การศึกษา

16 คณะดนตรี 16 มหาวิทยาลัยดนตรี


The Voice Thailand

ช่วงนี้ไม่ว่า เวทีการประกวดไหน จะเจอผู้เข้าประกวด ที่แสดงความสามารถพิเศษโดยการ ร้องเพลง?เล่นดนตรี (อย่างเช่น?น้องกลม the voice thailand?,?apple girl band วงดนตรีหญิงล้วนน่ารัก )?teen.mthai ก็เลยสงสัยว่าทำไม? เด็กสมัยนี้ เขา ร้องเพลง เล่นดนตรี เก่งกันจัง หลังจากนั้งค้นหาข้อมูลอยู่สักพัก(ใหญ่ๆ) ก็ไปเจอะ!คณะที่เปิด หลักสูตรสอนเกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะ ! เรามาดูกันว่า มี มหาวิทยาลัยไหน? เปิดสอนหลักสูตรดนตรี กันบ้าง! ^_^

คณะดนตรี

หาข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้า มหาวิทยาลัยดนตรี กับ?16 คณะดนตรี 16 มหาวิทยาลัยดนตรี?

เราเริ่มต้นโดยการหาข้อมูลก่อนว่ามี มหาวิทยาลัย ไหน? เปิดสอนดนตรีบ้าง คณะอะไร ?เรียนอะไร? ?เลือก มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนดนตรีมาแนะนำให้ก่อน 16 มหาวิทยาลัย?และ จะแนะนำ มหาวิทยาลัยดนตรี?อื่นๆที่น่าสนใจให้ คุณได้ตัดสินใจในการเลือกที่เรียนในคราวต่อไปนะจ้ะ

ปล.ถ้าขาดตกบกพร่อง มหาวิทยาลัยไหนไป ต้องขออภัยและขอคำแนะนำด้วยนะค่า ! ^o^

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์?มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะดุริยางคศาสตร์เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 นับเป็นคณะวิชาลำดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุริยางคศาสตรบัณฑิตที่มีฝีมือเป็นเยี่ยมเทียบเท่าสากล มีความรัก ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงศิลปะการดนตรีได้อย่างลึกซึ้ง

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

1. สาขาวิชาการแสดงดนตรี
2. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
3. สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

http://www.music.su.ac.th

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Pre-College เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่าการฝึกฝนนักดนตรีควรต้องกระทำตั้งแต่อายุยังน้อย นักเรียนจะต้องเรียนวิชาสามัญควบคู่ไปกับหลักสูตรที่เน้นด้านดนตรีอย่างเข้มข้น ได้ฝึกปฏิบัติกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และต้องแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำ

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี?Pre-College

เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติดนตรี เพื่อการศึกษาต่อในแขนงวิชาดนตรีระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพดนตรีในอนาคต ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา (ศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา) จัดการเรียนการสอน 2 แขนงวิชา คือ

 • แขนงวิชาดนตรีไทย
 • แขนงวิชาดนตรีตะวันตก

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

เป็นการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านดนตรี สามารถบรรเลงเครื่องดนตรี ขับร้อง หรือประพันธ์เพลงได้ตามมาตรฐานสากล ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา (ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
 • วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
 • วิชาเอกละครเพลง
 • วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
 • วิชาเอกดนตรีสมัยนิยม
 • วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
 • วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี
 • วิชาเอกธุรกิจดนตรี
 • วิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน

ในทุกๆ สาขา นักศึกษาจะต้องเรียนทั้งวิชาสามัญทั่วไป วิชาดนตรีปฏิบัติ ทฤษฎีดนตรี เรียนรู้ถึงดนตรีในประวัติศาสตร์ และดนตรีอนาคต (เทคโนโลยีดนตรี) การเป็นวิทยาลัยดนตรีขนาดใหญ่ทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะเข้ารวมวงปฏิบัติดนตรีได้สารพัดรูปแบบ และสะสมประสบการณ์จากกิจกรรมหรือการฝึกงานในหลากหลายลักษณะ

http://www.music.mahidol.ac.th

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดทำการสอนวิชาดนตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ?ปัจจุบัน สาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและโท โดยในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยวิชาเอก 3 สาขา

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 1. วิชาเอกดนตรีศึกษา
 2. วิชาเอกการสอนดนตรีไทย
 3. วิชาเอกการสอนดนตรีสากล

รูปแบบที่รับ ::?ระบบรับตรงแบบพิเศษ

 • โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะจะเรียนในสาขาวิชานี้

มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งได้ดีพอสมควร โดยจะเน้นเฉพาะเครื่องดนตรีหลัก ในด้านดนตรีแบบฉบับ (ยังไม่เปิดรับนิสิตด้าน Popular และ Jazz) และควรมีความสนใจใฝ่รู้ในด้านศาสตร์ของการสอน

http://www.edu.chula.ac.th/musiced/

ภาควิชาดุริยางคศิลป์?คณะศิลปกรรมศาสตร์?จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความเป็นเลิศทางศิลปกรรมศาสตร์ ระดับชาติ และนานาชาติ เป็นเสาหลักและเป็นแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน สร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม พึ่งพาตนเอง เสริมสร้างเครือข่ายและร่วมมือทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมโลก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ)

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
 • สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

http://www.faa.chula.ac.th

ภาควิชาดนตรี

ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาดนตรี เดิมชื่อว่า ภาควิชาศิลปนิเทศ ประกาศเป็นภาควิชาหนึ่งใน คณะมนุษยศาสตร์?ภาควิชาศิลปนิเทศ ประกอบด้วยสาขาวิชา 3 สาขา คือ?สาขาดนตรี?สาขาการแสดง?สาขาสื่อสารมวลชน

พ.ศ.2529 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดนตรีบ้างโดยแยกเป็น ดนตรีสากล และ ดนตรีไทย อย่างชัดเจน และได้ปรับปรุงหลักสูตรสื่อสารมวลชนเพื่อให้ทันสมัยเสมอ ส่วนสาขาการแสดงยังคงเปิดให้เรียนเป็นวิชาเลือก และวิชาพื้นฐานของ ภาควิชาศิลปนิเทศ

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต?

 1. สาขาวิชาดนตรีไทย
 2. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

สาขาวิชาดนตรีไทย เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยศึกษาเกี่ยวกับดนตรีไทยในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีมีการเรียนการสอนวิชาการในเรื่องต่างๆ ทฤษฎีดนตรีไทย?ประวัติดนตรีไทย?หลักการแต่งเพลง ?ดนตรีพื้นเมือง?คอมพิวเตอร์?การวิจัยทางดนตรี

http://music.human.ku.ac.th

วิทยาลัยดนตรี

วิทยาลัยดนตรี แห่ง มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยดนตรี แห่ง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนที่แห่งใดในสังคมที่สนิทสนมของนักดนตรีที่ทำงานร่วมกัน มีอิทธิพลต่อกันและกัน และเติบโตอย่างมาก วิทยาลัยดนตรีแห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องความพร้อมในการส่งเสริม ช่วยเหลือนักศึกษาทืี่กำลังจะก้าวมาเป็นศิลปินอย่างมืออาชีพ วิทยาลัยดนตรีแห่งนี้ถูกเตรียมการอย่างโดดเด่นเพื่อช่วยนักดนตรีรุ่นใหม่ให้มีอาชีพเป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญ ที่วิทยาลัยดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝน ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันของพวกเขาโดยการใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ขั้นสูง โดยหลักสูตรใหม่นี้จะช่วยพัฒนาให้เกิดการฝึกสำรวจและคิดทดลองในเรื่องดนตรี อีกทั้งมอบพื้นฐานที่ใช้ได้จริงที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีเพื่อการเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในโลกเกี่ยวกับดนตรี

หลักสูตรดนตรีบัณฑิต?สาขาวิชาที่เปิดสอน

 • แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
 • แขนงวิชาการละครเพลง
 • แขนงวิชาการประพันธ์เพลง
 • แขนงวิชาดนตรีประกอบภาพยนตร์และสื่อมัลติมีเดีย
 • แขนงวิชาการแสดงดนตรี
 • แขนงวิชาการสอนดนตรี
 • แขนงวิชาการผลิตดนตรี

www.rsu.ac.th/music

คณะดนตรี

คณะดนตรี มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ?School of Music

นักศึกษาที่เลือกเรียนระดับปริญญาตรีใน คณะดนตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะได้มีโอกาสเรียนรู้แนวความคิด และเสริมสร้างความชำนาญใน ศาสตร์ทางดนตรีที่นักศึกษาสนใจจากอาจารย์ที่มากด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ทางดนตรีจากประเทศที่มีชื่อเสียงทางดนตรี เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อิตาลี บัลกาเรีย บราซิล ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศไทย ในหลักสูตรซึ่งมี 142 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย 34 หน่วยกิต สำหรับการศึกษา วิชาพื้นฐานทั่วไป 6 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาวิชาเลือกเสรี และ 102 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชาทางดนตรีที่นักศึกษาสนใจ โดยที่นักศึกษาสามารถ เลือกเรียนจาก 2 สาขาวิชา กล่าวคือ ธุรกิจดนตรี และการแสดงดนตรี นักศึกษาที่เลือกเรียนการแสดงดนตรีสามารถเลือกเรียนระหว่างดนตรีคลาสสิค และดนตรีแจส จากเครื่องดนตรีที่ตัวเองสนใจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต?สาขาวิชาที่เปิดสอน?

 • สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business)
 • สาขาวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance)

www.music.au.ac.edu

คณะดนตรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พัฒนาบุคคลให้มีความเป็นเลิศทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติมีโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สังคมต้องการ ?เป็นนักจัดการ สร้างงานได้ด้วยตนเอง

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
 • ดนตรีศิลปะการแสดง

http//fineart.buu.ac.th

?คณะดนตรี

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์?คณะศิลปกรรมศาสตร์?มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์?รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรนาฏศิลปและดุริยางค์ โดยเน้นเทคนิคการปฏิบัติวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดทักษะวิชาชีพ เน้นด้านการสอนทั้งศึกษาทั่วไป และทางวิชาชีพ ให้ความสำคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญวิชาชีพ

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาวิชาดนตรีสากล

http://www.fa.rmutt.ac.th

คณะดนตรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ?ประสานมิตร

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 • สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
 • สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล

www.fofa.swu.ac.th

คณะดนตรี

วิทยาลัยดุริยศิลป์?มหาวิทยาลัยพายัพ

ตอนนี้ของ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่?เป็น วิทยาลัยดุริยศิลป์?คำว่า ดุริยศิลป์ ครูมนตรี ตราโมท เป็นตั้งชื่อให้

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • ดนตรีแจ๊ส
 • ธุรกิจดนตรี
 • การแสดงดนตรี
 • ดนตรีศาสนา
 • การประพันธ์เพลง
 • ดนตรีศึกษา
 • ดนตรีเชิงพาณิชย์

http://music.payap.ac.th/

ข้อมูลจากคุณ?-*-

คณะดนตรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาดนตรีไทย
 • สาขาดนตรีสากล
 • สาขาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง

http//faa.kku.ac.th

คณะดนตรี

วิทยาลัยดุริยศิลป์? มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส.เป็น วิทยาลัยดุริยศิลป์ สอนตั้งแต่ ม.ปลาย จนถึง ป.เอก
สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 1. แขนงวิชาดนตรีตะวันตก (Western Music)
 2. แขนงวิชาดนตรีไทย?(Thai Uarncal Music)
 3. แขนงวิชาดนตรีพื้นบ้าน (Folk Music)
http://www.music.msu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะศิลปกรรมศาสตร์?มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีไทยลูกกรุง
 • ดนตรีไทยลูกทุ่ง

www.fa.ru.ac.th/

คณะดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์?มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • ดนตรี
human.cru.in.th

คณะดนตรี ราชภัฏจันทร์เกษม

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ?มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 1. ดนตรีไทย
 2. ดนตรีสากล
http://music.chandra.ac.th/

คณะดนตรี

วิชาดนตรีสากล?มหาวิทาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิชาดนตรีสากล ?มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั้นเป็นที่กำเนิดของการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ?ซึ่งสร้าง ครูอาจารย์ทางด้านดนตรี ไว้ทั่วประเทศ?เปิดรับนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียน?ตอนนี้ได้สร้างตึกเรียนดนตรีใหม่ ที่สูงถึง 17ชั้น และเครื่องดนตรีใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีฮอล์แสดงคอนเสริด ใหญ่ 1ฮอ และห้องแสดงคอนเสริดเล็ก1 ห้อง และห้องเรียนห้องซ้อมส่วนตัวเกือบร้อย ห้องบันทึกเสียงคุณภาพอีก 2 ห้อง ห้องเครื่องสาย ห้องซ้อมวงซิม ห้องซ้อมวงดุริยางค์ สนามซ้อมวงโย..ฯลฯ?รองรับนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียน โดยผ่านการสอบ พื้นฐาน ทางดนตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอน?หลักสูตรปริญญาตรี

 • วิชาดนตรีสากล

http://arcbs.bsru.ac.th

เพิ่มเติม

คณะศิลปนาฏดุริยางค์?สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์?FACULTY OF MUSIC AND DRAMA

คณะศิลปนาฏดุริยางค์เป็นคณะวิชาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหน้าที่ผลิตศิลปิน นักวิชาการ นักบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงจากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เป็นเวลา ๒ ปี

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ภาควิชาดุริยางคศิลป์

 • สาขาวิชาดนตรีไทย
 • สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย

ภาควิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

 • สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
 • แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน (ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์)

http://fda.bpi.ac.th

 

thank :: ?มหาวิทาลัย ทุกสถาบัน นะคะ (โอ้ยตาลาย!)

music.su.ac.th/music.mahidol.ac.th/edu.chula.ac.th/musiced//music.human.ku.ac.th/rsu.ac.th/music/music.au.ac.edu/fineart.buu.ac.th/fa.rmutt.ac.th/fofa.swu.ac.th/faa.kku.ac.th/fineart.msu.ac.th//fa.ru.ac.th//cru.in.th/music.chandra.ac.th//arcbs.bsru.ac.th


 • 16 คณะดนตรี 16 มหาวิทยาลัยดนตรี
  0 vote
  avatar
  สำหรับนักศึกษาในภาคใต้มีสถานบันที่เปิดสอนดนตรีอีก 6 สถาบัน บางสถาบันมีมาตรฐานไม่น้อยกว่าหลายสถาบันที่ได้กล่าวมาแล้วด้านบน และนอกจากนี้ยังอยู่ในทำเลที่ให้ผู้เรียนสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางภาคใต้
  ส่วนใหญ่เป็นวุฒิ ดศ.บ. / ศป.บ. / ศศ.ม. ด้านดนตรี มีราชภัฏภูเก็ตที่เดียวที่เป็น ค.บ. ดนตรีซึ่งเป็นวุฒิครู แต่ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นครูทั่วภาคใต้โดยไปเรียน ป.บัณฑิตเพิ่มเติม


  1. สาขาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (มศว.ภาคใต้/มศว.สงขลา) (หลักสูตร ดศ.บ. ดนตรี)
  2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  3. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (หลักสูตร ค.บ. ดนตรี)
  5. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ดนตรีสมัยนิยม)
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • 16 คณะดนตรี 16 มหาวิทยาลัยดนตรี
  0 vote
  avatar
  ตอนนี้ มหาวิทาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มี วิทยาลัยดนตรีแยกออกมาแล้วครับ
 • 16 คณะดนตรี 16 มหาวิทยาลัยดนตรี
  0 vote
  avatar
  Hi everyone, it's my first visit at this web page, and paragraph is really fruitful designed for me, keep up posting these articles or reviews.
 • 16 คณะดนตรี 16 มหาวิทยาลัยดนตรี
  0 vote
  avatar
  เดี๋ยวนี้เค้ามี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้วย ครับ น่าสนใจลองเข้าไปค้นดู เห็นแล้วอยากเรียนอยากเรียน
  www.pgvim.ac.th
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

มาดูสถิติแอดมิชชันย้อนหลัง ตั้งแต่ปี56 แอดฯไม่ติดกว่าหมื่น!
ใครๆ ก็อยากรู้ เทคนิคการเรียนของสาวหมวย ต้าเหนิง กัญญาวีร์
เตรียมพบกับ ห้องสมุดกรุงเทพฯ เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
8 เทคนิคเรียนอย่างไรให้เก่ง และได้ผลการเรียนดี
8 เทคนิคเรียนอย่างไรให้เก่ง และได้ผลการเรียนดี
เปิดเทอมกันแล้ว คราวนี้น้องๆ ก...
จัดหนักจัดเต็ม! รวมสูตรเคมี ม.ปลาย
จัดหนักจัดเต็ม! รวมสูตรเคมี ม.ปลาย
มาแล้วจ้า เรื่องน่ารู้และเคล็ด...

Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

มาดูสถิติแอดมิชชันย้อนหลัง ตั้งแต่ปี56 แอดฯไม่ติดกว่าหมื่น!
แนะนำหนังสือน่าอ่าน ถ้าโลกนี้ไม่มีแมว If Cats Disappeared from the World