การศึกษา

เนื้อหาการ สอบ GAT PAT 56 ครั้งที่1


เนื้อหาการ สอบ GAT PAT 56 ครั้งที่1

ปีนี้?GAT PAT รอบแรก (ครั้งที่1/2556) ออกมาแล้ว พร้อมเนื้อหาออก ข้อสอบ ดีใจแทน วัยรุ่น ด้วยนะคะ จะได้มีเวลาในการเตรียมตัว อ่านหนังสือ กันเยอะๆเพราะน้องๆมีโอกาสในการ สอบ GAT PAT เพียงแค่ 2 ครั้ง และ โครงการรับตรง ของบาง มหาวิทยาลัย ก็ใช้แค่คะแนน GAT PAT รอบแรก เท่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นการ สอบ ครั้งนี้จึงสำคัญมากเอาล่ะ ไปดูกันว่า น้องๆจะต้องเตรียมตัว?อ่านหนังสือ?อะไรกันบ้าง ลุย!

 

GAT : ความถนัดทั่วไป

วัดศักยภาพการเรียนใน มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จ ข้อสอบแยกเป็น 2 ส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
  • ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

 

PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหาที่ออก สอบ :

  • 1) ตรรกศาสตร์
  • 2) เซต
  • 3) ระบบจำนวนจริง
  • 4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
  • 5) ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
  • 6) เรขาคณิตวิเคราะห์
  • 7) ฟังก์ชั่นเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอกิริทึม
  • 8) เมทริกซ์
  • 9) เวกเตอร์
  • 10) จำนวนเชิงซ้อน
  • 11) กำหนดการเชิงเส้น
  • 12) ลำดับและอนุกรม
  • 13) แคลคูลัสเบื้องต้น
  • 14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
  • 15) ความน่าจะเป็น
  • 16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  • 17) การแจกแจงปกติ
  • 18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

วัดอะไร?? :

  • การคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

PAT 2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 2 เป็นข้อ สอบ รวมนะคะ ยังไม่ได้แยกออกมาเป็น 3 วิชา

เนื้อหาข้อสอบ :

  • 1) เคมี
  • 2) ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม
  • 3) ฟิสิกส์
  • 4) โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ

วัดอะไร?? :

  • 1) คิดแบบนัก วิทยาศาสตร์
  • 2) แก้ปัญหาแบบนัก วิทยาศาสตร์
  • 3) ทักษะการอ่านบทความแบบนัก วิทยาศาสตร์
  • 4) ธรรมชาติของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

PAT 3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาข้อ สอบ :

  • 1) กลศาสตร์(แรง มวล และการเคลื่อนที่)
  • 2)ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง
  • 3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)
  • 4) พลังงาน ความร้อนและของไหล
  • 5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

วัดะไร???

  • 1) การคิดวิเคราะห์
  • 2) ความถนัดเชิงช่าง
  • 3) ความคิดเชิงตรรกะ
  • 4) สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
  • 5) การแก้ปัญหา
  • 6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

PAT 4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหาข้อ สอบ :

  • 1) ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา
  • 2) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทาง สถาปัตยกรรม
  • 3) ความรู้ทั่วไปทาง สถาปัตยกรรม และ การออกแบบ

วัดอะไร?? :

  • 1) การรับรู้และการสื่อสารด้วยภาพสองมิติและสามมิติ
  • 2) การออกแบบ
  • 3) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  • 4) การเขียนทัศนียภาพ

 

PAT 5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหาข้อ สอบ :

  • ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู ((กว้างมาก!!!))

วัดอะไร?? :

  • 1) ความสามารถในการเรียนรู้
  • 2) คุณลักษณะความเป็นครู

 

PAT 6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหาข้อสอบ :

  • 1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม
  • 2) ทัศนศิลป์ และการออกแบบ
  • 3) ดนตรีไทย – ดนตรีสากล
  • 4) นาฏศิลป์ไทย – ศิลปะการแสดง

วัดอะไร?? :

  • 1) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
  • 2) การคิดวิเคราะห์ – การสังเคราะห์
  • 3) การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา
  • 4) ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร ภาษาเสียง ภาษาภาพ และการสื่อสารทางการออกแบบ

 

PAT 7.1 : ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหาข้อสอบ :

  • 1) คำศัพท์พื้นฐาน
  • 2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
  • 3) สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ
  • 4) วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบัน
  • 5) การออกเสียง

วัดอะไร?? :

  • 1) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความและสรุปความ
  • 2) ความสามารถในการสื่อสาร
  • 3) ทักษะการเขียน

 

PAT 7.2 : ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

เนื้อหาข้อสอบ :

  • 1) คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย
  • 2) ไวยากรณ์
  • 3) วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี

วัดอะไร?? :

  • 1) ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันและสำนวนในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม
  • 2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความและสรุปความ

 

PAT 7.3 : ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหาข้อสอบ :

  • 1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
  • 2) คันจิขั้นพื้นฐาน
  • 3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
  • 4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
  • 5) ญี่ปุ่นศึกษา

วัดอะไร?? :

  • ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน

 

PAT 7.4 : ความถนัดทางภาษาจีน

เนื้อหาข้อสอบ :

  • 1) คำศัพท์
  • 2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
  • 3) สำนวน

วัดอะไร?? :

  • ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน

 

PAT 7.5 : ความถนัดทางภาษาอาหรับ

เนื้อหาข้อสอบ :

  • 1) ไวยากรณ์
  • 2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ – ไทย
  • 3) คำศัพท์
  • 4) ความเข้าใจภาษา

วัดอะไร?? :

  • 1) ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์
  • 2) ความสามารถในการแยกแยะ
  • 3) ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ

 

PAT 7.6 : ความถนัดทางภาษาบาลี

เนื้อหาข้อสอบ :

  • 1) คำศัพท์พื้นฐาน
  • 2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
  • 3) ความเข้าใจภาษา

วัดอะไร?? :

  • ความสามารถในการอ่านเขียน แปลความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ

?####

ดูรายละเอียดแบบเต็มๆ >>?เนื้อหาการ สอบ GAT PAT 56 ครั้งที่1

รู้แล้วว่าจะออกอะไรบ้าง อย่าลืมไปฝึกทำข้อสอบกันเยอะๆนะคะ
อย่ามัวแต่เล่น facebook เพลินล่ะ ตุลาคมนี้ก็จะสอบแล้ว?ตั้งใจกันหน่อยนะคะ น้องๆต้องทำได้แน่นอน เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ สู้ๆ ^ ^

thank ::?eduzones


select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
  • 4
    เนื้อหาการ สอบ GAT PAT 56 ครั้งที่1
    0 vote
    มันมีเฉลยข้อสอบ PAT ฝรั่งเศส ฟรี ในเว็บนี้อ่ะ www.land2learn.com เราเคยเจอมา ลองเข้าไปดูนะ
  • 3
    เนื้อหาการ สอบ GAT PAT 56 ครั้งที่1
    0 vote
    อยากเรียนเก่งๆ
  • 2
    เนื้อหาการ สอบ GAT PAT 56 ครั้งที่1
    0 vote
    ขอบคุณมากๆนะคะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
  • 1
    เนื้อหาการ สอบ GAT PAT 56 ครั้งที่1
    0 vote
    55555+ เด็กๆเรียนเยอะๆดีแล้ว
แสดงความคิดเห็น
แนบรูปภาพ
แแนบวีดีโอ
ใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ต้อนรับเดือนสุดหลอน Happy Halloween Day

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 7 เหรียญทอง แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
เตือนภัยนศ. แก๊งต้มตุ๋น หลอกช่วยให้เรียนจบ 2 ปีครึ่ง
ครูจีนสอนวิทยาศาสตร์ เจอแบบนี้จะไม่โดดเรียนเลยจริงๆ
เรื่องน่ารู้การเข้ามหาวิทยาลัยปี 59 กับระบบรับตรงร่วมกัน
รู้หรือไม่ การเข้าเรียนเช้าเกินไป ส่งผลให้การเรียนแย่ลง

ร่วมโหวตสุดยอดดาวโรงเรียน

Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

เตือนภัยนศ. แก๊งต้มตุ๋น หลอกช่วยให้เรียนจบ 2 ปีครึ่ง
เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 7 เหรียญทอง แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน