การศึกษา

รายชื่อ มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ


มหาวิทยาลัยรายชื่อ มหาวิทยาลัยรัฐบาล ทั้งหมด

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University ) :?http://www.chula.ac.th

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Kasetsart University ) :?http://www.ku.ac.th

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Thammasat University ) : ?http://www.tu.ac.th

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ( Srinakharinwirot University ) :?http://www.swu.ac.th

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( National Institute of Development Administration ) :?http://www.nida.ac.th

6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (?King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok ) :?http://www.kmitnb.ac.th

7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (?King Mongkut’s Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang ) :?http://www.kmitl.ac.th

8. มหาวิทยาลัยมหิดล ( Mahidol University ) :?http://www.mahidol.ac.th

9. มหาวิทยาลัยศิลปากร ( Silpakoen University ) :?http://www.su.ac.th

10. มหาวิทยาลัยบูรพา ( Burapha University) :?http://www.buu.ac.th

11. มหาวิทยาลัยนเรศวร ( Naresuan University ) :?http://www.nu.ac.th

12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( Maejo University ) :?http://www.mju.ac.th

13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( Chiang Mai University ) :?http://www.cmu.ac.th

14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Khon Kaen University ) :?http://www.kku.ac.th

15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Ubon Ratchathani University ) :?http://www.ubu.ac.th

16.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( Mahasarakham University ) :?http://www.msu.ac.th

17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( Prince of Songkls University ) :?http://www.psu.ac.th

18. มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Thaksin University ) :?http://www.tsu.ac.th

19. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ( Princess of Narathiwat University?) :?http://www.pnu.ac.th

20 มหาวิทยาลัยนครพนม ( Nakhon Phanom University ) :?http://www.npu.ac.th

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( Suranaree University of technology ) :?http://www.sut.ac.th

22.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( Walailak University ) :?http://www.wu.ac.th

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( King Mongkut’s University of Technology Thonburi ) :?http://www.kmutt.ac.th

24.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( Mae Fah Luang University ) : ?http://www.mfu.ac.th

25. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 😕http://www.mbu.ac.th/

26. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 😕http://www.mcu.ac.th

 

มหาวิทยาลัยเปิด (ประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา)

1 .มหาวิทยาลัยรามคำแหง ( Ramkhamhaeng University ) :?http://www.ru.ac.th

2 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( Sukhothaihammathirat Open University ) :?http://www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัย

รายชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( Chiangrai Rajabhat University ) :?http://www.ricr.ac.th/

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( Chiangmai Rajabhat University ) :?http://www.cmru.ac.th/

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ( Lampang Rajabhat University ) :?http://www.lpru.ac.th/

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( Uttaradit Rajabhat University ) :?http://www.uru.ac.th/

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( Kamphaengphet Rajabhat university ) :?http://www.rikp.ac.th/

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ( Nakhon Sawan Rajabhat university ) :?http://www.nsru.ac.th/

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ( Pibulsongkram Rajabhat university ) :?http://www.psru.ac.th/

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( Phetchaboon Rajabhat University ) : ?http://www.ripb.ac.th/

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( Loei Rajabhat University ) :?http://www.lru.ac.th/

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( Sakon Nakhon Rajabhat University ) :?http://www.snru.ac.th/

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ( Udon thani Rajabhat University ) :?http://www.riudon.ac.th

12. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ( Rajabhat Maha sarakham University ) :?http://www.rmu.ac.th/

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ( Nakhon Ratchasima Rajabhat University ) :http://www.nrru.ac.th/

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ( Buriram Rajabhat University ) :?http://www.bru.ac.th

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ( Surindra Rajabhat University ) :?http://www.srru.ac.th

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( Ubon Ratchathani Rajabhat University ) :?http://www.riubon.ac.th

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ( Sisaket Rajabhat University ) :?http://www.sskru.ac.th/

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ( Chaiyaphum Rajabhat University ) :?http://www.ksu.ac.th

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ( Roi-et Rajabhat University ) : ?http://www.reru.ac.th

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ( Rajanagarindra Rajabhat University ) :?http://www.rru.ac.th

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ( Thepsatri Rajabhat University ) :?http://www2.rits.ac.th/

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา ( Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University ) :?http://www.aru.ac.th/

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( Valaylongkorn Rajabhat University ) :?http://www.vru.ac.th

24. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ( Rambhaibarni Rajabhat University ) :?http://www.qru.ac.th

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ( Kanchanaburi Rajabhat University ) : ?http://www.rikc.ac.th/

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ( Nakhon Pathom Rajabhat University ) : ?http://www.rinp.ac.th/

27. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ( PhetchaburiRajabhat University ) :?http://www.pbru.ac.th

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ( Muban Chom Bung Rajabhat University ) :?http://www.mcru.ac.th

29.มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ( Phuket Rajabhat University ) :?http://www.pkru.ac.th

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( Yala Rajabhat University ) :?http://www.yru.ac.th/

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ( Songkhla Rajabhat University ) :?http://www.riska.ac.th

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์ : 0-7537-7440 , 0-7537-7712-4?โทรสาร : 0-7539-2018

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ( Surat Thani Rajabhat University )?http://www.sru.ac.th/

34.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 😕http://www.chandra.ac.th

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ( Dhonburi Rajabhat University ) :?http://www.dru.ac.th/

36. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ( Rajabhat University )
http://www.bsru.ac.th

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( Phranakhon Rajabhat University )
http://www.pnru.ac.th/

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ( Suan Dusit Rajabhat University. )
http://www.dusit.ac.th

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( Suan Sunandha Rajabhat University.)
http://www.ssru.ac.th/

 

มหาวิทยาลัย

รายชื่อ มหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งหมด

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( Bangkok University ) :?http://www.bu.ac.th

2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ( Kasem Bundit University ) :?http://www.kbu.ac.th

3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( Dhurakijpundit University ) :?http://www.dpu.ac.th

4. มหาวิทยาลัยเกริก ( Kirk University ) :?http://www.krirk.ac.th

5.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ( Saint John’s University ) :?http://www.stjohn.ac.th

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ( Mahanakorn University of Technology ) :?http://www.mut.ac.th

7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( Sripatum University ) :?http://www.spu.ac.th

8. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( The University of the Thai Chamber of Commerce ) :?http://www.utcc.ac.th

9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( Assumption University ) :?http://www.au.edu

10. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ( South-East Asia University ) :?http://www.sau.ac.th

11. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ( Rattana Bundit University ) :?http://www.rbac.ac.th

12. มหาวิทยาลัยสยาม ( Saim University ) :?http://www.siam.edu

13. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 😕http://www.eau.ac.th

14. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( Pathumthani University ) :?http://www.ptu.ac.th

15. มหาวิทยาลัยชินวัตร ( Shinawatra University ) :?http://www.shinawatra.ac.th

16. มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) :?http://www.rsu.ac.th

17. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ( Webster University (Thailand) ) :?http://www.webster.ac.th

18. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด ( Stamford International University ) :?http://www.stamford.edu

19. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ( Hua Chiew Chalermprakiet University ) :?http://www.hcu.ac.th

20. มหาวิทยาลัยคริสเตียน ( Christian University ) :?http://www.christian.ac.th

21. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ( Western University ) :?http://www.western.ac.th/

22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง ( Phakklang University ) :?http://www.tuct.ac.th

23. มหาวิทยาลัยพายัพ ( Payap University ) :?http://www.payap.ac.th

24. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ( Chaopraya University ) :?http://www.cpu.ac.th

25. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ( North-Chiang Mai University ) :?http://www.northcm.ac.th

26. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( North-Eastern University ) :?http://www.neu.ac.th

27.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ( Vongchavalikut University ) :?http://www.vu.ac.th

28.มหาวิทยาลัยราชธานี ( Ratchatani College of Technology ) :?http://www.rtu.ac.th

29. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ( Hatyai University ) :?http://www.hu.ac.th

30 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( Asian University of Science and Technology ) :?http://www.asianust.ac.th

31. วิทยาลัยดุสิตธานี ( Dusitthani College ) :?http://www.dtc.ac.th

32. วิทยาลัยทองสุข ( Thongsuk College ) :?http://www.thongsook.ac.th/

33. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ( Saint Louis College ) :?http://www.saintlouis.or.th

34. วิทยาลัยมิชชั่น ( Mission College ) :?http://www.missioncollege.edu

35. วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ ( Rajapark College ) :?http://www.rajapark.ac.th/

36. วิทยาลัยราชพฤกษ์ 😕http://www.rc.ac.th/

37. วิทยาลัยแสงธรรม ( Saengtham College ) :?http://www.saengtham.ac.th

38. วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
http://www.tct.ac.th/

39. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก ( South-East Bangkok College )
http://www.sbc.th.edu

40. วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ( North Bangkok Collage )
http://www.northbkk.ac.th

41. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา – อินติ
http://www.stic.ac.th

42. วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
http://www.bkkthon.ac.th

43. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร ( Rachathani Udon College of Technology )
http://www.mua.go.th/~bphe/u_data/RUTC.htm

44. วิทยาลัยสันตพล ( Suntapol College )
http://www.santapol.ac.th

45. วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( North-Eastern Polytechnic College )
http://www.polytechnic.ac.th

46. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ( College of Bhandit Asia C.B.A. )
http://www.cas.ac.th

47. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ( Bundit Borihanturakit College )
http://www.bbc.ac.th/

48. วิทยาลัยนครราชสีมา ( Nakhonratchasima College )
http://www.nmc.ac.th/

49. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ( Chalermkarnchana College )
http://www.ckc.ac.th

50. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ( Southern College of Technology )
http://www.sct.ac.th

51. วิทยาลัยศรีโสภณ ( Srisophon College )
http://www.ssc.ac.th

52. วิทยาลัยตาปี ( Tapee College )
http://www.tapee.ac.th/

53. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ( Yala Islamic University )
http://www.yiu.ac.th/

54. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ( International Buddhist College )
http://www.ibc.ac.th

55. วิทยาลัยโยนก ( Yonok College ) :?http://www.yonok.ac.th

56. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ( Lumnamping College ) :?http://www.lpc.th.edu

57. วิทยาลัยพิษณุโลก 😕http://www.plc.ac.th/

58. วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ( Far Eastern College ) :?http://www.fareastern.ac.th

59 วิทยาลัยเชียงราย 😕http://www.crc.ac.th/

60. วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง ( Lampang Inter-Tech College ) :?http://www.lit.ac.th/

61. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 😕http://www.siamtech.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รายชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล?ทั้งหมด

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( Rajamangla University of Technology Thunyaburi )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_01.html

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( Rajamangla University of Technology Krungthep )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_02.html

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( Rajamangla University of Technology Tawan-ok )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_06.html

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( Rajamangla University of Technology Phranakon )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_03.html

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ( Rajamangla University of Technology Srivijaya )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_09.html

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( Rajamangla University of Technology Lanna )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_08.html

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ( Rajamangla University of Technology Suvanabhumi )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_05.html

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ( Rajamangla University of Technology Rattanakosin )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_04.html

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ( Rajamangla University of Technology Isan )
http://www.rmut.ac.th/rmut/rmut_07.html

10. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ( Pathumwan Institute of Technology )
http://www.ptwit.ac.th/index.htm


  select เลือกแสดงความเห็น
  select บนเว็บไซต์
  select บน Facebook
  แสดงความคิดเห็น
  avatar
  แนบรูปภาพ
  icon_videoแนบวีดีโอ
  icon_cartoonใส่การ์ตูน

  หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
  Teen Talk
  ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

  เนื้อหาล่าสุดในหมวด

  รวมภาพห้องนอนวัยรุ่นฝรั่ง ในหอพักมหา'ลัย สวยมาก!
  10 เคล็ดลับการจดจำคำศัพท์ ที่ได้ผลดีที่สุด
  10 เคล็ดลับการจดจำคำศัพท์ ที่ได้ผลดีที่สุด
  เพื่อนๆ หลายคนอาจจะกำลังเจอกับ...
  จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline
  จัดเต็ม! เทคนิคพิชิต TOEIC ภายใน 16 วันตาม Course Outline
  ภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นอีกภาษาที...
  20 สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเรียนจบมหาวิทยาลัย
  20 สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเรียนจบมหาวิทยาลัย
  ในวัยเด็กนั้นเรามีอิสระในการทำ...
  10 ตึกมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด! ในประเทศอังกฤษ
  10 ตึกมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด! ในประเทศอังกฤษ
  วันนี้ทีนเอ็มไทยจะพาเพื่อนๆ ไป...

  Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

  เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

  รวมภาพห้องนอนวัยรุ่นฝรั่ง ในหอพักมหา’ลัย สวยมาก!
  รู้คำตอบแล้ว ทำไมต้องเรียนเลข เรียนเพื่ออะไร?