ์หนึ่งของ รองนายกรัฐมนตรี พงศ์เทพ เทพกาญจนา

ประธานกรรมการ??สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา?

รองนายกรัฐมนตรี พงศ์เทพ เทพกาญจนา

รองนายกรัฐมนตรี พงศ์เทพ เทพกาญจนา

การศึกษาแนวใหม่อะไร ที่จะรองรับธุรกิจแนวใหม่ในอนาคต ?

การศึกษาแนวใกม่ที่จะรองรับธุรกิจ ตรงตามความต้องการของหน้าจ้างต้องเป็นการศึกษาที่สามารถจะคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์กับปัจจุบันได้

ยกตัวอย่างสายอาชีพได้ไหมคะ ?

ในสายอาชีพเองจะต้องปฏิบัติได้จริง ได้มีโอกาศเขาไปสัมผัสงานจริง เน้นปฏิบัติ เพราะสถาบันการศึกษาไม่สามารถที่จะรองรับการปฏิบัติ ของนักเรียน นักศึกษาได้ และ นักศึกษา นักเรียนคนไหนที่ได้ปฏิบัติจริงแล้วเขาจะเข้าใจทฤษฏี ก็จะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง

สุดท้าย นักเรียน นักศึกษาไทย มีอะไรที่ต้องพัฒนาต่อไป ?

สำคัญเลยคือ ภาษาไทยเพราะเป็นพื้นฐานที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ตามมาด้วยคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ ที่ต้องดำรงในชีวิตประจำวัน และ ภาษาที่สาม ซึ่งตอนนี้ ภาษาไทย-อังกฤษเป็นพื้นฐานไปแล้ว ถ้าเราอยากจะได้เปรียบ เราควรจะรู้ภาษาที่สามตามความต้องการตลาดโลก คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตในการดำรงค์อยู่บยประชาธิปไตย


  select เลือกแสดงความเห็น
  select บนเว็บไซต์
  select บน Facebook
  แสดงความคิดเห็น
  avatar
  แนบรูปภาพ
  icon_videoแนบวีดีโอ
  icon_cartoonใส่การ์ตูน

  หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
  Teen Talk
  ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

  เนื้อหาล่าสุดในหมวด

  วันเปิดเทอม โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ขอนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น
  มาดูสถิติแอดมิชชันย้อนหลัง ตั้งแต่ปี56 แอดฯไม่ติดกว่าหมื่น!
  ใครๆ ก็อยากรู้ เทคนิคการเรียนของสาวหมวย ต้าเหนิง กัญญาวีร์
  เตรียมพบกับ ห้องสมุดกรุงเทพฯ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
  8 เทคนิคเรียนอย่างไรให้เก่ง และได้ผลการเรียนดี
  8 เทคนิคเรียนอย่างไรให้เก่ง และได้ผลการเรียนดี
  เปิดเทอมกันแล้ว คราวนี้น้องๆ ก...

  Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

  เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

  วันเปิดเทอม โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ขอนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น
  ใครไม่มีตกเทรนด์ รองเท้า Adidas NMD โดนใจวัยทีน