การศึกษา

โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า


พลอยชมพู โครงการสัมฤทธิบัตร เรียนล่วงหน้า

จากกระทู้ ?เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล ของ พลอยชมพู?จะเห็นได้ว่า พลอยชมพู ได้เรียน?โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช??… สงสัยใช่ไหมละว่า?โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช?คืออะไร? อย่ามั่วแต่สงสัย ไปรู้จัก โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กันดีกว่า

ข้อมูล teen.mthai.com อ้างอิง?บันทึกการเรียนของพลอยชมพู?/ www.stou.ac.th

พลอยชมพู โครงการสัมฤทธิบัตร เรียนล่วงหน้า

โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช?

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช?ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา แม้ไม่สำเร็จการศึกษาระดับใด?เข้าสู่ โครงการเรียนล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสัมฤทธิบัตร (เรียน 4 เดือน) ที่มุ่งให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพแขนงวิชาสาขาต่างๆเป็นการเสริมองค์ความรู้ระหว่างที่เรียนในชั้นเรียน ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ นักเรียน?โครงการสัมฤทธิบัตร?สามารถเรียนด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ เมื่อสอบผ่านจะได้รับ ใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ ในชุดวิชาและรายวิชานั้นๆ และ สามารถสะสมชุดวิชา/รายวิชา โอนเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญตรี ได้อีกด้วย

 • ผู้เรียนตาม โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?จะต้องเรียนด้วยตนเอง ตามระบบ การสอนทางไกล ซึ่งเป็นวิธีการให้การศึกษาถึงบ้านและบริการ?ถึงตัวผู้เรียนและเข้าสอบในวันเสาร์และอาทิตย์
 • ผู้เรียน โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?สามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย?จัดขึ้นได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และเทปเสียง/ซีดีประจำชุดวิชา ที่จัดไว้อย่างมีระบบในรูปของชุดการสอน เรียกว่า ชุดวิชา
 • ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของ?หลักสูตรอุดมศึกษาทั่วไป
 • รายวิชาแต่ละรายวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตทวิภาค
พลอยชมพู โครงการสัมฤทธิบัตร เรียนล่วงหน้า

การโอนชุดวิชา โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?เข้าในหลักสูตรปริญญาตรี

 • ผู้เรียนที่สอบผ่านชุดวิชา/รายวิชาใดใน โครงการสัมฤทธิบัตร นอกจากจะได้รับ ใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ ในชุดวิชา/รายวิชานั้นๆแล้ว?เมื่อสมัครเป็น?นักศึกษาปริญญาตรีของ มสธ. สามารถนำชุดวิชา/รายวิชามาขอโอนเข้าใน?หลักสูตรปริญญาตรีได้ทุกชุดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบัน ที่เข้าศึกษาใหม่ หรือกำลังศึกษา
 • นักศึกษา มสธ.ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรปกติ สามารถเข้าศึกษา?โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?ควบคู่ไปด้วย และขอโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเข้าในหลักสูตรปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนั้นได้ จบปริญญาตรีเร็วขึ้น
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้น สามารถลงทะเบียนเรียนใน?โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?นี้ไปพร้อมกันได้ และยังนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมวิชาที่เรียน?ในชั้นเรียน
 • สามารถเก็บสะสมชุดวิชาที่สอบผ่าน ใน โครงการสัมฤทธิบัตร โอนเข้าเรียนต่อ?ในหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ.

พลอยชมพู โครงการสัมฤทธิบัตร เรียนล่วงหน้า

10 ชุดวิชายอดฮิต โครงการสัมฤทธิบัตร

 • 10111 ชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 10121 ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์
 • 10151 ชุดวิชาไทยศึกษา
 • 32204 ชุดวิชาการบัญชีขั้นต้น
 • 40101 ชุดวิชาความรู้เบื้งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • 41201 ชุดวิชากฎหมายมหาชน
 • 41211 ชุดวิชากฎหมายแพ่ง : บุคคล นิติกรรม สัญญา
 • 41451 ชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
 • 81427 ชุดวิชากฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
 • 81428 ชุดวิชาพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์

พลอยชมพู โครงการสัมฤทธิบัตร เรียนล่วงหน้า

เริ่มเรียน โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?ต้องทำอย่างไร?

 1. ดูคุณสมบัติและเตรียมเอกสารเสียก่อน http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/LEARN3.html
 2. เข้าไปเลือกคณะและวิชาเอกก่อน ว่าในอนาคตต้องการเรียนอะไร ทำงานสายไหน ? http://www.stou.ac.th/Courses/
 3. เลือกคณะที่ต้องการเรียน – พิมพ์ข้อมูลคณะและวิชาเอกนั้นๆ – จัดเก็บใส่แฟ้ม (เขาจะมีบอกว่าต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง)
 4. เลือกรุ่นที่จะลงสมัคร http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/LEARN2555.asp? ณ วันที่ 10/11/55 จะเป็นรุ่น 82 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม2555 (จดจำชื่อรุ่นไว้ด้วยว่ารุ่นทีเท่าไหร่)
 5. เข้าไปที่ตารางสอบ http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/LEARN7.html
 6. คลิก ” ตารางสอบ ” ในรุ่นนั้นๆ ข้างในจะมีบอกไว้ว่าจะ “สอบวิชาไหน”- “วันไหน” – “เวลาเท่าไหร่”
 7. เลือกวิชาที่ตรงกับคณะ-วิชา-เอกที่คุณต้องเรียนเท่านั้น
 8. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/LEARN5.html ( เตรียมเงินไว้ก่อนเลยวิชาละ 800-1000 บาท )
 9. ดาวน์โหลดใบสมัคร?โครงการสัมฤทธิบัตร? http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/learnWWW-2/index.html (?หรือจะซื้อตาม 7-11 ก็ได้ )
 10. การสมัครเรียนทางไปรษณีย์ http://www.stou.ac.th/study/sumrit/Learn2555/chaina48/indexchaina48.html
 11. หลังจากส่งใบสมัครไปแล้ว โทรไปเช็คด้วยค่ะว่าเจ้าหน้าที่รับใบสมัครเรียบร้อยรึเปล่า
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ติดต่อสอบถามที่ อีเมล์ : ceoffice@stou.ac.th
 • โทรศัพท์ 0 2504 7711-12 /?โทรสาร 0 2503 3379

จากนั้นจะมีเอกสารจากม.ส.ธ. ส่ง บัตรนักศึกษา?โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า?มาให้หนังสือก็จะส่งตามมาค่ะ


 • โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า
  0 vote
  avatar
  เรา อยาก เรียน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(วทบ)
  แต่เรา จบ บริหาร มา จะเรียนได้ไหม
 • โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า
  0 vote
  avatar
  เราสมัครเรียนอยู๋นะ เป็นภาษาจีน ใครอยากถาม ถ่าเรารู้จะตอบให้^^
 • โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า
  0 vote
  avatar
  อยากสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรครับ
 • โครงการสัมฤทธิบัตร โครงการเรียนล่วงหน้า
  0 vote
  avatar
  สวัสดีครับ
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

5 สูตรคณิตที่จะช่วยให้การคิดเลขดูง่ายขึ้นเยอะ!
5 สูตรคณิตที่จะช่วยให้การคิดเลขดูง่ายขึ้นเยอะ!
ใครที่ไม่ชอบวิชาคณิต หรือวิชาเ...
วันเปิดเทอม โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ขอนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น
มาดูสถิติแอดมิชชันย้อนหลัง ตั้งแต่ปี56 แอดฯไม่ติดกว่าหมื่น!
ใครๆ ก็อยากรู้ เทคนิคการเรียนของสาวหมวย ต้าเหนิง กัญญาวีร์
เตรียมพบกับ ห้องสมุดกรุงเทพฯ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

ย้อนวัยประถม! 11 กิจกรรมสุดฮิตยามว่างกับของเล่นใกล้ตัวแบบนี้
วันเปิดเทอม โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ขอนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น