การศึกษา

สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไทย


จะดีไหม ? หาก โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ที่เราจะเข้าศึกษาต่อนั้นมี ใบรับรองคุณภาพการศึกษา เป็นมาตราฐานสากลที่สามารถรองรับ AEC เพราะตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีหนุ่วยงานหนึ่งชื่อ?สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษ ที่จะทำให้สถาบันการศึกษามีคุณภาพและมาตราฐานที่แท้จริง ประเมิณได้ วัดระดับได้ พร้อมแล้วเช็คอินเข้าที่นั้ง VIP กับ teen.mthai.com พร้อมกันเลย !ว่า?สมศ คืออะไรกัน? จากบทสัมภาษณ์ ศาสตราจาร์ย ดร ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. คะ

ข้อมูล teen.mthai.com

สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

สมศ. คืออะไร ?

คือ?สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) เรียกโดยย่อว่า ” สมศ. ” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสถาบันการศึกษา โดยการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือก โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย นั้นๆได้ด้วย?ใบรับรองคุณภาพการศึกษา?จาก สมศ.

ทำไมต้องมี สมศ.?

ปัจจุบันการเปิดทำธุรกิจ กิจการ ต่างๆเริ่มมีมากยิ่งขึ้น ยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ก็สามารถเปิดขึ้นได้อย่างเสรี โดยไม่มีการรับรองคุณภาพ นั้น แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่า หลักสูตรที่เรียนไปมีคุณภาพ ตรงหลักสูตร จริงหรือเปล่า ? สถาบันการศึกษา ก็เช่นเดียวกันที่จะมีการประเมิณคุณภาพ 5 ระดับ 1 ดีมาก 2 ดี 3 พอใช้ 4 ปรับปรุง 5 ปรับปรุงเร่งด่วน?สมศ.ทำหน้าที่สะท้อนผลการจัดการศึกษา เพื่อประเมินทุกระดับทั้งประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัย อาชีวะ และระบบการศึกษาพื้นฐาน ในระบบและนอกระบบ ซึ่งเรื่องประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย

สมศ. จะช่วยให้ การศึกษาไทย นักเรียน นักศึกษาไทย มีคุณภาพดีขึ้นได้ยังไง?

การประเมินคุณภาพ จะช่วยเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนและสังคมมีความมั่นใจว่า จะได้รับบริการจากสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นการช่วยให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ?ก็เหมือนกระจกส่องดูสภาพของตนเอง ทำให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็ง การแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพให้ดีขึ้น การประเมินคุณภาพ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ เป็นแรงกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว

สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

สมศ. มีบทบาทสำคัญยังไงต่อ AEC?

คือ สมศ.ของทุกประเทศจะมาร่วมกัน ดำเนินการร่วมกัน โดยโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ไหนเข้าร่วมประเมิณภาพ จาก สมศ.?ได้รับรองคุณภาพการศึกษาแล้วก็สามารถ แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา อาจารย์ ถ่ายโอนหน่วยกิจ ไปมหาวิทยาลัยที่อยู่กรอบมาตราฐานเดียวกันได้

นักเรียน นักศึกษาไทย รู้จัก สมศ. บ้างหรือยัง ?

ตอนนี้ก็ได้มีการขยายผลการประเมิณคุณภาพการศึกษา โดยการที่ใน?นักเรียน นักศึกษาไทย?เช็คผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาที่?http://www.onesqa.or.th?ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งมี่ นักเรียน นักศึกษา จะมีโอกาศเลือก โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพสำหรับตัวเอง

สถาบันการศึกษาไหนที่ต้องถูกประเมิณบ้าง ?

สถานศึกษาทุกระดับ ทุกแห่ง ต้องได้รับการประเมิน ในระยะแรกจะมีการ ประเมินระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาและ ปวช. เฉพาะที่จัดการศึกษาในระบบ และระดับอุดมศึกษา โดยแยกกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็ทีทัศนะต่างไป

 • กลุ่ม wold class (ดีมาก) -?คือกลุ่มสถานศึกษาที่โกอินเตอร์ไปแล้ว อยู่ในสนามต่างประเทศ
 • กลุ่มท้าทาย (ดี) -?คือ กลุ่มสถานศึกษาที่พร้อมจะให้ทำการประเมิณตลอดเวลา
 • กลุ่มพร้อม แต่ต้องนัดหมายล่วงหน้า -?กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พบตามปกติ แต่ก็มีบ่นๆบ้าง
 • กลุ่มที่ไม่พร้อมการประเมิณ -คือกลุ่มสถานศึกษา ที่ครูอาจารย์ไม่ครบชั้น ระบบการศึกษาบกพร่อง กลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีทัศนะคติที่ไม่ดี ต่อ สมศ. เช่น คนที่ไม่เคยทำรายงานประจำปีเลย มานั้งปั่นตอนสุดท้ายที่ สมศ.จะไปตรวจ

สรุป สมศ. มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ??

 1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั่วประเทศ
 2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
 3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
 4. กำกับดูแล กำหนดมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั่วประเทศ
 5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วม
 6. จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ เผยแพร่สาธารณชน

อีกบทสัมภาษณ์หนึ่งของ รองนายกรัฐมนตรี พงศ์เทพ เทพกาญจนา

ประธานกรรมการ??สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา?

รองนายกรัฐมนตรี พงศ์เทพ เทพกาญจนา

รองนายกรัฐมนตรี พงศ์เทพ เทพกาญจนา

การศึกษาแนวใหม่อะไร ที่จะรองรับธุรกิจแนวใหม่ในอนาคต ?

การศึกษาแนวใกม่ที่จะรองรับธุรกิจ ตรงตามความต้องการของหน้าจ้างต้องเป็นการศึกษาที่สามารถจะคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์กับปัจจุบันได้

ยกตัวอย่างสายอาชีพได้ไหมคะ ?

ในสายอาชีพเองจะต้องปฏิบัติได้จริง ได้มีโอกาศเขาไปสัมผัสงานจริง เน้นปฏิบัติ เพราะสถาบันการศึกษาไม่สามารถที่จะรองรับการปฏิบัติ ของนักเรียน นักศึกษาได้ และ นักศึกษา นักเรียนคนไหนที่ได้ปฏิบัติจริงแล้วเขาจะเข้าใจทฤษฏี ก็จะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง

สุดท้าย นักเรียน นักศึกษาไทย มีอะไรที่ต้องพัฒนาต่อไป ?

สำคัญเลยคือ ภาษาไทยเพราะเป็นพื้นฐานที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ ตามมาด้วยคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ ที่ต้องดำรงในชีวิตประจำวัน และ ภาษาที่สาม ซึ่งตอนนี้ ภาษาไทย-อังกฤษเป็นพื้นฐานไปแล้ว ถ้าเราอยากจะได้เปรียบ เราควรจะรู้ภาษาที่สามตามความต้องการตลาดโลก คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตในการดำรงค์อยู่บยประชาธิปไตย


  select เลือกแสดงความเห็น
  select บนเว็บไซต์
  select บน Facebook
  แสดงความคิดเห็น
  avatar
  แนบรูปภาพ
  icon_videoแนบวีดีโอ
  icon_cartoonใส่การ์ตูน

  หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
  Teen Talk
  ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

  เนื้อหาล่าสุดในหมวด

  รวมภาพห้องนอนวัยรุ่นฝรั่ง ในหอพักมหา'ลัย สวยมาก!
  10 เคล็ดลับการจดจำคำศัพท์ ที่ได้ผลดีที่สุด
  10 เคล็ดลับการจดจำคำศัพท์ ที่ได้ผลดีที่สุด
  เพื่อนๆ หลายคนอาจจะกำลังเจอกับ...
  จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline
  จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline
  ภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นอีกภาษาที...
  20 สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเรียนจบมหาวิทยาลัย
  20 สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเรียนจบมหาวิทยาลัย
  ในวัยเด็กนั้นเรามีอิสระในการทำ...
  10 ตึกมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด! ในประเทศอังกฤษ
  10 ตึกมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด! ในประเทศอังกฤษ
  วันนี้ทีนเอ็มไทยจะพาเพื่อนๆ ไป...

  Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

  เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

  ลองทำดูไหม? ข้อดีของการหยุดโพสโซเชียลเป็นเวลา 1 เดือน
  รวมภาพห้องนอนวัยรุ่นฝรั่ง ในหอพักมหา’ลัย สวยมาก!