การศึกษา

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล


พลอยชมพู ญานนีน ภารวีไวเกล

พลอยชมพู ประวัติพลอยชมพู?ญานนีน ภารวีไวเกล?

อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกที … เพลงฮิตติชาตยอดนิยมสำหรับคนแอบรัก ที่ได้ พลอยชมพู?มาเล่นเป็น?นางเอกไกลแค่ไหนคือใกล้ ( นางเอกตอนเด็กไกลแค่ไหนคือใกล้ )?ซึ่ง teen.mthai.comได้มีโอกาสสัมภาษณ์?พลอยชมพู ถึง การเรียนของพลอยชมพู ที่ได้ยินมาว่า “?พลอยชมพูเรียนทางไกล?เป็นการเรียนที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป ซึ่งหลายคนไม่เคยทราบ หรือไม่เคยได้ยินมาก่อน “?จะแปลกและแตกต่างการศึกษาธรรมดายังไง? ตาม ทีนเอมไทย ไปดูกันเลยจ้า

ข้อมูล teen.mthai.com อ้างอิง บันทึกการเรียนของพลอยชมพู? /?สถาบันการศึกษาทางไกล

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

เรียนทางไกล?หรือ?สถาบันการศึกษาทางไกล

? ?การศึกษาทางไกล หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ทักษะและมวลประสบการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อโดยผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องพบกันเป็นประจำ (Asian Development Bank, 1997 : FORWORD) แต่ผู้สอนจะถ่ายทอดเนื้อหาวิชา ความรู้และมวลประสบการณ์ต่างๆ ไปทางสื่อ ซึ่งอาจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสียง วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือสิ่งอื่นๆ?ผู้เรียนจะศึกษาหาความรู้จากสื่อเหล่านี้ในลักษณะการเรียนด้วยตนเอง โดยผู้เรียนไม่ต้องเดินทางไปยังสถาบันการศึกษา แต่จะเรียนรู้อยู่กับบ้านหรือที่ทำงาน สามารถกำหนดเวลาเรียน สถานที่เรียนและจะต้องบริหารการเรียนด้วยตนเองภายในเวลาที่สถาบันกำหนด

การพบปะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอาจจะกำหนดให้มีขึ้นบ้าง แต่น้อยครั้งมาก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนและซักถามประเด็นปัญหาในสิ่งที่เรียนด้วยตนเองไม่เข้าใจหรือเป็นการสรุปหรือฝึกทักษะที่สำคัญจากเนื้อหานั้นๆ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2542:15)

สาระวิชาเรียนทางไกล

วิชาการเรียนทางไกล?ต้องเรียนตามที่ สถาบันการเรียนทางไกล?กำหนด?8 สาระวิชา เช่น ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – สุขศึกษา – สังคมศึกษา -วิทยาศาสตร์ – ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ฯลฯ (เอาแค่ 6 ก่อนนะคะ คิดไม่ออกในวินาทีนี้) และจะมี ข้อสอบอัตนัย ส่งมาที่บ้าน ข้อสอบนี้ก็เหมือนเขียนรายงานดี ๆ นี่เอง ต้องหาข้อมูล ต้องค้นคว้าตอบให้มากที่สุด ตรงประเด็นที่สุด เป็นคะแนนเก็บ 60คะแนน หลังจากส่ง ข้อสอบอัตนัย ไปแล้ว ก็ต้องเตรียม อ่านหนังสือที่?สถาบันการเรียนทางไกล มีให้ใช้ฟรี !

( การเรียนทางไกล บอกเลยว่า “ฟรีทุกอย่าง” อ่านหนังสือเยอะๆ ทำแบบทดสอบหนังสือติววิชา แล้วถึงเวลาไปสอบปลายภาค ซึ่งทุกคนจะสอบตามภูมิลำเนาของตนเอง สนามสอบจะอยู่ในระแวกบ้าน ข้อสอบเป็นปรนัยทั้งหมด)

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ เรียนทางไกล ?

หลักสูตรประเภท เรียนทางไกล?จะเปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมาย การศึกษานอกโรงเรียน ที่มีอายุ? 15? ปีขึ้นไปที่สนใจและต้องการเรียนรู้เพื่อนำความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมีทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี ยกเว้นในบางหลักสูตรอาจกำหนดให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่จำเป็นกับการเรียนรู้ในหลักสูตรนั้น ๆ

เรียนทางไกล?เรียนอย่างไร ?

หลักการของ?เรียนทางไกล?จะเน้นให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดการเรียนเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะเป็นสื่อประสม (multimedia) คือมีการใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นวีดิทัศน์ (VCD) แผ่นบันทึกเสียง (CD) และอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต รายการวิทยุ และรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้นนอกจากนี้ ในแต่ละหลักสูตรยังอาจกำหนดให้มีกิจกรรมเรียนรู้อื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเนื้อหา อาทิ

 • การสอนเสริม
 • การอบรม สัมมนาหรือเข้าค่าย
 • การศึกษาดูงาน
 • การฝึกทักษะหรือฝึกงาน
 • การสาธิตหรือทดลอง

เรียนทางไกล?เรียนที่ไหน?

เนื่องจากเป็นระบบ การเรียนทางไกล ผู้เรียนจึงสามารถเรียนด้วยตัวเองทั้งที่บ้านหรือที่ทำงานแล้วแต่เวลาที่ตนเองสะดวก?โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเวลาในการเดินทาง ระยะเวลาการเรียน/จบหลักสูตร

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

เรียนทางไกล?นานแค่ไหนจึงจบหลักสูตร??

ลักษณะของหลักสูตร การเรียนการสอน ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นหลักสูตรระยะสั้น มีระยะเวลาในการเรียนแต่ละหลักสูตร ประมาณ 3 ? 6 เดือน ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรโดยจะพิจารณาจาก

 1. ปริมาณและความยากง่ายของเนื้อหา
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ (เช่น เรียนเฉพาะเนื้อหาหรือเรียนภาคปฏิบัติ หรือต้องฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น)

วัดผลประเมินผลอย่างไร ? ? ? ?

ผู้?เรียนทางไกล?จะได้รับการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับแต่ละหลักสูตร ด้วยวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมทั้งในลักษณะของ

 • การประเมินตนเอง
 • การประเมินด้วยข้อทดสอบหรือสอบวัด
 • การประเมินทักษะหรือประสบการณ์

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล

เรียนทางไกล?จบแล้วได้อะไร ?

ผู้?เรียนทางไกล?ที่เรียนตามหลักสูตรประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ที่ผ่านการวัดผลประเมินผลตามวิธีการและเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับ วุฒิบัตร ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้

 • เพิ่มคุณสมบัติ หรือ ศักยภาพในการสมัครงานและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
 • เทียบโอนความรู้เข้าสู่หลักสูตรอื่น ๆ ตามเกณฑ์ และ วิธีที่แต่ละสถานศึกษากำหนด

เรียนทางไกล?ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร ?

การสมัครและลงทะเบียน?เรียนทางไกล ในแต่ละหลักสูตร ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนซึ่งประกอบด้วย ค่าสมัครเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าชุดการเรียนทางไกลและสื่อประกอบ ค่าเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจบหลักสูตร ซึ่งจะมีค่าลงทะเบียนแตกต่างไปตามเนื้อหาและกระบวนการการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร

แนะนำหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน?เรียนทางไกล?ในปัจจุบัน?

 • การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • เซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ
 • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • เส้นสร้างสรรค์ : ทุกคนทำได้

เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล


 • เรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล
  0 vote
  avatar
  อยากเรียนจังจบแค่ม.3เองครับ
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

ผู้นำเชียร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณี 71
ผู้นำเชียร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณี 71
ถึงเวลาแล้วกับกิจกรรมครั้งยิ่ง...
รวมภาพห้องนอนวัยรุ่นฝรั่ง ในหอพักมหา'ลัย สวยมาก!
10 เคล็ดลับการจดจำคำศัพท์ ที่ได้ผลดีที่สุด
10 เคล็ดลับการจดจำคำศัพท์ ที่ได้ผลดีที่สุด
เพื่อนๆ หลายคนอาจจะกำลังเจอกับ...
จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline
จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline
ภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นอีกภาษาที...
20 สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเรียนจบมหาวิทยาลัย
20 สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเรียนจบมหาวิทยาลัย
ในวัยเด็กนั้นเรามีอิสระในการทำ...

Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

ปดิวรัดา กับความหมายที่แท้จริง!
ผู้นำเชียร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณี 71