ฉันผิดตรงไหน ไม่ได้ตั้งใจ ให้อภัย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

หน้าแรกอาจารย์อดัม / เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ / ฉันผิดตรงไหน ไม่ได้ตั้งใจ ให้อภัย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

What did I do wrong?
ฉันทำอะไรผิดไปเหรอ

What did I do wrong? ฉันทำอะไรผิดเหรอ

How am I wrong?   ฉันผิดยังไง

Everything you do is wrong!  ทุกอย่างที่คุณทำน่ะผิดหมด

Whatever I do, I’m always wrong in your eyes.  ไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ผิดไปหมดในสายตาของคุณ

I can’t do anything right by you, can I?  ฉันทำอะไรก็ไม่เคยถูกเลยสำหรับคุณ ใช่มั้ยล่ะ

Where did it go wrong?  มันผิดพลาดไปตอนไหนเหรอ

Where did I go wrong?  ฉันทำผิดพลาดไปตรงไหน

That’s the wrong answer.  นั่นเป็นคำตอบที่ผิด

I did wrong.  ฉันทำผิด

He committed many wrongs.  เขาทำสิ่งผิดพลาดหลายอย่าง
(ในที่นี้ wrong เป็นคำนาม)

He made many mistakes.  เขาทำผิดหลายอย่าง / เขาทำผิดหลายแห่ง

I’m sorry I made an error.  ฉันเสียใจที่ทำผิดพลาดไป

I’m sorry I was wrong.  ฉันเสียใจ ฉันผิดเอง

Incorrect (adj.)  ไม่ถูกต้อง

That is incorrect.  นั่นไม่ถูกต้องนะ

That’s right. / That’s correct.  ถูกต้องแล้ว

I don’t want to wrong you.  ฉันไม่อยากจะทำผิดต่อเธอ
(ในที่นี้ ใช้คำว่า wrong เป็นคำกริยา)

I didn’t mean to wrong you.  ฉันไม่ได้ตั้งใจทำผิดต่อเธอ

I didn’t mean to ….  ฉันไม่ได้ตั้งใจจะ….

I didn’t mean to do that.  ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้น

I didn’t mean to upset you.  ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณอารมณ์เสีย

I didn’t do that on purpose.  ฉันไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้น

That’s ok. / No problem. / I forgive you.  ไม่เป็นไร / ไม่มีปัญหา / ฉันให้อภัยคุณ

Just don’t do it again.  อย่าทำอย่างนั้นอีกแล้วกัน

Forgive and forget.  ให้อภัยแล้วลืมไปเสีย

I forgive you, but I’ll never forget what you did.  ฉันยกโทษให้คุณ แต่จะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำ

I may forgive, but I don’t forget.
ฉันอาจจะให้อภัยนะ แต่ฉันไม่ลืมหรอก

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง